Katalog podpůrných opatření

4.5.5

Obohacování učiva

 • Monika Morávková Vejrochová
Oblast podpory:
 • Úpravy obsahu vzdělávání
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák disponuje specifickými dovednostmi v určitých vzdělávacích oblastech, které mohou kompenzovat nedostatky v oblastech ovlivněných primárním postižením.
 • Žák má ambice přirozeně vyniknout.
 • Žák je motivován ke znalostem a dovednostem v oblasti přípravy i výkonu budoucího povolání.
 • Žák má výrazný zájem o některé oblasti, kterými se zabývá a které mu mohou pomoci překonat deficity v jiných oblastech.

Popis opatření

V čem spočívá

V praxi je možné na úrovni ŠVP přizpůsobit a upravit vzdělávací obsah předškolního, základního a středního vzdělávání pro žáky tak, aby bylo dosaženo souladu mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi žáků. Do ŠVP se zařazují speciální vyučovací předměty či předměty speciálněpedagogické péče. Jde zejména např. o logopedickou péči, zdravotní tělesnou výchovu, komunikační a sociální dovednosti, psaní a práci na PC. Vedle obohacování učiva speciálněpedagogickými předměty je možné obohacovat učivo i oblastmi či vyučovacími předměty, ve kterých žák vyniká (lze pozorovat u žáka určité nadání), má o ně zájem. Např. výtvarná výchova, dramatická výchova, sportovní disciplíny a hry pro tělesně postižené (boccia, plavání, monoski aj.), literární a jiné estetické oblasti, práce na PC (programování, psaní, stahování dat atp.), fotografování aj. Je nutné, aby obohacování učiva vycházelo ze zájmů, potřeb a vývojové úrovně žáka.

Čemu pomáhá

 • Vytvářet pro žáka takové podmínky, aby mohl být při vzdělávacím procesu úspěšný.
 • Zvyšovat vnitřní aspiraci žáka.
 • Seberealizovat, rozvíjet potenciál žáka za předpokladu využití vhodných a smysluplných principů obohacování učiva.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Před samotnou aplikací je nutné vytipovat a zvážit, které oblasti vzdělávání je vhodné vzhledem k individuálním možnostem a schopnostem žáka s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním obohacovat, rozšiřovat. Lze využít doporučení odborníků, doporučení ŠPZ atd. Obsah obohacování dané vzdělávací oblasti rozpracujeme na úrovni ŠVP, úrovni IVP, popř. úrovni individuálního plánu rozvoje. Konkrétně specifikujeme, které vzdělávací oblasti se bude týkat obohacování (rozšíření), co bude náplní, jaký bude výstup – výsledek, kterých speciálněpedagogických metod, principů, kompenzačních pomůcek použijeme, kdo se na rozšiřování učiva bude podílet, zda je nutná přítomnost asistenta pedagoga atd.; viz stupně podpory.

Na co klást důraz

 • Učivo obohacujeme s využitím specifik žáka – směrem k profesní orientaci, ke specifickým dovednostem (např. práce na PC, grafika; pohybové aktivity a sportovní disciplíny a další).
 • Učivo obohacujeme u nadaných žáků směrem k přidávání učiva, tzv. nadstandardu (např. keramické tvoření, práce s keramickou hlínou; dramatický kroužek a další nadstandardní aktivity).

rizika

 • Zvýšené nároky na pedagogy při tvorbě a návrhu obohacování učiva tak, aby žák nebyl přetěžován, nebo naopak podceňován.
 • Zvýšené nároky na organizaci výuky.
 • Zvýšené finanční nároky na pomůcky spojené s obohacováním výuky (např. speciálně upravený PC, klávesnice, počítačové programy; keramická pec, keramická hlína atd.).

Ilustrační příklad

Obsah obohacování učiva u imobilního žáka, věk 12 let, dg. amputace levé dolní končetiny po autonehodě. Na základě týmové spolupráce SPC, odborného lékaře, fyzioterapeuta, pedagogů, zákonných zástupců a asistenta pedagoga byl sestaven IVP s obohacováním učiva, který odpovídal aktuální úrovni pohybových schopností i dovedností a zájmu žáka. Obohacování spočívalo ve využití tzv. separovaných programů (sportovní akce, ozdravné pobyty, účast na sportovních akcích a pobytech na speciálních školách, pořádání atletických závodů pro žáky se zdravotním znevýhodněním somatickým a tělesným postižením s úpravou jednotlivých disciplín pro dané tělesné postižení atd.); dále se nabízejí paralelní programy (ukázkové sporty, TV speciálních škol s běžnými školami zároveň, paralelní sportovní akce), integrované společné programy (společné aktivity, společně upravené aktivity – florbal na vozíčku, boccia, basketbal na vozíčku atd.). Tyto hry byly upraveny tak, aby je žák hrál společně se svými mobilními vrstevníky při výuce tělesné výchovy. Obsah obohacování výuky v tomto případě kladl zvýšené nároky na týmovou spolupráci odborníků, spolupráci s dalšími organizacemi (speciální školy, sportovní kluby atd.), organizaci výuky, zajištění kompenzačních pomůcek, pomůcek pro sportovní hry atd.

Cílové skupiny

MŠ, ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň, SŠ.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Podpůrné opatření se aplikuje u žáka selhávajícího ve výuce např. z důvodu častých absencí nebo z důvodu delšího onemocnění (alergie, astma, celiakie, diabetes, epilepsie kompenzovaná medikací apod.), po návratu do školy po nemoci nebo z lázní. V MŠ, ZŠ a SŠ se v praxi jedná zejména o zvýšený individuální přístup (při zadávání úkolů; ověřování, zda žák rozumí zadání a postupu práce; při nácviku nových dovedností; při výkladu učiva nebo nové látky; při opakování a fixaci vědomostí, dovedností a návyků; pracujeme se žákem individuálně či v malé skupině, popř. žák pracuje v naší bezprostřední blízkosti), využití různých metod výuky (projektové vyučování, kooperace, integrované bloky), které výuku obohacují, zefektivňují a jsou zaměřeny na praktické aktivity a činnosti (experiment, pozorování, manipulování atd.). Jelikož se jedná o úpravu obsahu vzdělávání, měl by být jeho obsah zpracován na úrovni ŠVP a úrovni PPP.

Stupeň 2

Podpůrné opatření se aplikuje u žáka se středně těžkým tělesným postižením s menším dopadem na hrubou i jemnou motoriku, grafomotoriku, oromotoriku, u žáka s těžším stupněm tělesného postižení, který nemá problémy se zvládáním výuky, u žáka se závažnou chorobou ovlivňující jeho možnosti při vzdělávání, který má problémy se zvládáním učiva. Zařazujeme speciální vyučovací předměty či předměty speciálněpedagogické péče – logopedická péče, zdravotní tělesná výchova, komunikační a sociální dovednosti, psaní a práce na PC. V praxi se jedná o výrobu pomůcek, které obohacují a zefektivňují vlastní obohacování učiva, např. pedagog si v MŠ a na 1. stupni ZŠ vytvoří pomocí laminovacího přístroje, fotografií, obrázků a tiskárny modely postavení mluvidel při výslovnosti hlásek, pomůcky pro gymnastiku mluvidel, pro posloupnost děje pohádky (např. pohádka O veliké řepě). Pro ZTV si z odstřižků látky vytvoří pytlíčky, které naplní peckami z třešní, s pytlíky žáci provádějí lehké cviky, při nahřátí pytlíku s peckami lze provádět masáže či relaxaci. Pedagog na 2. stupni ZŠ a na SŠ si pomocí laminovacího přístroje, tiskárny vytvoří přehled, manuál, jak se připojit k internetu, jak napsat a poslat zprávu z mailu atd. – tzv. přehledy učiva či pracovního postupu.

Stupeň 3

Podpůrné opatření se aplikuje u žáka se středně těžkým tělesným postižením s dopadem na hrubou i jemnou motoriku, grafomotoriku, oromotoriku, u žáka s těžkým stupněm tělesného postižení, které je dobře kompenzováno, ale žák má problémy se zvládáním učiva, může jít i o žáka se závažnou chorobou výrazně ovlivňující jeho možnosti při vzdělávání, který má problémy se zvládáním učiva vyplývající z diagnózy (neurologické onemocnění má často dopad na funkce ovlivňující možnosti žáka při vzdělávání – deficity dílčích funkcí, často i podprůměrný intelekt).

Při obohacování učiva v MŠ, ZŠ a SŠ využíváme speciálněpedagogických metod výuky – názorné pomůcky, obrázkový či fotografický materiál, reálné předměty. Při PV a VV využíváme kompenzačních pomůcek pro stříhání (nůžky s dvojúchopem, samootevírací nůžky s dlouhou rukojetí); kreslení (trojhranný program, držák úchopu, kreslicí pomůcky se širokou stopou); malování (terapeutické štětce, štětec se širokou stopou, klacíky s houbou atd.). Při těchto činnostech je nutná přítomnost asistenta pedagoga.

Stupeň 4

Podpůrné opatření se aplikuje u žáka s těžkým tělesným postižením s masivním dopadem na hrubou i jemnou motoriku, grafomotoriku, oromotoriku, které je částečně kompenzováno a žák má problémy se zvládáním výuky, co se týče obsahu učiva, může jít i o žáka se závažnou chorobou výrazně ovlivňující jeho možnosti při vzdělávání (žák s farmakorezistentní epilepsií s omezenou docházkou do školy, omezená docházka do školy z důvodu léčby závažného onemocnění – např. onkologická léčba, velmi časté absence), který má výrazné problémy se zvládáním učiva vyplývající z diagnózy. Při obohacování učiva využíváme alternativní formy vzdělávání, jako je Montessori pedagogika (speciální systém pomůcek pro rozvoj jemné motoriky, vizuomotoriky, koncentrace pozornosti atd.), waldorfská pedagogika, daltonský plán apod.

Stupeň 5

Podpůrné opatření se aplikuje u žáka s nejtěžším stupněm tělesného postižení (často progresivním) s dopadem na motoriku horních i dolních končetin, oromotoriku, vizuomotoriku, žáka s těžkým tělesným postižením kombinovaným s dalším postižením, žáka se vzácným onemocněním s mimořádně závažnými dopady na vzdělávací potřeby a možnosti, po omezenou dobu může jít i o žáka se závažnou chorobou výrazně ovlivňující jeho možnosti při vzdělávání (např. závažné onkologické onemocnění v léčbě se zákazem docházet do školy). Oblast výuky je rozšířena v MŠ, ZŠ o různé terapie – muzikoterapie, canisterapie, bazální stimulace, snoezelen atd.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. HÁJKOVÁ, V.; STRNADOVÁ, I. Inkluzivní vzdělávání. Praha: Grada, 2010.

ISBN 978-80-247-3070-7.

2. OPATŘILOVÁ, D. Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-3819-6.

3. VÍTKOVÁ, M. Somatopedické aspekty. Brno: Paido, 1999. 144 s. ISBN 80-85931-69-9.