Katalog podpůrných opatření

4.2.3

Strukturalizace výuky

 • Iva Doležalová
Oblast podpory:
 • Modifikace vyučovacích metod a forem
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má deficit v oblasti exekutivních funkcí, v orientaci v prostoru, ve schopnosti plánovat a organizovat.
 • Žák má obtíže v oblasti kognitivních schopností.
 • Schopnost adaptace žáka na školní prostředí je výrazně narušena.
 • Žák má deficit v oblasti porozumění, vyjadřování, v celkové kvalitě komunikace.

Popis opatření

V čem spočívá

Toto opatření se aplikuje především u žáků s  poruchami autistického spektra (PAS). Bude však také vyhovovat žákům se sluchovým postižením těžšího stupně nebo při kombinaci s jiným postižením (mentálním).

Čemu pomáhá

 • Pomáhá zajistit pocit bezpečí a jistoty u žáků.
 • Předchází agresivnímu nebo odmítavému chování z důvodu neporozumění.
 • Zlepšuje orientaci v prostoru i v čase.
 • Zlepšuje orientaci v prováděných činnostech.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

U žáků s těžkým postižením vázne komunikace a porozumění, proto se snadno dostávají do stresu a mohou se stát agresivními vůči okolí. Stává se, že nechápou, co se kolem nich děje, nerozumí instrukcím a nedokáží se orientovat bez pomoci dospělé osoby. Struktura činností, zamezení nepředvídatelným změnám, členění prostoru a vizualizace zajistí pocit bezpečí. Je proto žádoucí dávat jasné pokyny pro ukončení činnosti a přechod k jiné činnosti. Pro ukončení činnosti používáme jasný signál – např. podtržení barevnou pastelkou, zakroužkování úkolu či označení obrázku. Velmi pomáhá udělat přehled denního režimu, např. kartičky se symboly činností, které se budou provádět. Úkoly jsou zadávány konkrétně s přesným určením času – např.: vypočítáš tři příklady, přečteš pět slov, napíšeš dvě věty; budeš počítat, psát, číst, cvičit, potom bude oběd a přijde máma; třikrát se vyspíš a přijede máma. Pokud chceme, aby žák daný prvek opakoval vícekrát, vizuálně označíme konkrétní počet, na stránku napíšeme číslici nebo počet teček, které si žák bude odškrtávat. Všechny činnosti se snažíme podpořit vizuálně – obrázky, kartičky, fotografie, reálné zmenšené předměty. Odměňujeme za dílčí úspěchy – např. kartičky s obrázky, smajlíky. Důležité je klást přiměřené nároky jak co do obsahu, tak do délky trvání úkolu. Je lepší, když pracujeme častěji v kratších blocích. Zapojujeme relaxační a oddechové chvilky. Pro žáka s těžkým postižením provedeme strukturalizaci pracovního místa tak, aby měl klid na učení, neměl žádné rozptylující podněty a ani nerušil probíhající výuku ve třídě. Jeho lavice může být umístěna vepředu nebo vzadu ve třídě, pokud má žák závažnější postižení a potřebuje větší strukturovanost prostředí, můžeme využít paraván nebo jinou zástěnu, popř. pro výuku volíme i jinou místnost. Žák však může během dne využívat i jiné prostory dle předem stanoveného plánu.

Na co klást důraz 

 • Kvalitní příprava pedagoga.
 • Stanovení individuálního přístupu k žákovi, způsobu komunikace, míry strukturalizace, vymezení pracovního prostoru.

Rizika

 • Nedostatečné znalosti o žákovi a nepřizpůsobení podmínek.
 • Zobecnění strukturalizace a použití pro všechny žáky – je třeba znát úroveň jednotlivých oblastí vývoje žáka a vše přizpůsobit jeho individuálním potřebám.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Podpůrné opatření nepopisujeme dle jednotlivých stupňů podpory, jelikož se jedná o individuální podporu jednotlivých žáků a není možné ji zobecnit.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

١. ČADILOVÁ, V., ŽAMPACHOVÁ, Z. a kol. Metodika práce se žákem s poruchami autistického spektra. Olomouc: UP, 2012. 146 s. ISBN 978-80-244-3309-7.