Katalog podpůrných opatření

4.8.4

Podávání medikace

 • Eva Čadová
Oblast podpory:
 • Podpora sociální a zdravotní
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má lékařem indikovánu medikaci, jejíž nepodání ve školním prostředí (v rámci denního režimu) by mu mohlo způsobit zdravotní komplikace, případně ohrožení životních funkcí.

Popis opatření

V čem spočívá

Úkolem školy je kromě vzdělávání žáků také podpora a zajištění bezpečnosti a ochrany jejich zdraví.

Čemu pomáhá

Dodržování medikace předepsané lékařem je nezbytné pro zdárný vývoj dítěte se zdravotním postižením nebo dlouhodobou nemocí. U některých onemocnění by nemožnost podat lék mohla vést k závažným zdravotním problémům. Zajištění podpory i v oblasti nezbytné medikace podporuje vytváření inkluzivního prostředí, nevyčleňuje žáka ze společných aktivit a napomáhá jeho začlenění do kolektivu.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Pedagogickým pracovníkům není zakázáno léky dětem podávat, zároveň to ale není ani jejich povinností, s výjimkou, kdy by dítěti hrozila vážná újma na zdraví. Podle § 9 odst. 4 písm. b) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, je každý povinen poskytnout nebo zprostředkovat nezbytnou pomoc osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky závažné poruchy zdraví.

V současné době tedy záleží na rozhodnutí vedení školy, které zváží všechna pro a proti. Doporučuje se upravit podávání léků ve školním řádu, aby rodiče předem věděli, co mohou očekávat.

Údaje o zdravotní způsobilosti žáka jsou součástí dokumentace školy (školní matrika) podle paragrafu 28 odstavce 2 písmene g) školského zákona. Zákonní zástupci pak mají povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti a zdravotních obtížích dítěte nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. U žáků se může jednat o zdravotní obtíže vyplývající z onemocnění, jako jsou alergie, ale také metabolických, neurologických, onkologických a jiných vážných dlouhodobých onemocnění, která však již nejsou ve stadiích, která by bránila docházce žáka do školy nebo jeho účasti na akcích pořádaných školou.

Na co klást důraz

(Pouze navržený postup – legislativně není nikde zpracováno.)

 • Medikace by měla být podávána pouze na písemnou žádost (a se souhlasem) zákonného zástupce, a to na základě odborného vyjádření a dle rozpisu lékaře. Zákonní zástupci by tedy měli škole poskytnout aktuální lékařské zprávy s uvedenými rozpisy medikace.
 • Zákonný zástupce by měl vždy škole poskytnout neotevřené balení léku v originálním obalu i s příbalovým letáčkem.
 • Ve škole by mělo být léčivo uloženo vždy mimo dosah ostatních dětí a za podávání medikace by měla být odpovědná vždy konkrétní pověřená osoba (pokud by medikace měla být podávána vícekrát denně, pak podání ranní dávky by měl vždy zajistit zákonný zástupce – prevence proti dvojímu podání).

rizika

 • Škola nemá k dispozici lékařskou zprávu ani vyjádření lékaře.
 • Chybí žádost zákonných zástupců.
 • Zákonný zástupce o medikaci požádal, ale nedodal lék.
 • Lék je po expiraci nebo otevřený.
 • Žák má problém lék přijmout.

Podávání léčiv (případně jiné zdravotnické úkony) ze strany školy lze považovat za zásahy do tělesné integrity dítěte, a proto mohlo být za jistých okolností (medikace bez souhlasu zákonných zástupců nebo bez doporučení lékaře atp.) považováno za protiprávní jednání. Někdy se proto rodiče setkávají s neochotou školy medikaci podávat. Děti tak často léky berou samy (v průběhu vyučování) a akcí školy, které jsou delší než vyučování, se pak kvůli potřebě medikace neúčastní. Některé léky, i když jsou podávány na základě lékařského doporučení, mají vedlejší účinky (tj. nežádoucí symptomy, které vzniknou po podání léku). Výkony žáka, který užívá léky, by měly být hodnoceny individuálně. Školské vyhlášky situaci potřeby podání medikace nijak neřeší a ani neupravují.

Cílové skupiny

Žáci MŠ, ZŠ a SŠ se zdravotním postižením, kteří musejí být v průběhu vzdělávání medikováni (např. epilepsie při DMO), dlouhodobě, chronicky nemocné děti (cukrovka, alergie apod.), děti se závažným onemocněním po odeznění akutní fáze nemoci (např. v onkologické léčbě).

Varianty opatření dle stupňů podpory

Potřeba medikace primárně nemusí souviset se stupněm postižení žáka, nelze ji tedy zadat do stupňů.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

2. Písemné vyjádření MŠMT ČR, (viz zák. č. 561/2004 Sb., ust. § 29 odst. 2 školského zákona, § 22 odst. 3 písm. c) školského zákona, § 28 odst. 2 písm. g) školského zákona).

3. MICHALÍK J. a kol. Metodika práce se žákem se vzácným onemocněním.