Katalog podpůrných opatření

5.2

DRUHY A ZÁKLADNÍ RÁMEC ČINNOSTI ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ

 • Mgr. Eva Čadová
 • PaedDr. Pavlína Baslerová

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY (PPP) A JEJICH ČINNOSTI

Hlavní součástí činnosti PPP je přímá práce s dětmi a žáky škol a školských zařízení ve věku od 3 let do ukončení středního, resp. vyššího odborného vzdělání a s jejich rodiči, a to zejména formou individuální péče, ale i formou skupinové práce. PPP provádí standardní činnosti, mezi něž patří:

 • Vyšetření školní zralosti (zjišťuje se lateralita, posuzuje se možný odklad školní docházky) a vydání odborného posudku.
 • Posouzení vhodnosti integrace nebo zařazení dítěte do školy, třídy nebo skupiny s upravenými vzdělávacími programy pro žáky se zdravotním postižením.
 • Diagnostika a reedukace specifických vývojových poruch učení.
 • Posuzování a volba strategií pro vzdělávání žáků s poruchou vývoje osobnosti.
 • Posuzování a volba strategií pro vzdělávání žáků s poruchou chování (konflikty, kriminalita, toxikomanie, šikana, záškoláctví aj.).
 • Poradenství v oblasti profesní orientace.
 • Řešení komplexní problematiky školního neúspěchu.

Služby poskytované PPP mají pedagogicko-psychologický a speciálněpedagogický charakter. Ambulantní činnost poradny je poskytována na pracovišti a prostřednictvím návštěv pracovníků vykonávajících poradenskou činnost ve školách a školských zařízeních. Poradna však zajišťuje i množství dalších služeb, jako je:

 • Podpora pedagogicko-psychologické připravenosti žáků na povinnou školní docházku.
 • Aktivní podpora zajištění speciálních vzdělávacích potřeb pro žáky ve školách, které nejsou samostatně zřízeny pro zdravotně postižené žáky.
 • Zpracování podkladů na základě psychologické a speciálněpedagogické diagnostiky, které jsou určeny jak pro samotného žáka, tak i pro školu, kterou tito žáci navštěvují.
 • Poskytování poradenských služeb žákům, u nichž je zvýšené riziko školní neúspěšnosti (pokud zmíněné potíže vzniknou, pomáhají žákovi vyvíjet se v osobní
  a sociální sféře).
 • Zabezpečení metodické podpory školám (zejména podpora výchovných poradců a metodiků prevence).

Velmi důležitou úlohu tvoří mezioborová spolupráce, a proto i PPP spolupracuje s ostatními specializovanými školskými, zdravotnickými, sociálně-právními zařízeními, ambulancí a institucemi.

SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÁ CENTRA (SPC) A JEJICH ČINNOSTI

Stejně jako u PPP jsou i služby SPC poskytovány ambulantně na pracovišti SPC nebo při návštěvě poradenských pracovníků ve škole, školském zařízení, v rodině či jiných zařízeních pečujících o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Podíl terénní práce je však zpravidla vyšší než u PPP.

Obecně jsou služby a činnosti SPC zaměřeny na:

 • Vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj a rozvoj osobnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami před zahájením vzdělávání a v jeho průběhu.
 • Naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů žáků před zahájením a v průběhu vzdělávání.
 • Vytváření vhodných podmínek, způsobů a forem vzdělávání; příprava na vhodnou volbu vzdělávacího zařízení a pozdějšího pracovního uplatnění.
 • Zmírňování důsledků zdravotního postižení a prevence jeho vzniku (Čadová in Baslerová, 2011).

Standardní činnosti speciálněpedagogických center se dělí na standardní činnosti společné a standardní činnosti speciální, které jsou specifikovány podle typu postižení, na něž jsou SPC specializována. Centra poskytují služby žákům:

 • s narušenou komunikační schopností;
 • se zrakovým postižením;
 • se sluchovým postižením;
 • s tělesným postižením;
 • s mentálním postižením;
 • s poruchami autistického spektra;
 • s více vadami.

Činnost SPC se uskutečňuje přímo ve škole (rodině, zařízení), v níž je žák vzděláván, nebo ambulantně na pracovišti SPC.

TERÉNNÍ FORMY PÉČE

 • Výjezdy do škol. Metodická podpora učitelům, konzultace k IVP, přímá práce se žákem, kariérové poradenství, pozorování žáka v přirozeném vzdělávacím procesu, kontrola vhodnosti nastavení vzdělávacího prostředí, zácvik učitele v práci s kompenzační pomůckou žáka atp., a to dle potřeb žáků a zaměření SPC.
 • Výjezdy do rodin. Rodinné poradenství, krátkodobé řešení problémů či dlouhodobá spolupráce s rodinou zaměřená na socioterapii, psychosociální podporu, pomoc při orientaci v sociální síti, včetně individuální výuky žáků, kteří ze zdravotních důvodů nemohou každodenně docházet do školy.
 • Výjezdy do školských a jiných než školských zařízení, v nichž je žák umístěn (dětský domov, stacionář, domov sociálních služeb apod.).

AMBULANTNÍ FORMY PÉČE

 • Jednorázová: Většinou se jedná o pomoc při řešení aktuálního problému. Je nabízeno poradenství pro rodiče a u dítěte, žáka nebo studenta se provádí vyšetření psychologické, speciálněpedagogické, logopedické (podle potřeby a zakázky zákonných zástupců), po kterém následuje doporučení a případné opatření.
 • Opakovaná: Probíhá kontrolní vyšetření, například u žáků integrovaných v běžných typech škol, po kterém opět následuje doporučení a případné korekce opatření.
 • Pravidelná: Dítě, žák, student dojíždí do SPC jedenkrát za týden, 14 dní, měsíc (podle potřeby), přičemž návštěvy SPC je možné střídat s výjezdy (při pravidelných návštěvách bývá prováděna reedukace, případně edukace).

Odbornými pracovníky SPC jsou speciální pedagog, psycholog a zpravidla i sociální pracovník. Tým je dle potřeby doplňován dalšími odbornými pracovníky v závislosti na druhu a stupni zdravotního postižení klientů (Čadová in Baslerová, 2011).

STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE (SVP) A JEJICH ČINNOSTI

Střediska výchovné péče (dále jen SVP) řeší problematiku sociálněpatologických jevů u dětí a mládeže, zajišťují prevenci, terapii a poradenství v těchto oblastech a jsou součástí preventivně-výchovné péče. Preventivně-výchovná péče spočívá v poskytování poradenských, speciálněpedagogických a psychologických služeb dětem s rizikem poruch chování či s již rozvinutými projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji, u nichž není nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova, případně zletilým osobám do ukončení přípravy na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let. Preventivně-výchovná péče je středisky výchovné péče poskytována také žákům, u nichž soud rozhodl o zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve středisku výchovné péče.

SVP poskytuje dětem, žákům, studentům a jejich zákonným zástupcům následující služby:

 • Poradenské služby spočívající v konzultacích a poskytování odborných informací a pomoci žákům, orgánům sociálně-právní ochrany dětí, jiným orgánům a organizacím podílejícím se na práci se žákem a rodinou, zejména školám a školským zařízením.
 • Terapeutické služby za účelem urychlení integrace původní rodiny.
 • Diagnostické služby spočívající ve vyšetření úrovně žáka.
 • Vzdělávací služby, v jejichž rámci se zjišťuje úroveň dosažených znalostí a dovedností, posuzují se specifické vzdělávací potřeby v zájmu rozvoje osobnosti žáka, přiměřeně jeho věku, individuálním předpokladům a možnostem.
 • Speciálněpedagogické a psychologické služby směřující k nápravě poruch v sociálních vztazích a v chování a směřující k integraci osobnosti žáka a rodiny.
 • Výchovné a sociální služby vztahující se k osobnosti žáka, k jeho rodinné situaci a nezbytné sociálně-právní ochraně.
 • Informační služby spočívající ve zprostředkování kontaktů s jinými orgány a subjekty, které se podílejí na realizaci opatření sociálně-právní ochrany dítěte, nebo za účelem zajištění dalších poradenských nebo terapeutických služeb v zájmu žáka.

SVP poskytuje výše uvedené služby ve formě ambulantní, celodenní, internátní, a to nejdéle po dobu 8 týdnů, a terénní, zejména v rodinném nebo školním prostředí žáka.