Katalog podpůrných opatření

5.4

VÝSLEDKY ČINNOSTI ŠPZ

  • Mgr. Eva Čadová
  • PaedDr. Pavlína Baslerová

Na závěr vyšetření jsou zákonní zástupci a přiměřenou formou též samotný žák seznámeni s navrhovanými doporučeními a s možností podpory, které z těchto doporučení vyplývají. Zákonní zástupci obdrží zprávu s doporučeními z vyšetření, která mají zpravidla souvislost se vzděláváním žáka, a proto je důležité, aby tato doporučení zákonný zástupce předal škole. Při vydání zprávy a doporučení je žák a jeho zákonný zástupce informován o jejich obsahu, a to způsobem srozumitelným pro nejširší okruh osob.

Žák nebo jeho zákonný zástupce potvrzuje svým podpisem, že doporučení s ním bylo projednáno, že porozuměl jeho povaze a obsahu a případně, že k němu uplatňuje výhrady spolu s jejich upřesněním.

Na základě doporučení je pak žák se zdravotním postižením (znevýhodněním) vzděláván takovým způsobem, který respektuje jeho vzdělávací potřeby a reflektuje jednotlivá podpůrná opatření, která jsou mu stanovena. Na tato podpůrná opatření má žák nárok bez ohledu na to, zda se vzdělává formou individuální či skupinové integrace nebo ve škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením. Je však jasné, že typ školy, kterou žák navštěvuje, ovlivní skladbu podpůrných opatření, která jsou pro jeho vzdělávání doporučována.