Katalog podpůrných opatření

4.5.1.1

Podpora rozvoje mateřského jazyka u žáků s odlišným mateřským jazykem

 • Mgr. Petra Vávrová
Oblast podpory:
 • Úpravy obsahu vzdělávání
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň

 

Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má odlišný mateřský jazyk (OMJ).

Popis opatření

V čem spočívá

Opatření spočívá v poskytování příležitostí pro rozvoj mateřského jazyka ve vztahu k ob­sahu vzdělávání (např. čtením či rozborem věku přiměřených textů, vypracováním písemných prací na dané téma apod.). Žáci vzdělávající se v jiném jazyce, než je jejich mateřský jazyk, potřebují pro plnohodnotný rozvoj podporu nejen ve vyučovacím jazyce, ale nadále i v jazyce mateřském (nejen na komunikační úrovni v rámci rodiny, ale i po akademické stránce).

Čemu pomáhá

Rozvoj mateřského jazyka výrazně podporuje schopnost vzdělávat se prostřednictvím vyučovacího jazyka.

 • Posiluje motivaci k učení.
 • Zajišťuje kontakt s informacemi z domácího prostředí žáka (poznávání kultury apod.).

Aplikace opatření a specifikace podmínek

U žáků původem z členského státu Evropské unie plnících povinnou školní docházku vyplývá aplikace opatření z ustanovení § 20 odst. 5 písm. b) školského zákona. Pro žáky, kteří jsou občany jiného státu EU, krajský úřad ve spolupráci se zřizovatelem školy zabezpečí podle možností ve spolupráci se zeměmi původu žáka podporu výuky mateřského jazyka a kultury země jeho původu, která bude koordinována s běžnou výukou v základní škole. Opatření je vhodné realizovat u všech žáků s OMJ.

Podporu zabezpečuje rodilý mluvčí formou externí spolupráce se školou.

Způsob organizace výuky může být různý:

 • Žák dochází na výuku v mateřském jazyce po vyučování (výuka probíhá v budově školy, externí lektor pravidelně dochází do školy, škola lektorovi umožní vstup do školy a zajistí odpovídající prostor).
 • Žák dochází na výuku po vyučování mimo školu (škola zajistí lektora, vzdělávání probíhá mimo školní budovu).
 • Žák dochází na výuku o víkendu (škola zajistí lektora, vzdělávání probíhá mimo školní budovu mimo dny, ve kterých probíhá vyučování).

Lektor má možnost komunikace s třídním učitelem žáka o obsahu výuky. Externí lektor vede záznamy o obsahu a průběhu realizované výuky.

Obsah výuky:

 • Výuka se zaměřuje na práci s odbornými texty a texty vztahujícími se k obsahu výuky dle věku žáka (čtení, analýza, interpretace, psaní). Témata se ideálně shodují s tématy probíranými při běžné výuce žáka.
 • Podporu je částečně možné aplikovat i v rámci běžného vyučování (např. žák používá encyklopedie nebo internet pro vyhledávání informací ve svém jazyce, čte články či knihy ve svém jazyce a pak o nich referuje apod.).

Na co klást důraz

 • V rámci běžné výuky dáváme žákovi dostatečnou možnost pracovat s informačními zdroji v jeho rodném jazyce.

rizika

 • Nedostupnost lektora pro výuku v daném jazyce.
 • Absence motivace žáka pro toto vzdělávání (neochota věnovat se této činnosti po vyučování, neochota rozvíjet kompetence v mateřském jazyce např. z důvodu prožitého traumatu v zemi původu).

příklad aplikace

ZŠ s rozšířenou výukou jazyků nabízí žákům studium francouzštiny již na 1. stupni. Žáci ze smíšeného česko-francouzského manželství absolvují hodiny francouzštiny s vyššími ročníky (např. dívka z 2. třídy chodí na francouzštinu s 5. třídou) a učí se francouzsky psát.

Islámská nadace v Praze umožňuje žákům studium arabštiny. Centrum sídlí na Černém Mostě, kam mohou žáci v sobotu dojíždět a s lektorem se věnovat studiu spisovné arabštiny.http://www.praha.muslim.cz/about.html.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Žákům s OMJ umožňujeme především v naukových předmětech využívat informační zdroje v jeho jazyce (zejména ve fázi zprostředkování a fixace nového učiva). Žáka vedeme k samostatné práci s informačními zdroji (nacvičujeme postup analýzy textu, zjištění klíčových informací a jejich interpretace) a k samostatnému tvořivému psaní v mateřském ja­zyce (např. zpracování eseje na dané téma).

Stupeň 2, 3

Žákovi zajistíme výuku s lektorem v mateřském jazyce v rozsahu doporučeném školským poradenským zařízením. Poskytujeme součinnost při volbě obsahu vzdělávání (po dohodě s lektorem mu např. elektronicky zasíláme informace o aktuálním obsahu učiva).

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. www.inkluzivniskola.cz.

2. http://www.inkluzivniskola.cz/pedagogika-aneb-cizinec-v-tride/specifika-bilingvnich-zaku.