Katalog podpůrných opatření

4.1.5

Snížení počtu žáků ve třídě

 • Karla Adámková
 • Jitka Shánělová
 • Petra Průchová
Oblast podpory:
 • Organizace výuky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák trpí těžší poruchou pozornosti.
 • U žáka se projevuje vysoká míra unavitelnosti a má závažné deficity v oblasti kognitivních funkcí.
 • Časté absence žáka a z nich plynoucí mezery ve výuce, jeho zdravotní stav je závažný.
 • U žáka je nedostatečně rozvinutá schopnost samostatné práce a sebeobsluhy na bázi tělesného postižení.

Popis opatření

V čem spočívá

Zmíněné opatření spočívá v tom, že se žák bude vzdělávat v méně početném kolektivu dětí. V menším kolektivu lze snadněji realizovat místní úpravu a úpravu zasedacího pořádku. Je možné aplikovat individuální přístup a také eliminovat rušivé podněty, které jsou přirozeným projevem početnější třídy. Požadavek na snížení počtu žáků je někdy velmi obtížně realizovatelný, neboť ne vždy má škola v jednom ročníku více tříd a někdy by toto opatření vyžadovalo rozdělit jednu početnější třídu do dvou tříd menších, což s sebou přináší navýšení finančních prostředků na dalšího pedagoga. Snížení počtu žáků zmiňuje vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění, ale finanční podpora tohoto opatření není nijak řešena.

Čemu pomáhá

 • Učitel má větší prostor pro individuální práci s dítětem, což mu umožňuje lépe reagovat na speciální potřeby žáků a na jejich aktuální potřeby.
 • Ve třídě nepůsobí tolik rušivých podnětů.
 • Zajištění větší bezpečnosti žáků (snížení pravděpodobnosti úrazu).

Žák je vřazen do třídy se sníženým počtem žáků.

Rizika

 • Nemožnost rozdělení třídy nebo vytvoření třídy s menším počtem žáků.
 • Málo prostor pro vytvoření dalších tříd.
 • Nedostatek personálního a finančního zajištění výuky.

Ilustrační příklad

Příkladem dobré praxe je následující případ: Žák s hraničním intelektem, těžce tělesně postižený, který selhával v početné třídě a bylo by třeba zařadit asistenta pedagoga na celou dobu výuky, byl vřazen do třídy se sníženým počtem žáků. V tomto prostředí se potřeba dopomoci asistenta pedagoga výrazně snížila, zlepšil se i prospěch žáka, je možné s ním častěji pracovat individuálně, a přesto v kolektivu spolužáků, je motivován, zažívá pocit úspěchu.

Cílové skupiny

MŠ, ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň, SŠ.

Varianty opatření dle stupňů podpory
z hlediska počtu žáků

Stupeň 1

Opatření se v tomto stupni neaplikuje. Žák plní výuku v plně početné třídě.

Stupeň 2

Žák plní výuku v plně početné třídě nebo ve třídě se sníženým počtem žáků. Žák může plnit vybrané úkoly v menších skupinách žáků za přítomnosti plného počtu žáků ve třídě.

Stupeň 3

Žák plní výuku v plně početné třídě nebo ve třídě se sníženým počtem žáků (realizace tohoto opatření často může eliminovat potřebu zařazení dalšího pedagogického pracovníka – asistenta pedagoga). Žák může plnit vybrané úkoly v prostoru k tomu vyhrazeném, pouze za přítomnosti pedagogického pracovníka. Žák může plnit vybrané úkoly v menších skupinách žáků.

Stupeň 4

Žák plní výuku v plně početné třídě nebo ve třídě se sníženým počtem žáků. Žák může plnit vybrané úkoly v prostoru k tomu vyhrazeném, pouze za přítomnosti pedagogického pracovníka. Žák může plnit vybrané úkoly v menších skupinách žáků. Žák může plnit některé úkoly samostatně v domácím prostředí.

Stupeň 5

Žák plní výuku v plně početné třídě nebo ve třídě se sníženým počtem žáků. Žák může plnit vybrané úkoly v prostoru k tomu vyhrazeném, pouze za přítomnosti pedagogického pracovníka. Žák může plnit vybrané úkoly v menších skupinách žáků. Žák může plnit některé úkoly samostatně v domácím prostředí. Výuka je pouze individuální, v určeném prostředí. Výuka a zadávání úloh může částečně probíhat i prostřednictvím internetu.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. BARTOŇOVÁ, M. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 257 s.
ISBN 978-80-210-6646-5.

2. BARTOŇOVÁ, M.; VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 409 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

3. ČADOVÁ, E. a kol. Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. ISBN 978-80-244-3308-0.

4. KLENKOVÁ, J.; VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 386 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

5. OPATŘILOVÁ, D. Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 146 s. ISBN 978-80-210-3819-6.