Katalog podpůrných opatření

4.5.3

Rozložení učiva z důvodu těžkého deficitu

 • Jitka Fraiová
Oblast podpory:
 • Úpravy obsahu vzdělávání
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má deficity související s primárním postižením, psychomotorickým opožděním či onemocněním; je zvýšeně unavitelný se sníženou práceschopností.
 • U žáka je narušena kvalita paměti, pozornosti, vizuomotoriky, je narušena koordinace oko–ruka.
 • U žáka je výrazně narušena schopnost komunikace (potřeba využití AAK systémů).
 • Žák nedocházel do předškolního zařízení, a z toho vyplývá výrazný deficit ve vědomostech nezbytných pro zahájení školní docházky, je nezralý pro zahájení školní docházky (nedostatečná úroveň komunikace; deficity v oblasti grafomotoriky, emocionální a sociální nevyzrálost; problémy v oblasti matematických představ).
 • Žák nesplňuje požadavky stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV) a individuálním vzdělávacím plánem (IVP) v průběhu vzdělávání na ZŠ nebo SŠ.

Popis opatření

V čem spočívá

Toto opatření spočívá v možnosti zajištění potřebné přípravy na vzdělávání v rámci předškolního a počátečního vzdělávání. V rámci předškolního vzdělávání lze využít odklad povinné školní docházky, vzdělávání v přípravné třídě základní školy a přípravný stupeň základní školy speciální. V rámci základního vzdělávání lze využít možnost opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů i v případě, že již žák na daném stupni základní školy jednou ročník opakoval. Jedná se však pouze o opakování ročníku z důvodu nesplnění požadovaných výstupů, tzn. že žák musí být při závěrečném hodnocení klasifikován nedostatečnými. V případě slovního hodnocení musí být uvedeno, že neprospěl. Toto opatření se u žáků s těžkým tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním jeví jako nevhodné. Vede ke stresování žáků, u některých může docházet k prohlubování pocitů méněcennosti apod. Výrazně vhodnější by byla realizace obdobného opatření jako na středních školách, kde délku vzdělávání může ředitel školy ve výjimečných případech jednotlivým žákům se zdravotním postižením prodloužit, nejvýše však o 2 roky.

Čemu pomáhá

 • Zvládnutí předškolní přípravy na vzdělávání v základní škole.
 • Ukončení základního vzdělání, které umožní pokračování ve vzdělávání na vybraném oboru na střední škole.
 • Zvýšení možnosti uplatnění na trhu práce.
 • Zvyšování kompetencí k plnění jednoduchých činností, ke zvládání života v rodině a společnosti.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Při aplikaci tohoto podpůrného opatření musíme vždy vycházet z aktuálně platné legislativy. Příprava na vzdělávání v přípravném stupni respektuje zvláštnosti žáků s těžkým postižením a odpovídá trendu včasné odborné péče. Odklad školní docházky realizovaný v MŠ, případně v přípravné třídě ZŠ, napomáhá navýšení kompetencí potřebných pro školní vzdělávání.

V rámci základního školství je třeba upravit stávající legislativu tak, aby bylo možné rozložit učivo jednoho ročníku do dvou následujících let (např. 1× na 1. stupni ZŠ a 1× na 2. stupni ZŠ) bez nutnosti klasifikace nedostatečnými. Toto opatření je nutné realizovat prostřednictvím IVP, ve kterém bude uvedeno konkrétní rozložení učiva. V rámci středního vzdělávání je tato problematika v legislativě ošetřena.

Na co klást důraz

 • Informovanost žáka a jeho zákonných zástupců o možnostech podpory.
 • Spolupráce rodiny, školy a ŠPZ.

rizika

 • Účelové prodlužování studia ze strany školy i žákům, kteří toto opatření nepotřebují (ve středním vzdělávání).
 • Nedokončení studijního oboru ani za podpory prodloužením studia (ve středním vzdělávání).
 • Některé střední školy neotvírají všechny své obory každý rok, student by nemohl v dalším roce pokračovat, případně dělat závěrečné zkoušky s dalším ročníkem (ve středním vzdělávání).
 • Riziko ztráty sociálních vazeb v původním kolektivu spolužáků.
 • Chybí legislativa pro realizaci tohoto opatření v rámci základního školství (realizuje se formou opakování z důvodu neprospěchu, žáci jsou tak stresováni nedostatečnými na vysvědčení).

Ilustrační příklad

Chlapec s dg. DMO, kvadruparéza (imobilní, závislý na dopomoci), intelektové předpoklady v pásmu průměru, byl v péči SPC od předškolního věku. Předškolní vzdělávání a školní vzdělávání bylo realizováno formou individuální integrace s podporou pedagogické asistence ve spádových školách v blízkosti místa bydliště. Jako střední odbornou školu si chlapec po konzultaci s matkou a pracovnicemi SPC vybral školu pro žáky s tělesným postižením mimo rodný kraj. Bylo bráno v úvahu i hledisko podpory jeho schopnosti samostatného fungování mimo rodinu. Pro chlapce to byla naprosto nová situace, protože do té doby ho vždy při pobytech mimo domov (např. v lázních, při pobytu v nemocnici apod.) doprovázela matka. Nyní je chlapec studentem 2. ročníku střední školy a aktuálně řeší rozložení učiva 3. ročníku. Tuto možnost vidí jako vhodnou jak matka, tak sám chlapec. Studium je pro něj náročné a nemá téměř čas na zájmové aktivity. V tomto případě, vzhledem k intelektové výbavě chlapce a těžkému tělesnému handicapu, bude rozložení učiva přínosem. Umožní chlapci realizovat i další aktivity, které mu přinášejí radost (chlapec se zajímá o tvorbu internetových stránek), což mu rozšíří možnosti i v rámci studia vybraného oboru, ale zejména v budoucnu v oblasti pracovního uplatnění.

Cílové skupiny

MŠ, ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň, SŠ.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

V tomto stupni se neaplikuje.

Stupeň 2

Aplikuje se v rámci předškolní přípravy. Posuzují pracovníci ŠPZ (doporučení odkladu školní docházky, doporučení zařazení do přípravné třídy, doporučení k zařazení do přípravného stupně základní školy speciální).

Stupeň 3

Rozložení učiva z důvodu těžkého deficitu se realizuje u žáků s těžkým tělesným postižením, případně s více vadami v kombinaci s tělesným postižením, na SŠ o jeden rok, někdy o dva roky tak, aby byla reálná možnost dokončení vzdělání a zvýšení možnosti pracovního uplatnění.

Stupeň 4

Rozložení učiva z důvodu těžkého deficitu se realizuje u žáků s těžkým tělesným postižením, případně s více vadami v kombinaci mentálního postižení s tělesným postižením (kteří mají v důsledku svého postižení časté či dlouhodobé absence), na SŠ o dva roky tak, aby byla reálná možnost dokončení vzdělání a jeho využití v budoucím životě.

Stupeň 5

Rozložení učiva z důvodu těžkého deficitu se realizuje u žáků s nejtěžším stupněm tělesného postižení, případně s více vadami v kombinaci mentálního postižení s těžkým tělesným postižením (kteří často nemohou docházet na výuku do školy a jejich vzdělávání je realizováno v domácím, případně v nemocničním prostředí), na SŠ o dva roky tak, aby byla reálná možnost dokončení vzdělání a jeho využití v budoucím životě. Toto opatření se dotýká také velmi náročné organizace zajištění výuky v jiném než školním prostředí.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. Informace MŠMT ČR o přípravném stupni základní školy speciální, č. j. 6123/2009-61.

2. Zákon č. 472/2011 Sb. ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.