Katalog podpůrných opatření

9.5

JAK PRACOVAT S KATALOGEM PO

  • Mgr. Zuzana Žampachová
  • PaedDr. Petr Hanák, Ph.D.

Cílem práce s Katalogem PO je vytvoření objektivnějších podmínek pro práci se žákem s potřebou podpůrných opatření. Podpůrná opatření jsou pro pedagogy novým pojmem, i když je jasné, že řadu z nich někteří učitelé ve své práci se žákem s SVP běžně používají. Katalog PO přináší podpůrná opatření v jasné struktuře (dle oblastí podpory) a zahrnuje jejich v současnosti dostupný výčet. Vždy jedno podpůrné opatření na jedné kartě PO. Přináší tak šanci na dobrou praxi v logické návaznosti doporučování a realizaci podpůrných opatření při vzdělávání. Tak, aby byla žákovi s SVP ku prospěchu.

Díky Katalogu PO máme také šanci vyhnout se situaci, kdy nekonkrétní doporučení pro vzdělávání dokáže ve prospěch žáka naplnit jen učitel zkušený, kreativní a s praxí ve vzdělávání žáka s konkrétním znevýhodněním. Katalog PO je i příležitostí pro zvýšení profesní kompetence i u těch pedagogů, kteří se prozatím se vzděláváním takového žáka nesetkali. Díky opoře v konkrétních kartách PO a informacích, které jsou na každé kartě uvedeny, se zvyšuje jistota pedagogického pracovníka a úspěšnost jeho pedagogické činnosti.

V následujících podkapitolách budeme popisovat konkrétní části karty podpůrného opatření, kterou jsme již uvedli v předchozí kapitole. Nyní se budeme věnovat přímo práci s jednotlivými částmi Katalogu PO, respektive s kartou podpůrného opatření.


Podkapitoly:

  1. 9.5.1 POSTUP PŘI PRÁCI S KATALOGEM PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ – SEZNÁMENÍ S OBLASTMI PODPORY
  2. 9.5.2 PROJEVY NA STRANĚ ŽÁKA, NA KTERÉ OPATŘENÍ REAGUJE
  3. 9.5.4 APLIKACE OPATŘENÍ A SPECIFIKACE PODMÍNEK
  4. 9.5.3 POPIS PODPŮRNÉHO OPATŘENÍ
  5. 9.5.5 CÍLOVÉ SKUPINY
  6. 9.5.6 STUPNĚ PODPORY
  7. 9.5.7 METODICKÉ ZDROJE, ODKAZY, ODBORNÁ LITERATURA