Katalog podpůrných opatření

4.4.2

Speciální didaktické pomůcky

 • Mgr. Martina Habrová
Oblast podpory:
 • Pomůcky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň

 

Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • U žáka se projevuje snížený kognitivní výkon.
 • Žák má deficity v oblasti motorických funkcí.
 • Žák má deficity v oblasti jazyka, jazykové komunikace a sociálních dovedností.
 • Žák má deficity v oblasti smyslového vnímání.
 • Žák má deficity v oblasti představivosti.
 • Žák žije v nepodnětném domácím prostředí.

Popis opatření

V čem spočívá

Opatření spočívá v používání speciálních nebo běžných didaktických pomůcek, které jsou přizpůsobené pro konkrétního žáka či skupinu žáků (v závislosti na jejich aktuálních potřebách) a které jim pomáhají lépe zvládnout vzdělávací proces.

Čemu pomáhá

 • Ke snižování závislosti na pomoci druhých.
 • Použití některých pomůcek přispívá k rozvoji spolupráce mezi spolužáky.
 • Zmírnění žákových deficitů, které snižují jeho školní úspěšnost.
 • Zajišťuje žákovi možnost individuálního rozvoje za použití pomůcek i mimo prostory školy (v případě pomůcek k zapůjčení).
 • Lepší spolupráci se zákonnými zástupci – např. pomoc rodičů při výrobě nebo obstarávání netypických pomůcek apod.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Do této kategorie pomůcek zařazujeme např.:

 • pracovní materiály pro rozvoj předčtenářských dovedností a pro přípravu ke školní docházce,
 • průhledné, rozložitelné a pohyblivé modely a názorné pomůcky,
 • pomůcky a pracovní listy pro rozvoj smyslového vnímání, grafomotoriky, paměti, myš­lení a řeči,
 • materiály pro podporu čtení s porozuměním,
 • vizualizované a strukturované přehledy učiva,
 • interaktivní učebnice pro výuku českého jazyka,
 • hry a pomůcky pro rozvoj sociálních kompetencí.

Významnou pomůckou pro školní práci jsou mobilní zařízení (iPady, notebooky, tablety apod.), se širokou škálou jak výukových programů, tak aplikací pro vytváření učebních materiálů i pro využití překladových slovníků pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Ve škole je vhodné mít k dispozici dataprojektor a projekční plátno nebo interaktivní tabuli.

Další vhodnou pomůckou je diktafon, který může být využíván ve škole nebo pro domácí přípravu (doma, i ve spolupráci s neziskovou organizací, dobrovolníky apod.).

Výčet speciálních pomůcek a výukových materiálů pro žáky s odlišným mateřským jazykem je v PO 4.1.1 Výukové materiály pro žáky s OMJ.

Příklady vhodných pomůcek:

 • CD ROM Chytré dítě – Hry pro rozvoj myšlení a řeči.
 • CD ROM Chytré dítě – Slabikář.
 • CD ROM Chytré dítě – IQ hry.
 • CD ROM Naslouchej a hrej si.
 • ABC do školy CD-ROM.
 • Objevitel CD-ROM.
 • Připraven ke startu I, II, III, IV.
 • HAPPYneuron Brain Jogging.
 • Sindelarová, B. Předcházíme poruchám učení. Praha: Portál, 2013.
 • Bednářová, J.; Šmardová, V. Školní zralost. Brno: Computer Press, 2010.
 • Bednářová, J. Zrakové vnímání: Optická diferenciace I. + II. DYS-centrum Praha, 2010.
 • Pokorná, V. Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Rozvoj vnímání a poznávání. Praha: Portál, 2007.
 • Bednářová, J.; Šmardová, V. Rozvoj grafomotoriky: jak rozvíjet kreslení a psaní. Brno: Computer Press.
 • Lipnická, M. Rozvoj grafomotoriky a podpora psaní. Praha: Portál, 2007.
 • Michalová, Z. Shody a rozdíly. Pracovní listy pro rozvoj zrakového vnímání. Tobiáš, 1998.
 • Jucovičová, D; Randáková, K. Interaktivní učebnice ČJ. 1. až 5. díl. Nakladatelství D + H.
 • Barevné hranoly a miskové počítadlo.
 • Programy Logico Primo, Logico Piccolo.
 • Program MiniLÜK.
 • Bzučák.

Na co klást důraz

 • Průběžné vyhodnocování aktuálních potřeb žáků.
 • Zhodnocení individuálních schopností žáka.
 • Volba vhodné pomůcky a její vyzkoušení (např. ve spolupráci se specializovaným pro­dejcem je možné zapůjčení pomůcky k vyzkoušení ve školním prostředí, u SW pořídit demoverze).
 • V případě používání technicky náročnější pomůcky proškolit (zacvičit) pedagogy v je­jím používání.
 • Vést k využívání pomůcek v mimoškolním prostředí.
 • Spolupráce s rodinou žáka, zejm. u rodin, které neznají fungování české školy.
 • Dbát na to, aby žáci udržovali pomůcky v pořádku; aby je neztráceli a nezapomínali v případě jejich používání i mimo prostory školy.
 • Pro pořízení finančně náročných pomůcek využívat také projekty, nadační fondy, sponzorské dary apod.

rizika

 • Nevhodný výběr pomůcek.
 • Nechuť vyučujících didaktické pomůcky využívat (při používání nových didaktických pomůcek musí vyučující zvládnout manipulaci s nimi, která je mnohdy složitá).
 • Nedostatek proškolených pedagogů pro práci s danými pomůckami.
 • Riziko poškození pomůcek při manipulaci žáky.
 • Znalosti, osobnost, zaměření pedagoga – ne každý má kladný vztah k technickým po­můckám.
 • Nedostupnost pracovníka, který bude ve škole obsluhu těchto pomůcek zajišťovat a poskytovat servis.
 • Neochota zákonných zástupců ke spolupráci.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Pedagog dle aktuální situace (dispozice žáka) vybírá vhodné doplňující pomůcky, které pomohou žákovi po určitou dobu: tabulky s přehledy písma, tabulky s abecedou, tabulky s gramatickými jevy pro český jazyk, pro cizí jazyk, vyjmenovaná slova na kartách; slovníky, tabulka násobilky, matematické přehledy, piktogramy pro porozumění sociálním situacím, slovníčky pojmů pro žáky s OMJ. Výběr může konzultovat se školním speciálním pedagogem, je-li ve škole přítomen.

Žáci mohou podle záměru pedagoga využít i pomůcky technického charakteru (PC, notebook, tablet) s programy pro doplnění, osvětlení učiva, osvojení si učiva jinou formou.

V MŠ paní učitelky dbají na výběr vhodných pomůcek pro předškolní přípravu (pracovní listy a materiály na rozvoj dílčích funkcí, didaktické hry a stavebnice apod.) s důrazem na potřeby dětí, které pocházejí z méně podnětného prostředí. Vhodné je informovat zákonné zástupce o přínosech využívání vhodných hraček a pomůcek pro rozvoj dítěte příp. zaškolení zákonných zástupců v jejich využívání.

Stupeň 2 3

Žák využívá pomůcky doporučené školským poradenským zařízením.

Vybrané pomůcky má žák neustále k dispozici, aby s nimi mohl pracovat ve výuce a používat je i pro domácí přípravu. Zapůjčení pomůcky pro domácí přípravu je vhodné ošetřit písemnou dohodou se zákonnými zástupci žáka (zletilým žákem).

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. ČADOVÁ, E. a kol. Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3308-0.

2. VALENTA, M.; MÜLLER, O. Psychopedie. 3. vyd. Praha: Parta. ISBN 978-80-7320-137-1.

3. Otevřená komunita rodičů, pedagogů, terapeutů, IT odborníků a dalších profesí, sdílejících informace o využití iOS zařízení k výuce, rozvoji a komunikaci dětí a žáků nejen se speciálními vzdělávacími potřebami – http://www.i-sen.cz/.

4. ŽÁČKOVÁ, H.; JUCOVIČOVÁ, D. Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole. Praha: D + H, 2007.

5. ŽÁČKOVÁ, H.; JUCOVIČOVÁ, D. Metody reedukace specifických poruch učení. Smyslové vnímání. Praha: Nakladatelství D + H, 2007.

Speciální a programy a pomůcky:

6. http://www.petit-os.cz/.

7. http://www.dyscentrum.org/.

8. http://mentio.cz/.

9. http://www.terasoft.cz/.

10. http://www.fragment.cz/.