Katalog podpůrných opatření

4.1.7

Mimoškolní pobyty a výcviky

 • Dušana Chrzová
 • Markéta Benoniová
Oblast podpory:
 • Organizace výuky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák se s problémy adaptuje na nové prostředí, trpí neopodstatněnými strachy a s nimi souvisejícími nevhodnými projevy v chování.
 • Žák je emočně labilní nebo úzkostný.
 • Žáka je nutno začlenit do kolektivu třídy.
 • U žáka je riziko šikany.
 • Žák absolvuje pobyty jako prevenci výše uvedených důvodů.

Popis opatření

V čem spočívá

Spočívá v podpoře při následujících aktivitách – výlety, školy v přírodě, exkurze, zahraniční pobyty, plavecký výcvik, lyžařský výcvikový kurz, sportovní kurzy libovolného zaměření, socializační pobyty, vycházky, filmová a divadelní představení, návštěvy knihovny, DDM (dům dětí a mládeže), různé soutěže, ekologické akce apod. Za mimoškolní pobyt a výcvik považujeme jakoukoli akci pořádanou školou v době mimo pravidelné vyučování dle rozvrhu hodin nebo akce, při nichž žáci opouštějí školní budovu nebo areál školy.

Čemu pomáhá

 • Zkvalitnění sociálních vztahů v třídním kolektivu.
 • Rozvoji sociálních a komunikačních dovedností žáků.
 • Podporuje klima třídy i školy.
 • Rozvoji pohybových a jiných specifických schopností.
 • Přispívá k aktivnímu trávení volného času – žáka seznámíme s činností, které se může později věnovat (především se to týká žáků zařazených do stupňů 1–3).
 • Žákům s těžkým zdravotním postižením umožňujeme snad první pobyt mimo rodinu.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Mimoškolní pobyty a výcviky organizujeme pro třídní kolektivy a realizujeme je dle školního vzdělávacího programu, ročního plánu školy a třídy. Na aktivity můžeme přijmout pouze ty žáky, kteří odevzdají písemný souhlas s pobytem od zákonného zástupce, průkaz pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny či jeho kopii (nebo průkaz zkontrolujeme) a posudek o zdravotní způsobilosti (o bezinfekčnosti). U žáků pobírajících medikaci zkontrolujeme léky, ověříme si způsob jejich podávání, od žáků využívajících mimořádné výhody I–III převezmeme průkazky. Na akcích delších než tři dny zajistíme přítomnost zdravotníka s platným dokladem o zdravotní kvalifikaci, zabezpečíme péči praktického lékaře, který je dostupný z místa konání akce. Na všech akcích máme s sebou lékárničku vybavenou v souladu s aktuálně platnou vyhláškou.

Na co klást důraz

 • Škola v přírodě, školní výlety, socializační pobyt – u žáků, kteří vyžadují dopomoc asistenta pedagoga ve výuce, předpokládáme také jeho přítomnost na pobytech mimo školu. Je velmi důležité zvážit místo pobytu vzhledem k bariérovosti (pokud na školu v přírodě jede žák s tělesným postižením).
 • Výuka plavání, lyžařský výcvikový kurz – zajištění dozoru, pomůcek (např. pro lyžování monoski). Před odjezdem na lyžařský kurz upozorníme zákonné zástupce na nutnost lyžařské přilby a seřízení bezpečnostního vázání lyží (musí být potvrzeno ze servisu nebo čestným prohlášením zákonných zástupců).
 • Sportovní, tělovýchovné a turistické akce – bezbariérovost, dozor a podpora další osoby (asistence). Je třeba více plánovat a připravovat, problémy můžeme mít s motivací žáků, stravováním, se zvládáním jejich sebeobsluhy, s vysvětlováním případných změn v organizaci pobytu vlivem nepříznivého počasí, se zajištěním bezpečnosti žáků s komplikovanějšími zdravotními anamnézami.
 • Exkurze – seznamujeme žáky s praktickým významem probíraného učiva. Pro žáky s problémy v motorice je nutné zajistit odpovídající přesun (bezbariérová doprava) a zajistit informaci o tom, nakolik je zařízení bariérové.

Rizika

 • Nedostatek informací o zdravotním stavu žáka.
 • Zvýšená unavitelnost žáků při sportovních a pohybových aktivitách.
 • Nevhodně zvolené aktivity v průběhu dne.
 • Poškození zařízení a vybavení ubytovny.
 • Úraz žáka.

Ilustrační příklad

Příkladem dobré praxe je týdenní pobyt běžné třídy s integrovaným žákem s tělesným postižením na škole v přírodě. Pobyt byl zaměřen na podporu pohybových a výtvarných dovedností žáků. Na celou dobu pobytu byl nachystán bohatý program. V dopoledních hodinách se žáci věnovali výtvarným činnostem. Odpoledne navštěvovali různá sportoviště v nejbližším okolí a pod dohledem trenérů zlepšovali své dovednosti v oblasti plavání, bruslení, jízdy na kole a hraní kuželek. Bylo třeba vybrat bezbariérový objekt, ve kterém žák na vozíku neměl problém s pohybem a přesuny. Asistent pedagoga doprovázel třídu a s jeho podporou se integrovaný žák mohl účastnit téměř všech aktivit. Ve volném čase mu pomáhali i spolužáci a kolektiv se postupně velmi pěkně stmelil, což se projevilo i v tom, že se žák přirozeně zařazoval i do večerních her.

Cílové skupiny

MŠ, ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň, SŠ.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Ve všech stupních je nutno přihlížet k věku žáků, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu. Se zvyšujícím se stupněm podpory se bude počet žáků na doprovázejícího pedagoga snižovat. U 4. a 5. stupně bude zapotřebí účast asistenta pedagoga, v některých případech také u stupně 3.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, § ٢٩.

2. Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb., s účinností ke dni 1. 9. 2011, § 11.

3. Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb. a vyhlášky č. 256/2012 Sb.

4. Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění vyhlášky č. 57/2010 Sb.

5. Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, s účinností ke dni 1. 1. 2011.

6. Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, č. j. 37 014/2005, ze dne 22. 12. 2005.

7. ZŠ T. G. MASARYKA, BLANSKO, ROKOVSKÉHO 2. Organizace mimoškolních aktivit. [online]. ©2006, poslední revize 2006-01-24 [cit. 2014-03-21]. Dostupné z: http://www.zstgm.cz/attachments/pages/124/sm_10_organizace_mimoskolnich_aktivit.htm.