Katalog podpůrných opatření

4.1.8

Volný čas ve školním prostředí

 • Mgr. Martina Habrová
Oblast podpory:
 • Organizace výuky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň

 

Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má problémy v chování.
 • Žák má sníženou úroveň adaptability.
 • U žáka se projevuje nadměrná aktivita.
 • Žák projevuje zvýšenou emoční reaktivitu.
 • Žák má nedostatečné sociální a komunikační kompetence.
 • Žák má obtíže s naplněním neorganizovaného času (mimo výuku).
 • Žák má potíže se začleněním v kolektivu

Popis opatření

V čem spočívá

Opatření spočívá v nabídce podpory (pedagogické, speciálně pedagogické, psychologické) žákovi, který by z různých důvodů měl potíže s trávením času mimo výuku ve škole – tj. během přestávek, volných hodin mezi dopolední a odpolední výukou apod.

Čemu pomáhá

 • Bezproblémovému naplnění volného času ve škole.
 • Zlepšení vztahů mezi žáky (napříč věkovým spektrem).
 • Podpora rozvoje sociálních a komunikačních dovedností žáků.
 • Prevence sociálně patologických jevů (šikana, xenofobie, rasová nesnášenlivost apod.).
 • Snadnější zapojování do kolektivu.
 • Pěstování neformálního a spontánního kontaktu s ostatními žáky.
 • Snížení stresu z obav z neřízené činnosti ve škole (hrozba šikany) bez přímého vedení učitele.
 • Podpoře jazykových kompetencí u žáků s jiným mateřským jazykem – všichni žáci mají možnost spolu spontánně komunikovat.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Opatření aplikujeme dle aktuálních potřeb žáka s důrazem na bezpečnost. Volíme vhodnou náplň přestávky či volné hodiny, u žáků s problematickým zapojováním (úzkostní, hyperaktivní, cizinci) se snažíme nenásilným způsobem podporovat vhodnou formu kontaktu se spolužáky. U žáků s problémy v chování (agrese vůči spolužákům i dospělým, projevy hyperaktivity) obzvlášť pečlivě vysvětlíme pravidla chování a bezpečnosti. Volný čas je možné využít i ke kontaktu s pracovníky školního poradenského pracoviště. Pro smysluplně strávený volný čas ve škole je potřeba upravit prostředí (např. místo pro relaxaci, nebo naopak aktivizaci uvnitř školy a v bezpečném venkovním prostředí) a zajistit pomůcky (hry, hračky, počítače a vhodný software, knihy a časopisy, hudební nástroje, sportovní náčiní). Vhodné je i pobízet žáky k tomu, aby si náplň takového času organizovali sami, příp. přinášeli hry, knihy apod. z domova. Je vhodné společně s žáky stanovit základní pravidla (k ukončení činnosti, nakládání s pomůckami, úklidu pomůcek apod.). Zároveň je důležité nezapomínat na to, že i neřízená činnost má své místo ve volném čase žáků a může být dobrým nástrojem pro pedagogickou diagnostiku žáka nebo celé skupiny. Osvědčuje se také nabídka kroužků, které jsou pro žáky organizované zdarma v prostředí školy.

Rizika

 • Podcenění důležitosti potřebné míry pedagogické podpory ve formě úpravy prostoru a při plánování a organizování aktivit.
 • Podcenění nutnosti zajistit dohled nad žákem v průběhu trávení volného času.
 • Nedostatek personálních kapacit pro zajištění potřebné podpory.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Žák tráví volný čas ve třídě nebo ve skupině vrstevníků bez závažnějších problémů za běžného dohledu. Pedagog usměrňuje jeho přiměřené zapojení do interakce s vrstevníky – pasivního žáka přiměřeně povzbuzuje v zapojení, monitoruje a případně také usměrňuje zapojení žáka se zvýšenou aktivitou apod., vhodným způsobem ovlivňuje skupinovou dynamiku, podporuje žáka ve volbě aktivit podle jeho aktuálního zájmu a potřeb.

Stupeň 2

Volba vhodného programu dle aktuální potřeby žáka, zvýšený dohled, kontakt žáka s pracovníkem školního poradenského pracoviště je žádoucí.

Stupeň 3

Volba vhodného programu dle aktuální potřeby žáka, zvýšený dohled, nutné plánování aktivit pro žáka v přizpůsobeném prostředí.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. KRAUS, B.; POLÁČKOVÁ, V. Člověk – prostředí – výchova: k otázkám sociální pedagogiky. Brno: Paido, 2001. 199 s. ISBN 80-731-5004-2.

2. HÁJEK, B.; HOFBAUER, B.; PÁVKOVÁ, J. Pedagogické ovlivňování volného času: současné trendy. Praha: Portál, 2008. 239 s. ISBN 978-807-3674-731.