Katalog podpůrných opatření

4.8.3

Spolupráce s externími poskytovateli služeb

 • Zdeňka Vymětalová
Oblast podpory:
 • Podpora sociální a zdravotní
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má problémy v prostorové orientaci a samostatném pohybu.
 • Žák není vybaven správnými kompenzačními pomůckami.
 • Zákonný zástupce (zletilý žák) má nedostatečné nebo žádné informace z oblasti sociálně-právní.
 • Žák nedochází pravidelně do školy (neomluvené absence, záškoláctví).

Popis opatření

V čem spočívá

Spočívá ve spolupráci s externími poskytovateli služeb. Poskytovateli jsou subjekty provozující státní nebo nestátní sociální služby, které nabízejí tři základní druhy služeb, a to sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Jedná se především o služby zaměřené na zvýšení kvality života osob se zdravotním postižením.

Čemu pomáhá

 • Opatření přispívá k celkovému rozvoji dítěte či žáka s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním.
 • Pomáhá naplňovat vzdělávací cíle a podporuje rozvoj osobních kompetencí v oblasti komunikace, pohybu a sebeobslužných dovedností.
 • Usnadňuje život rodině s dítětem s tělesným postižením.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Opatření je indikováno v rámci tělesného postižení a zdravotního znevýhodnění. Spočívá ve spolupráci a následném předávání informací mezi externími poskytovateli služeb, rodiči a školou. Předpokladem dobré spolupráce je kvalitní komunikace mezi zúčastněnými. Hlavním zprostředkovatelem je zákonný zástupce žáka. Spolupráci s externím poskytovatelem služeb může navázat také škola. Obvykle se jedná o zajištění podpůrné terapie (např. canisterapie, hippoterapie) ve škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením nebo o spolupráci s organizacemi zajišťujícími poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek.

Externího pracovníka (např. klinického logopeda, rehabilitačního pracovníka, popř. služby střediska rané péče) doporučí zákonnému zástupci obvykle lékař, o dalších službách (např. neziskových organizací dostupných v daném regionu) se mohou rodiče dozvědět z masmédií i z různých poradenských zařízení (např. SPC, PPP), řadu kontaktů si předávají i mezi sebou např. při pobytu v lázních. Významným informačním zdrojem je internet, např. portál Helpnet.cz pro osoby se specifickými potřebami, který usnadňuje orientaci v problematice zdravotního postižení a nabízí mj. i řadu informací o službách, jejich poskytovatelích, o organizacích tělesně postižených apod. Podává informace o těchto službách pro tělesně postižené: asistenční psi, autoškoly pro osoby s TP, domácí péče, doprava pro nepohyblivé, osobní asistence, poradny, pomůcky, půjčovny pomůcek.

Služby poskytované resortem zdravotnictví (např. rehabilitace, klinická logopedie) jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou, ostatní služby hradí žadatel – obvykle rodič (např. osobní asistenci), případně i škola (např. canisterapii či hippoterapii poskytovanou občanským sdružením ve škole). O pomoc při financování těchto aktivit je možno zažádat i některé nadace.

Příklady externích poskytovatelů služeb:

Zdravotnická zařízení – rehabilitace, fyzioterapie, klinická logopedie.

Střediska rané péče – je to terénní sociální služba poskytovaná rodinám, ve kterých se narodilo a vyrůstá dítě se zdravotním postižením. Jedná se o širokou podporu rodiny vychovávající dítě s tělesným, popř. kombinovaným postižením raného věku, a to od narození do sedmi let. Služba je zaměřena na podporu rodiny, podporu psychomotorického vývoje dítěte, posiluje kompetence rodiny, snižuje její závislost na sociálních systémech a vytváří pro rodinu i dítě podmínky pro sociální začleňování.

Neziskové organizace z oblasti podpory komunit se ZP:

Svaz tělesně postižených, o. s. – poskytuje sociální poradenství (kde a za jakých podmínek zažádat o průkazky TP, ZTP, ZTP/P, sociální dávky), informace o poskytovatelích sociální péče, pomoc při zařizování bezbariérového bytu, sepisování žádostí a odvolání při neúspěšných žádostech, hájení oprávněných potřeb a zájmů občanů s tělesným postižením.

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky – poskytuje pomoc a konzultace osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Organizuje osvětové, informační a vzdělávací akce a kampaně.

Liga vozíčkářů – poskytování poradenství a osobní asistence zdravotně postiženým. Zajištění dopravy imobilních osob, odstraňování architektonických bariér.

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc – občanské sdružení, které založili lidé s těžkým zdravotním postižením, aby společně pomáhali sobě i druhým. Nabízí osobní asistenci, půjčování kompenzačních pomůcek a poskytování poradenství, pořádání vzdělávacích kurzů či volnočasových aktivit.

Centrum aplikované pohybové aktivity (APA) FTK UP Olomouc – projekt zaměřený na podporu integrace prostřednictvím aplikovaných pohybových aktivit (APA) a na zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (žáků s SVP).

Centrum alternativní a augmentativní komunikace, SPC pro děti a mládež s vadami řeči, s. r. o. – klienty jsou osoby s poruchami řeči a komunikace, které mohou být důsledkem opožděného vývoje řeči, vývojového postižení řeči/jazyka (dyslálie, vývojová dysfázie), mozkové obrny (dysartrie), mentálního postižení, kombinovaného postižení, autismu, různých typů syndromů a neurologických onemocnění. SPC se zaměřuje zejména na práci s metodami AAK. Tyto metody mohou podpořit práci s dětmi, které mají těžkou poruchu komunikace a nemohou se dorozumívat mluvenou řečí, a to vůbec nebo ve velmi omezené míře. Zásadou je budovat aktivní dorozumívání klienta spojením běžných logopedických postupů směřujících k budování mluvené řeči s podpůrnými či alternativními možnostmi, jako jsou např.: cílené pohledy očí, mimika, gesta, gestikulace, prstové abecedy, manuální znaky (např. jazykový program Makaton), předměty, fotografie, grafické symboly PECS (Picture Exchange Communication Symbols), WLS (Widgit Literacy Symbols), piktogramy aj., písmena a psaná slova, komunikační tabulky z fotografií, grafických symbolů či nápisů, počítače s hlasovým výstupem a speciálním softwarem, technické pomůcky s hlasovým výstupem.

Na co klást důraz

 • Budování aktivní spolupráce.
 • Nastavení otevřené komunikace.

rizika

 • Neochota spolupracovat (na některé ze zúčastněných stran).

Ilustrační příklad

Příkladem dobré praxe je dívka s tělesným postižením (dg. DMO – spastická diparéza s kvadrusymptomatologií) integrovaná v běžné mateřské škole s podporou asistenta pedagoga. Děvčátko je imobilní, na zemi se pohybuje plazením bez střídavé koordinace končetin, krátké vzdálenosti ujde pouze s kyčelní ortézou a pomocí chodítka. Dívka má v důsledku těžkého tělesného postižení narušeny také komunikační schopnosti – dysartrii, pravidelně dochází ke klinickému logopedovi. S ním provádí gymnastiku mluvidel, vyvozují chybné hlásky, provádějí také grafomotorická cvičení. Úkoly a náměty paní logopedka zaznamenává do sešitu, který si s sebou dívka nosí také do školky. Paní asistentka se v rámci individuální práce s dívkou zaměřuje na všechny její oslabené složky vývoje, tedy i na rozvoj řeči. Po úvodní telefonické konzultaci s klinickým logopedem navazují na činnosti aktuálně prováděné. Další informace jsou pravidelně předávány rodiči či formou vzkazů v logopedickém sešitě.

Dalším příkladem dobré spolupráce je případ imobilního chlapce integrovaného v běžné ZŠ, který měl velký zájem o pohybové aktivity. Výchovná poradkyně se rozhodla přispět ke zkvalitnění výuky TV navázáním spolupráce s Centrem APA. Po telefonické domluvě přijeli do školy dva pracovníci Centra APA, chlapce natočili v hodině tělesné výchovy a poté mu zpracovali IVP do TV. V průběhu roku se uskutečnily ještě tři návštěvy pracovníků APA ve škole spojené s názornou ukázkou, jak je možno zapojit chlapce do výuky, a se zapůjčením speciálního vozíku na tělesnou výchovu. Centrum nabídlo rodičům i bezplatný lyžařský kurz, rodiče však této možnosti bohužel nevyužili.

Cílové skupiny

MŠ, ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň, SŠ.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Výše uvedené podpůrné opatření je možné aplikovat ve všech stupních.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. www.trendvozickaru.cz,

2. www.chcemepomahat.cz,

3. www.svaztp.cz,

4. www.ligavozic.cz,

5. www.nipi.cz,

6. www.apa.upol.cz,

7. www.alternativnikomunikace.cz

8. http://www.helpnet.cz/

9. http://is.muni.cz/th/103155/fss_b_a2/text_bc.prace.pdf