Katalog podpůrných opatření

4.4.1.1

Výukové materiály pro žáky s odlišným mateřským jazykem

 • Mgr. Kristýna Titěrová
 • Mgr. Petra Vávrová
Oblast podpory:
 • Pomůcky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň

 

Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má odlišný mateřský jazyk.
 • Žák má deficity v oblasti jazyka, jazykové komunikace a sociálních dovedností.

Popis opatření

Při výuce žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) je potřeba si neustále uvědomovat, že čeština je pro žáky druhým, případně dalším jazykem a je potřeba věnovat dostatečnou pozornost jejímu rozvoji. Žáci bezpodmínečně potřebují zajistit výuku zaměřenou na rozvoj češtiny jako druhého (dalšího) jazyka, k čemuž potřebují vhodné výukové mate­riály – viz 3.2.6 Jazyková podpora v češtině jako druhém jazyce a 3.4.1 Jazyková příprava pro žáky s odlišným mateřským jazykem.

Čemu pomáhá

 • Pomáhá kvalitnímu rozvoji českého jazyka u žáků s OMJ.
 • Toto opatření učitelům šetří čas s vyhledáváním dostupných materiálů a jejich ověřováním v praxi.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

V následujícím textu jsou uvedeny seznamy učebnic češtiny pro cizince a dalších materiálů vhodných pro výuku češtiny jako druhého jazyka.

Učebnice pro děti-cizince – vhodné pro děti do 3. třídy na začátečnické úrovni:

Hanzová, M. Učíme se česky 1. Pansofia.

Kamiš, K. Učíme se česky 2. Pansofia.

Kotyková, S.; Lejnarová, I. Čeština pro malé cizince 1/2. Praha: Knižní klub, 2005.

Schrimpfová, J. M. Můj první slovník českého jazyka. Plzeň: Fraus, 2008.

Škodová, S. Domino. Český jazyk pro malé cizince 1, 2 (učebnice, pracovní sešit, metodika). Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010.

Učebnice pro dospělé cizince – vhodné k využití i pro děti-cizince

Pro začátečníky:

Cvejnová, J. Česky, prosím. Praha: Karolinum, 2008.

Holá, L. NEW Czech Step by Step. Akropolis, 2004.

Holá, L. Čeština Express 1. Akropolis, 2011.

Matula, O. Český den – materiály pro učitele češtiny jako cizího jazyka. Praha: Člověk v tísni, o. p. s., 2007 – online ke stažení.

Nekovářová, A. Čeština pro život 1, 2. Akropolis, 2006, 2012.

Štindlová, B. Česky v Česku I. Akropolis, 2008.

Pro pokročilé:

Holá, L.; Bořilová, P. Česky krok za krokem. (B1). Akropolis, 2009.

Štindlová, B. Česky v Česku II. Akropolis, 2008.

Hry a aktivity do hodiny:

Andrášová, H.; Podepřelová, A. a kol. Na cestě za češtinou. Klett, 2008.

Gjurová, N. Čeština jako cizí jazyk pro začínající školáky. Praha: Portál, 2011. – zajímavé didaktické čtení kombinující metody práce s žáky s SPU a s cizinci.

Malá, Z. Hry a aktivity pro výuku češtiny pro cizince. Lingea Ludus, 2009.

Víška, V., Nováková, L. Čeština nás baví. Triton, 2005.

Online zdroje:

www.cicpraha.org (videa a pracovní listy tematicky se vztahující k tzv. češtině do školy).

www. czechstepbystep.cz (aktivity pro výuku).

cestinaprocizince.wbs.cz (ukázky aktivit z publikace Z. Malé ke stažení).

http://www.youtube.com (videa).

http://www.bloczech.cz/ (aktivity, pracovní listy a nápady, jak oživit výuku, sdílené materiály).

www.inkluzivniskola.cz (pracovní listy, aktivity).

České učebnice a materiály vhodné pro žáky s OMJ:

Materiály pro žáky s poruchami učení:

Pávková, B. Logopedické pexeso a obrázkové čtení B-P-N-D-F-V-K. Brno: Computer Press, 2008.

Pokorná, V. Šimonovy pracovní listy. Praha: Portál, 2007.

Zelinková, O. Cvičení pro dyslektiky I.–VI. – rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek.

Materiály „ze života“:

Články z dětských časopisů, případně z novin, které žáky tematicky zaujmou, písně, inzeráty, letáky, nahrávky z rádia, televize.

Slovníky

Na co klást důraz

Téměř nikdy není možné využívat pouze jednu pomůcku či soubor pracovních listů, materiály musíme kombinovat a výsledkem bývá tvorba vlastních pracovních listů. Tento způsob práce je časově poměrně náročný, byť pro výuku velmi efektivní.

rizika

 • Nedostupnost vzdělávání učitele pro aplikaci PO.
 • Nedostupnost materiálů pro výuku.
 • Nedostatek metodické podpory při vzdělávání žáků s OMJ.

příklad aplikace

Základní škola, do které docházeli žáci s OMJ, poslala jednu ze svých stávajících učitelek a jednu asistentku pedagoga na kurz pro učitele češtiny jako druhého jazyka. Jejich úkolem bylo vyučovat žáky s OMJ češtinu jako druhý jazyk a docházet do tříd, kde pracovaly na tomto roz­voji společně s učiteli daného předmětu. Škola zároveň vybavila svou knihovnu vhodnými materiály pro výuku češtiny pro cizince, které učitelky využívaly při výuce a zároveň podle nich tvořily pracovní listy pro žáky s OMJ, které následně sdílely na školním serveru.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Učitel vybírá a vytváří vhodné pomůcky a didaktické materiály na základě pedagogické diagnostiky podle aktuální potřeby žáka, s přihlédnutím k jeho věku, příp. dalším okolnostem.

Stupeň 2, 3

Pro žáka škola zajišťuje didaktické a učební pomůcky nezbytné pro výuku češtiny jako druhého jazyka v rozsahu stanoveném v doporučení školského poradenského zařízení. Pomůcky žák využívá ve výuce a v odůvodněných případech i v domácím prostředí.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. Metodický portál RVP [online]; diskuse, nápady, rady, materiály; Dostupné z: http://www.rvp.cz.

2. Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka [online]; články, aktuality, další užitečné odkazy a kontakty; Dostupné z: http://www.auccj.cz.