Katalog podpůrných opatření

5.1

PŮSOBNOST ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ

  • Mgr. Eva Čadová
  • PaedDr. Pavlína Baslerová

Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) participují na vzdělávacím procesu v případech, kdy je vzdělávací proces nějakým způsobem znesnadněn. Činnost těchto poradenských zařízení je v rámci platné legislativy zaměřena zejména na komplexní psychologickou, speciálněpedagogickou a sociální diagnostiku, jejímž cílem je především zjištění příčin při poruchách učení, příčin poruch chování, příčin dalších problémů ve vývoji osobnosti, výchově a vzdělávání žáků.

V PPP pracuje tým odborných pracovníků, který tvoří psycholog, speciální pedagog a sociální pracovnice. Zpracovávají odborné podklady pro rozhodnutí orgánů státní správy k zařazování a přeřazování dětí a žáků do škol a školských zařízení, pro odklad školní docházky nebo doporučení k integraci a další. Poskytují kariérové poradenství, participují na činnostech v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže, napomáhají při rozvoji pedagogicko-
-psychologických kompetencí učitelů.

Speciálněpedagogická centra (SPC) poskytují odbornou poradenskou činnost žákům s jedním postižením nebo více typy postižení (dle zaměření centra na tělesné, mentální, zrakové, sluchové postižení, vady řeči a autismus) a pomáhají při integraci těchto žáků do kolektivu v běžném typu škol (běžná škola je definována jako škola, která není samostatně zřízená pro žáky se zdravotním postižením). SPC zajišťují i včasnou intervenci dětem mladším 3 let a v období celého předškolního věku, žákům na základní škole a studentům vyšších odborných škol. Služby mají komplexní charakter a péče je zajišťována týmem odborníků, který se skládá z psychologa, speciálního pedagoga a zpravidla i sociální pracovnice. Pomáhají zde řešit náročné situace spojené s výchovou a vzděláváním žáka s postižením. Tým odborníků nabízí i komplexní poradenství rodičům a pedagogům. U některých typů postižení (např. zrakové, mentální) existuje v ČR síť neziskových poradenských zařízení pro ranou péči – u těchto dětí začíná poradenská podpora SPC zpravidla po nástupu do předškolního zařízení.

Střediska výchovné péče (SVP) poskytují okamžitou odbornou pomoc a poradenství v krizových situacích souvisejících s projevy poruch chování a současně se zaměřují i na vzdělávací, výchovnou a diagnostickou činnost. Tuto činnost realizují v souladu s aktuálním zněním zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně-výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.