Katalog podpůrných opatření

4.5.4

Rozložení učiva pro žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání

 • Mgr. Lenka Felcmanová
Oblast podpory:
 • Úpravy obsahu vzdělávání
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň

 

Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák vykazuje nezralost dílčích funkcí podmiňujících úspěšné osvojování školních dovedností.
 • Žák pochází z nedostatečně podnětného rodinného prostředí, neabsolvoval předškolní vzdělávání.
 • Žák má obtíže s dosahováním očekávaných výstupů vzdělávání.
 • Žák má závažné problémy mimoškolního charakteru (např. rodinné, zdravotní).

Popis opatření

V čem spočívá

Předškolní věk – Opatření spočívá v odkladu povinné školní docházky z důvodu závažných deficitů dílčích funkcí a nedostatečného rozvoje schopností a dovedností podmiňujících úspěšné osvojování školních dovedností. Je-li po splnění legislativně stanovených podmínek (žádost zákonného zástupce, doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře) udělen dítěti odklad školní docházky, je třeba po dobu trvání odkladu pod­pořit rozvoj dítěte pravidelným zařazováním aktivit zaměřených na rozvoj oblastí, ve kterých se nezralost projevuje (viz např. 3.5.6 Rozvoj dílčích funkcí podmiňujících osvojení trivia, 3.5.8 Rozvoj exekutivních funkcí, 3.5.2 Podpora rozvoje myšlenkových operací, 3.7 Nácvik sebeobslužných dovedností apod.). Odklad školní docházky by měl být výjimečným opatřením, realizovaným ve prospěch dětí se závažnými obtížemi.

Další variantou opatření je zařazení dítěte do přípravné třídy (podmínkou zařazení je doporučení školského poradenského zařízení).

Nejefektivnější podpora v tomto období spočívá v dlouhodobé (několikaleté) docházce do mateřské školy či jiné formy předškolního vzdělávání.

Základní vzdělávání – Pro mladistvé i dospělé, kteří ukončili docházku do základní školy v nižším než devátém ročníku a nezískali základní vzdělání, může základní škola (i střední škola) po projednání se zřizovatelem a krajským úřadem otevřít kurz pro získání základního vzdělání. Kurzy trvají většinou jeden školní rok a lze je organizovat v denní i dálkové formě. Jsou ukončeny závěrečnou zkouškou. Některé školy nabízejí možnost přihlásit se přímo k závěrečným zkouškám bez nutnosti absolvování kurzu. Pro frekventanty jsou kurzy bezplatné.

Střední vzdělávání – Ředitel školy může povolit žákovi, který splnil povinnou školní docházku, vzdělávání přerušit po dobu nejvýše dvou let. Ředitel také může povolit žákovi na základě podané žádosti opakování ročníku, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. V případě žáků se zdravotním postižením může ředitel školy ve výjimečných případech prodloužit jejich vzdělávání na střední škole až o 2 roky.

Pro zajištění finanční podpory vzdělávání romských žáků se sociálním znevýhodněním může střední škola podat žádost o dotaci v rámci dotačního programu MŠMT „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol“. Finanční prostředky lze využít na úhradu plateb spojených se stravováním, ubytováním, cestovným či nákupem učebních pomůcek. Tíživá ekonomická situace rodin je častým důvodem předčasného ukončení vzdělávání na střední škole.

Čemu pomáhá

 • Zvýšení připravenosti dětí na vzdělávání v základní škole.
 • Ukončení základního vzdělání.
 • Ukončení středního vzdělání.
 • Zvýšení možnosti uplatnění na trhu práce.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Opatření je aplikováno dle platné legislativy.

Na co klást důraz

 • Průběžně využíváme všech možností podpory snižujících riziko předčasného odchodu ze vzdělávání.

rizika

Nedokončení základního vzdělání (středního vzdělání) i přes poskytnutou podporu.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Opatření není děleno do stupňů. K jednotlivým opatřením se přistupuje dle zjištěných potřeb dětí a žáků, v souladu s postupy stanovenými platnou legislativou.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdě­lávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2. http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/roma-ss-a-vos.