Katalog podpůrných opatření

2.2

DYSFUNKČNÍ RODINA A PSYCHICKÉ STRÁDÁNÍ

  • Mgr. Adéla Lábusová

(sociální patologie, umístění dítěte mimo rodinu, pracovně vytížení rodiče bez zájmu o dítě, rozpad rodiny aj.)

Překážka v učení vzniká primárně v rovině sociálního a psychického života žáka, v extrémních případech přechází v nějakou formu fyzického násilí, zneužívání či strádání. Ve škole se začne projevovat změnami chování a schopnosti soustředění, případně v návaznosti na to i v oblasti aktuálního výkonu kognitivních funkcí. V oblasti vzdělávání se dlouhou dobu nemusí projevovat žádný zásadní signál, přitom žák může již delší dobu podléhat psychickému tlaku. Proto je třeba pozorně sledovat a adekvátně interpretovat jakékoliv nápadnosti či změny v chování.

  • U žáka se může projevovat úzkostnost, přecitlivělost, zvýšená nejistota, emoční labilita, netečnost, apatie, uzavření se do sebe, zasněnost, lhostejnost, či naopak upínání se ke školnímu výkonu, izolace v třídním kolektivu, psychosomatické projevy, snížená schopnost soustředění, agresivita, rušivé projevy chování.
  • Žák se může upínat na vzdělávací výsledky a mít přílišné obavy ze selhání, může vykazovat výkyvy pracovního tempa, prudké změny prospěchu, narušené sebehodnocení. Může se též upínat na osobu pedagoga, nebo naopak může vůči učiteli vykazovat úzkostné či vzdorovité až agresivní projevy.
  • Žák vykazuje různé projevy zanedbávání. U žáka se může projevovat absence přípravy na vyučování, resp. velké rozdíly v kvalitě přípravy. Žák často nenosí nebo ztrácí učební pomůcky, nemá zajištěné pravidelné stravování (nenosí svačiny), je pravidelně unavený, má nedostatečné nebo nevhodné oblečení, je u něj zjevné zanedbávání osobní hygieny a zdravotní péče apod.
  • U žáka se projevuje rizikové chování (např. záškoláctví).
  • V případě konfliktu mezi rodiči žáka mohou být vzdělávací úspěchy a neúspěchy žáka využívány jako předmět sporu. Rodiče také mohou usilovat o zapojení učitelů žáka do jejich sporu (např. při sporech o svěření do péče apod.).
  • V případě že žák pobývá střídavě u obou rodičů, mohou nastávat situace, kdy nemá hotové úkoly nebo připravené pomůcky, protože si je rodiče nepředali, nebo jeden z rodičů žákovi neposkytuje v oblasti přípravy na výuku dostatečnou podporu.