Katalog podpůrných opatření

4.1.6

Vzdělávání v jiném než školním prostředí

 • Karla Adámková
 • Jitka Shánělová
 • Petra Průchová
Oblast podpory:
 • Organizace výuky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žákovi lékař ze zdravotních důvodů nedoporučil docházku do školního kolektivu – riziko onemocnění, komplikace po lékařském zákroku.
 • Žák má velmi těžké tělesné postižení v kombinaci s onemocněním, které znemožňuje docházku do školy.
 • Žák má těžké tělesné a těžké mentální postižení.
 • Žák prodělává těžké onemocnění (onkologické, srdeční vady, epilepsie).

Popis opatření

V čem spočívá

Žák je vzděláván částečně nebo výhradně v domácím prostředí. Vzdělávání se řídí § 41, § 42 a § 50 školského zákona.

Čemu pomáhá

 • Dítě není vystavováno nutnosti docházet do kolektivního zařízení, což by mohlo zapříčinit zhoršení jeho zdravotního stavu. Při dlouhodobém onemocnění je eliminováno riziko zameškání učiva.
 • Využití tohoto opatření umožní přizpůsobit tempo, způsob i množství učiva aktuálnímu zdravotnímu stavu žáka.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Vzdělávání v domácím prostředí doporučuje školské poradenské zařízení na základě lékařského doporučení. Pedagogický pracovník dochází pravidelně za žákem do rodiny, vypracovává IVP, kde je pevně stanovena časová dotace výuky (v které dny bude učitel do rodiny docházet a čas jeho návštěvy). Podmínky pro povolení, průběh a zrušení individuálního vzdělávání včetně hodnocení jsou stanoveny a řídí se § 41 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Vzdělávání řídící se § 41 školského zákona stanovuje minimálně středoškolskou úroveň vzdělání u vyučující osoby. Vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením se řídí § ٤2 školského zákona.

rizika

 • Nedostatek personálního a finančního zajištění výuky.

Ilustrační příklad

Příkladem dobré praxe je následující kazuistika: Dítě s těžkým tělesným a těžkým mentálním postižením, zdravotním znevýhodněním (epilepsií) žije s maminkou samoživitelkou v obtížně dopravně dosažitelné vesnici. Pravidelná cesta do ZŠ by pro dítě představovala neúměrnou zátěž a riziko zhoršení zdravotního stavu.

Cílové skupiny

 • U § 41 školského zákona se opatření aplikuje pouze na prvním stupni základní školy.
 • U § 42 školského zákona se opatření aplikuje po celou dobu povinné školní docházky.
 • U § 50 školského zákona se opatření aplikuje po celou dobu povinné školní docházky.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Vzdělávání v domácím prostředí se může aplikovat po dobu léčebného procesu (max. 6 měsíců; nemoc, úraz) – jedná se o krátkodobou podporu. Na žádost zákonného zástupce žáka ředitel školy určí způsob a formu vzdělávání i způsob ověření požadovaných výstupů.

Stupeň 2

Vzdělávání v domácím prostředí se může aplikovat po dobu léčebného procesu a rekonvalescence. Doba trvání léčebného procesu a rekonvalescence je delší než šest měsíců. Na žádost zákonného zástupce žáka ředitel školy určí způsob a formu vzdělávání i způsob ověření požadovaných výstupů. Je nutná úzká spolupráce mezi rodinou a školou a zajištění předávání konkrétních úkolů.

Stupeň 3

Je možné zkrátit dobu vyučování na základě doporučení lékaře, případně omezit docházku do školy ze zdravotních důvodů (např. ohrožení onemocněním u dětí s těžkou poruchou imunity) po omezenou dobu. Učitel dochází na určené hodiny za žákem do domácího prostředí.

Stupeň 4

Některé předměty, které spolužáci plní ve škole (či na jiných příslušných pracovištích), může žák plnit v místě mimo školu a tato pracoviště. Žák může docházet do kmenové školy pouze v určené dny v týdnu nebo v pravidelných intervalech k přezkoušení a ověření znalostí. Stěžejní část výuky probíhá v domácím prostředí, učitel za žákem dochází. Výuka a zadávání úloh může částečně probíhat i prostřednictvím internetu.

Stupeň 5

Výuka probíhá pouze v domácím prostředí, učitel za žákem dochází. Výuka a zadávání úloh může částečně probíhat i prostřednictvím internetu.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. BARTOŇOVÁ, M. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 257 s.
ISBN 978-80-210-6646-5.

2. BARTOŇOVÁ, M.; VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 409 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

3. ČADOVÁ, E. a kol. Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. ISBN 978-80-244-3308-0.

4. KLENKOVÁ, J.; VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 386 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

5. OPATŘILOVÁ, D. Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 146 s. ISBN 978-80-210-3819-6.