Katalog podpůrných opatření

4.5.4

Rozložení učiva pro žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání

 • Jitka Fraiová
Oblast podpory:
 • Úpravy obsahu vzdělávání
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák je zvýšeně unavitelný, má sníženou práceschopnost; narušení v oblasti paměti a pozornosti.
 • Žák má přechodné problémy ve vzdělávacím procesu se zvládnutím obsahu učiva (dlouhodobější nepřítomnost ve škole v důsledku hospitalizace, pobytu v léčebně, zdravotní stav nedovolující žákovi docházet do školy a přechodná neschopnost učit se v domácím prostředí).
 • U žáka je závažným způsobem narušena schopnost komunikace.

Popis opatření

V čem spočívá

Toto opatření dává možnost zdárného dokončení studia na vybrané škole i některým žákům, kteří by bez prodloužení nebyli schopni vybraný studijní obor dokončit. Proto se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající individuálním potřebám žáků. Délku středního nebo vyššího odborného vzdělávání může ředitel školy ve výjimečných případech jednotlivým žákům se zdravotním postižením prodloužit, nejvýše však o 2 roky.

Bohužel stávající legislativa umožňuje využít výše uvedené opatření pouze v rámci středoškolského vzdělávání. Avšak přístup ke vzdělávání i jeho výsledky se začínají tvořit od počátku vzdělávání a jsou ovlivněny postojem a možnostmi rodinného zázemí. Úkolem společnosti je, aby všichni žáci získali kvalitní základ vzdělání a mohli si dobře zvolit další vzdělávací dráhu. Proto by bylo vhodné realizovat toto opatření i na základní škole (podnět pro vznikající legislativu).

Čemu pomáhá

 • Zvládnutí a dokončení studia vybraného oboru na střední škole.
 • Zvýšení možnosti uplatnění na trhu práce.
 • Zvyšování kompetencí k plnění jednoduchých činností, ke zvládání života v rodině a společnosti.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Při aplikaci tohoto podpůrného opatření musíme vždy vycházet z aktuálně platné legislativy. Většina středních škol využívá u žáků možnost prodloužení studia až o dva školní roky. Jenom díky tomuto opatření jsou někteří žáci se zdravotním postižením schopni vybraný studijní obor zdárně ukončit. Toto opatření je realizováno prostřednictvím IVP, kde se učivo jednoho ročníku rozloží do dvou let. Střední školy samostatně zřízené pro žáky s tělesným postižením mají vypracován ŠVP i na 5, případně 6 let studia.

Na co klást důraz

 • Informovanost žáka a jeho rodičů o možnostech podpory.
 • Motivace žáka v průběhu studia.

rizika

 • Účelové prodlužování studia ze strany školy i žákům, kteří toto opatření nepotřebují.
 • Nedokončení studijního oboru ani za podpory prodloužením studia.
 • Některé střední školy neotvírají všechny své obory každý rok, žák by nemohl v dalším roce pokračovat, případně dělat závěrečné zkoušky s dalším ročníkem.

Ilustrační příklad

Chlapec s dg. DMO, mobilní pouze s podporou berlí (dílčí potíže i u motoriky horních končetin), intelektové předpoklady v pásmu nadprůměru, byl v péči SPC od předškolního vzdělávání. Předškolní vzdělávání, školní vzdělávání i střední školu (Biskupské gymnázium) absolvoval formou individuální integrace s podporou pedagogické asistence v místě bydliště. Na střední škole mu byla prodloužena docházka o školní rok. Zčásti k tomu došlo ze zdravotních důvodů, protože koncem třetího ročníku gymnázia byl na operaci a během prázdnin probíhala rehabilitace. Po konzultaci se žákem a vedením školy bylo doporučeno rozložení učiva 4. ročníku do dvou let. Student řádně odmaturoval, bez nadměrné stresové zátěže, a aktuálně pokračuje ve studiu speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě MU v Brně.

Cílové skupiny

MŠ, ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň, SŠ.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

V tomto stupni se neaplikuje.

Stupeň 2

V tomto stupni se neaplikuje.

Stupeň 3

Rozložení učiva pro žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání o jeden rok (někdy i o dva roky) se v tomto stupni aplikuje u žáků s dlouhodobými absencemi. Dále v případě, kdy má žák z důvodu těžkého postižení sníženou týdenní hodinovou dotaci výuky a není schopen zvládnout výuku tak, aby byla reálná možnost dokončit vzdělání v běžném termínu.

Stupeň 4

Rozložení učiva pro žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání až o dva roky se aplikuje u žáků s těžkým postižením a zdravotním znevýhodněním (dlouhodobé hospitalizace, není možná docházka do školy a část vzdělávání probíhá v domácím prostředí apod.).

Stupeň 5

Rozložení učiva pro žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání až o dva roky se aplikuje u žáků s nejvyšší potřebou podpory, tito žáci jsou připravováni zejména na život v rodině a vzdělávání se zaměřuje na dosažení nejvyšší možné míry samostatného fungování a rozvoj komunikace, jejímž prostřednictvím jsou schopni se domluvit se svým okolím.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. MICHALÍK, J. Rodiče a dítě se zdravotním postižením (ne)jen na základní škole. Pardubice: Studio Press, s. r. o., 2013. ISBN 978-80-86532-29-5.

2. Zákon č. 472/2011 Sb. ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.