Katalog podpůrných opatření

4.8.5

Reedukační a socializační pobyty

 • Jitka Fraiová
Oblast podpory:
 • Podpora sociální a zdravotní
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má přirozenou potřebu zapojit se do zájmových, volnočasových aktivit, kamarádských a přátelských vztahů, herních, rekreačních činností a pozitivních prožitků vůbec.
 • Žák má kvůli nerovnoměrnému vývoji v oblasti jednotlivých funkcí (což souvisí s daným postižením, ale i s životní situací, která z něho plyne) malé zkušenosti v oblasti sociální.

Popis opatření

V čem spočívá

Cílem těchto pobytů je rozvoj pohybových schopností, nácvik každodenních činností v oblasti sebeobsluhy, rozvoj zbytkových schopností žáků, ale i posílení pozitivních sociálních vazeb účastníků pobytu. Často jsou zařazovány prvky psychoterapie, arteterapie, muzikoterapie, hippoterapie aj. Zákonní zástupci i pedagogové získávají potřebné informace o nových léčebných metodách. Vhodnou formou je kombinace přednášek s konkrétní realizací a nácvikem terapií pod odborným vedením daného specialisty (masáže, léčebná tělesná výchova, synergetická reflexní terapie a další různé druhy terapií dle možnosti zajištění odborníků). Speciální pedagogové zákonné zástupce a pedagogy informují o aktuálních možnostech a novinkách ve vzdělávání s praktickými ukázkami (např. využití tabletu, speciálního příslušenství k PC aj.), předávají informace o kompenzačních a technických pomůckách a seznamují je s možnostmi jejich využití, včetně zácviku.

Čemu pomáhá

 • rozvoji dovednosti využívání technických pomůcek (např. PC, tablety apod.).
 • rozvoji v oblasti sociálních vztahů.
 • rozvoji vzájemné důvěry rodičů a odborníků.
 • posílení kompetencí pedagogů.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Tyto kurzy jsou jednou z aktivit, které nabízejí některá SPC. Z hlediska časového jsou realizovány na různě dlouhou dobu (často se jedná i o víkendové pobyty, prodloužené víkendové pobyty, týdenní pobyty o prázdninách). Pro jejich realizaci je vhodná spolupráce s některou organizací, která pracuje se zákonnými zástupci a dětmi (např. s Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí).

Na co klást důraz

 • Prohloubení vzájemné důvěry mezi zákonnými zástupci a pedagogy.

rizika

 • Neúčast pedagoga na pobytu (pobyty bývají o víkendech, o prázdninách).
 • V případě realizace pobytu v době školního vyučování neuvolnění pedagoga nebo i žáka.

Ilustrační příklad

Příklad dobré praxe: Mladá rodina s jedním dítětem, chlapcem s velmi těžkým postižením (kombinace těžkého tělesného a mentálního postižení), byla předána do péče SPC od střediska rané péče. Rodina, zejména otec, se s touto situací velmi těžko vyrovnávala. Na reedukační a socializační pobyty organizované střediskem rané péče jezdila s chlapcem maminka s babičkou. Chlapec se stal klientem SPC a byl zařazen do rehabilitační třídy. SPC, které dlouhodobě organizuje reedukační a socializační pobyty, víkendové i týdenní, nabídlo této rodině přijet se podívat pouze na jeden den víkendového pobytu. Tyto víkendové pobyty jsou zajišťovány v rekreačních střediscích v blízkém okolí, takže nevznikají velké finanční náklady a problémy s dlouhou cestou. Nezávazné pozvání na návštěvu víkendového pobytu se ukázalo strategicky velmi diplomatické. Tatínek neměl pocit, že je do něčeho nucen, a svolil, že na návštěvu přijedou. Od té doby rodina nevynechala téměř žádný z nabízených pobytů.

Cílové skupiny

MŠ, ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň, SŠ.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Ve stupni 1 a 2 se neaplikuje.

Stupeň 3

Pobyty pro žáky se středně těžkým postižením a zdravotním znevýhodněním, kdy je zejména u dětí předškolního věku vhodné seznámení zákonných zástupců i pedagogů s problematikou daného postižení a možnostmi reedukace a edukace u konkrétních žáků. U některých žáků se může jednat o nácvik specifických dovedností (např. práce s tabletem, užívání speciálních pomůcek nebo PC programů apod.). Tyto pobyty lze realizovat pro malé skupinky žáků ZŠ a SŠ i bez zákonných zástupců.

Stupeň 4

Pobyty pro žáky všech typů škol se středně těžkým a těžkým postižením a zdravotním znevýhodněním, kdy je potřeba provést seznámení s problematikou daného postižení nebo zdravotního znevýhodnění a s provedením zácviku ve speciálních činnostech zákonných zástupců a pedagogů. Pobyty jsou realizovány se zákonnými zástupci.

Stupeň 5

Pobyty pro žáky s těžkým postižením, kombinací postižení a s těžkým zdravotním znevýhodněním všech typů škol, kdy je potřeba provést seznámení rodičů a pedagogů s problematikou daného postižení nebo zdravotního znevýhodnění a jejich zaškolení ve speciálních činnostech tak, aby je byli schopni u těchto žáků realizovat. Pobyt je uskutečňován se zákonnými zástupci za podpory odborného personálu na zajištění zdravotní péče např. v době přednášek.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. JANKOVSKÝ, J. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením. Praha: Triton, 2001. ISBN 80-7254-192-7.