Katalog podpůrných opatření

4.2.2

Individuální práce se žákem

 • Iva Doležalová
Oblast podpory:
 • Modifikace vyučovacích metod a forem
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žákova paměť je krátkodobá.
 • Žákovo pracovní tempo je pomalé či kolísavé.
 • Žák ztrácí koncentraci v důsledku usilovného sluchového soustředění a odezírání.
 • Žák nerozumí výkladu, jelikož má nedostačující slovní zásobu.
 • Žákovi nevyhovují akustické podmínky ve třídě (dochází ke zhoršení porozumění řeči).
 • Žákovi nevyhovuje velký počet žáků ve třídě, který vytváří více nežádoucích zvuků, a proto žák hůře rozumí.
 • Žák je nesamostatný, potřebuje dozor či pomoc učitele nebo asistenta pedagoga.

Popis opatření

V čem spočívá

Jedná se o rozvržení vyučovací hodiny, které má každý pedagog dopředu promyšlené. Závisí také na náplni konkrétní vyučovací hodiny (výklad nové látky, opakování, písemná práce apod.). Jistě těmto žákům bude vyhovovat také individuální práce. Toto opatření spočívá v tom, že výuku vede jeden pedagog a pracuje s jedním žákem. Používá postupy, které vyhovují žákovým schopnostem a možnostem. Může pracovat ve třídě společně s ostatními žáky nebo i mimo třídu.

Čemu pomáhá

 • Přispívá ke zdárnému zpracování podávaných informací a jejich uchování v paměti.
 • Pomáhá zvládat výuku, orientovat se ve třídě a v kolektivu spolužáků, zařazovat se do života většinové, slyšící populace.
 • Učí samostatnosti.
 • Umožňuje pracovat dle osobního tempa a zdravotních omezení.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Rozvržení vyučovací hodiny je dopředu promyšlené, což klade vyšší nároky na pedagogy. Učitel musí mít předem připravené společné aktivity i individuální úkoly pro žáka, ale také pro žáky, kteří svou práci zvládnou rychleji. Během výkladu se musí ujišťovat, zda žák rozumí, a dát mu prostor na jeho možné dotazy. Individuální práce se aplikuje ve vybraných předmětech nebo u žáků s těžkým sluchovým postižením a souběžným postižením více vadami u všech vyučovacích předmětů po celou dobu vyučování. Individuální práce spočívá ve vysvětlování pojmů, v práci s textem, pořizování zápisků z výkladu učitele, procvičování výukové látky, komunikaci prostřednictvím českého znakového jazyka. Žák je ve třídě společně s ostatními, nebo může pracovat i mimo třídu. Např. při společném čtení nemůže žák vnímat řeč spolužáků a zároveň sledovat text v učebnici. Je vhodnější, pokud může mít jiné, klidné místo. Pedagog žákovi může vysvětlit neznámé pojmy a společně proberou i obsah textu. Tento způsob je vhodný i při vysvětlování nových pojmů, nebo pokud žák opakuje např. u počítače. U žáků je velmi nutné poskytnutí delšího času na kvalitní osvojení pojmů při výkladu nového učiva, vícečetné opakování a podpora názorných materiálů. Především v naukových a odborných předmětech dochází k nárůstu nových pojmů, které žáci těžce zvládají. Potřebují delší čas na jejich osvojení, aby nedocházelo k unikání vztahů mezi pojmy. Delší čas je také možné poskytnout na vyhotovení písemných prací i na jejich kontrolu. Při ústním zkoušení je poskytnutí delšího času na odpověď důležité, aby žák orální informaci (otázku) zpracoval a zformuloval adekvátní odpověď. Řeč může být méně pohotová a žák bude působit dojmem, že požadované učivo neumí. Jedná se ale o to, že školní komunikace je mnohem náročnější než běžná řeč, která je mnohokrát procvičena v různých situacích. Ještě je nutné zastavit se u domácí přípravy žáků s těžkým sluchovým postižením, neboť je časově velmi náročná a není možné připravit se na všechny předměty. Je proto nutné množství učiva rozvrhnout a zkoušení naplánovat tak, aby měl žák dostatek času na přípravu.

Toto opatření aplikujeme již u dětí v mateřské škole. Činnosti týkající se rozvoje řeči a komunikace, navázání zrakového kontaktu a odezírání, reedukace sluchu a ILP je nutné provádět individuální formou.

Na co klást důraz

 • Kvalitní příprava hodiny.
 • Znalost stupně postižení žáka a jeho schopností.
 • Týmová spolupráce a jednotnost vedení.

Rizika

 • Fixace žáka na osobu pedagoga.
 • Žák sám na sebe nechce upozorňovat a chce pracovat s kolektivem.
 • Individuální práce se žákem ve třídě ruší ostatní.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

V mateřské škole zkontrolujeme, zda má dítě kompenzační pomůcku, zajistíme, aby dobře vidělo na všechny ostatní děti, dbáme na bezpečnost při pobytu venku. Posilujeme komunikaci s ostatními dětmi.

Individuální práci není potřeba aplikovat, pokud žákovi zajistíme vhodné místo ve třídě, dobré osvětlení pro odezírání a dobré akustické podmínky. V průběhu hodiny se budeme ujišťovat, zda žák rozumí, zapisuje si výklad učitele. Učíme žáka, aby se sám přihlásil, pokud nerozumí, a ihned mu poskytneme možné vysvětlení. Můžeme ho posadit vedle spolužáka, který bude ochoten pomoci, např. ukázat, kde čteme, jaký sešit si má vzít, co bude dále následovat.

– není potřeba aplikovat, žák má vytvořené potřebné návyky.

Stupeň 2

Připravujeme cílené úkoly na individuální rozvíjení sluchu a řeči. Učíme dítě obsluhovat kompenzační pomůcku.

Poskytnutí delšího času na vypracování písemných prací ana ústní odpověď. Individuální práce se aplikuje při neporozumění – vysvětlení pojmů.

Kontrola porozumění – žák si zajišťuje sám.

Stupeň 3

Individuální péče vychází z doporučení poradenského zařízení. Jedná se o cílená cvičení na posilování sluchového vnímání a speciálních dovedností – nácvik prstové abecedy, základy znakového jazyka, logopedickou péči.

Individuální opakování nového učiva s vyučujícím v době, kdy ostatní žáci pracují samostatně. Zvýšený dohled na porozumění. Vyloučení reprodukovaného poslechu, především v cizím jazyce – poskytnutí písemného textu.

Kontrola porozumění konkrétními dotazy (neptat se pouze ve stylu „Rozumíš?“ nebo „Slyšíš?“), kontrola zápisků v sešitech. Poskytnutí delšího času na písemné práce, vyloučení poslechu v cizím jazyce – poskytnutí písemného textu.

Stupeň 4

Dítě pracuje část dne s asistentem pedagoga – speciální cvičení, získávání nových informací. Je nutné volit individuální tempo práce, používat velké množství názorných materiálů, komunikaci vést prostřednictvím znakového jazyka. Nutný je dohled při pobytu venku. Při volné hře může být dítě zařazeno mezi vrstevníky.

Žák částečně pracuje se třídou, částečně s asistentem pedagoga. Je stanovené množství učiva pro naplánované zkoušení. Pro písemné zkoušení jsou všechny otázky zadávány písemnou formou. Zápisky dělá asistent pedagoga nebo jsou mu kopírovány přípravy pedagoga či některého ze spolužáků. Dopomoc daktylem nebo dvojruční abecedou, znaky znakového jazyka.

Individuální pomoc ze strany asistenta pedagoga ve formě pořizování zápisků, vysvětlování nových a neznámých pojmů.

Stupeň 5

Žák pracuje s asistentem pedagoga nebo druhým učitelem po celou dobu výuky, částečně může pracovat společně se třídou. Prodloužení časového limitu mu nepřináší užitek.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. POTMĚŠIL, M. a kol. Metodika práce se žákem se sluchovým postižením. Olomouc: UP, 2012. 142 s. ISBN 978-80-244-3310-3.