Katalog podpůrných opatření

5.7

LITERATURA

  • Mgr. Eva Čadová
  • PaedDr. Pavlína Baslerová

1. BARTOŇOVÁ, M.; VÍTKOVÁ, M. 2007. Strategie ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 2., přepracované a rozšířené vydání. Brno: Paido. 237 s. ISBN 978-80-7315-158-4.

2. BARTOŇOVÁ, M.; VÍTKOVÁ, M. 2013. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II–VII. Brno: MU. ISBN 978-80-7315-163-8.

3. BASLEROVÁ, P.; HANÁK, P.; MICHALÍK, J. a kol. 2011. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb, část I. (hmotněprávní a procedurální standardy, dokumentace a vybrané vzory v činnosti SPC). Olomouc: Univerzita Palackého. 124 s.

4. HADJ MOUSSOVÁ, Z. a kol. 2005. Pedagogicko-psychologické poradenství I. Praha: PdF UK. ISBN 80-7290-215-6.

5. HÁJKOVÁ, V. 2005. Integrativní pedagogika. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR. 123 s. ISBN 80-86856-05-4.

6. MATOUŠEK, O. a kol. 2003. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál. 384 s. ISBN 80-7178-548-2.

7. MICHALÍK, J. 1999. Školská integrace dětí s postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 135 s. ISBN 80-7067-981-6.

8. MICHALÍK, J. 2002. Škola pro všechny aneb Integrace je když… Vsetín: ZŠ Integra. 56 s. ISBN 80-238-9885-X.

9. MÜLLER, O. a kol. 2001. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 289 s. ISBN 80-2440-23-19.

10. MÜHLPACHR, P. 2004. Sociální práce. Brno: Masarykova univerzita. 100 s. ISBN 80-210-3323-1.

11. NOVOSAD, L. 2000. Základy speciálního poradenství. Praha: Portál. 159 s. ISBN 80-7178-19-75.

12. NOVOSAD, L. 2006. Základy speciálního poradenství. 2. vydání. Praha: Portál. 159 s. ISBN 80-7367-17-43.

13. NOVOSAD, L. 2009. Poradenství. Praha: Portál. 272 s. ISBN 978-80-7367-509-7.

14. PIPEKOVÁ, J. 2006. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2., rozšířené a přepracované vydání. Brno: Paido. 404 s. ISBN 80-7315-120-0.

15. PIPEKOVÁ, J.; VÍTKOVÁ, M. (ed.). 2001. Terapie ve speciálněpedagogické péči. 2., rozšířené a přepracované vydání. Brno: Paido. 171 s. ISBN 80-7315-010-7.

16. SLOWÍK, J. 2007. Speciální pedagogika. Praha: Grada Publishing, a. s. 160 s. ISBN 978-80-247-1733-3.

17. VÍTKOVÁ, M. (ed.). 2004. Integrativní speciální pedagogika: integrace školní a sociální. 2., rozšířené a přepracované vydání. Brno: Paido. 463 s. ISBN 80-7315-071-9.

18. VÍTKOVÁ, M. 1998. Paradigma somatopedie. Brno: Masarykova univerzita v Brně. 140 s. ISBN 80-210-1953-0.

19. VÍTKOVÁ, M. (ed.). 2003. Otázky speciálněpedagogického poradenství – Základy teorie, praxe. 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně. 261 s. ISBN 80-86633-08-X.

20. VÍTKOVÁ, M. a kol. 2007. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Education of Pupils with Special educational Needs I. Brno: Paido. 354 s. ISBN 978-80-7315-163-8.