Katalog podpůrných opatření

4.1.2

Další pracovní místo pro žáka

 • Karla Adámková
 • Jitka Shánělová
 • Petra Průchová
Oblast podpory:
 • Organizace výuky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má těžší deficit pozornosti.
 • Žák trpí narušením funkcí ovlivňujících kvalitu paměti a volní vlastnosti.
 • Žák není schopen samostatné práce.
 • Žák potřebuje prostor pro realizaci individuální práce (může využívat specializovaného místa k práci na PC, ve vertikalizačním stojanu apod.).

Popis opatření

V čem spočívá

Jednou z možností naplňování speciálních vzdělávacích potřeb žáka je vytvoření upraveného pracovního místa v rámci třídy nebo školy.

Čemu pomáhá

 • Žák se po vytvoření nového pracovního místa může lépe soustředit.
 • Má vytvořeny optimální podmínky pro svoji práci.
 • Je zajištěn kvalitní kontakt s učitelem.
 • Není rušen a neruší ostatní spolužáky.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Toto opatření se zavádí s ohledem na potřeby žáka ve vztahu k jeho aktuálním potřebám a schopnostem v oblasti soustředění a samostatné práce. Další pracovní místo může být zřízeno:

 • přímo ve třídě (prostor např. v relaxačním koutku, s relaxační pomůckou – relaxační pytel za paravánem určený k práci na PC, k individuální práci s didaktickou pomůckou, případně s využitím kompenzační pomůcky, nebo funguje jako prostor využívaný k relaxaci);
 • mimo třídu (v místnosti zřízené k individuální práci, ve specializované učebně, případně v relaxační místnosti).

Pokud by žák pracoval mimo třídu, musí být zajištěn další pedagogický pracovník a v tomto případě je třeba počítat s prostorem např. pro případného asistenta pedagoga.

rizika

 • Nedostatek personálního a finančního zajištění výuky.
 • Nedostatek prostoru, nevyhovující prostorové uspořádání třídy.
 • Rizikem také může být převaha individuální práce mimo kolektiv spolužáků.

Ilustrační příklad

Příkladem dobré praxe je následující kazuistika: Tělesně postižená žákyně s poruchami pozornosti, která při práci často využívala počítač (k psaní na klávesnici počítače, k práci s podporou výukových programů), nebyla schopna optimálně pracovat v plně početné třídě, rušila ostatní děti a ony rušily ji. V oddělené části třídy jí bylo vytvořeno nové pracovní místo, na které mohla v případě potřeby odejít a které bylo možné podle potřeby oddělit mobilním paravánem. Výrazně tak ubylo rušivých podnětů, dívka se zklidnila, více se začala soustředit na školní práci.

Cílové skupiny

MŠ, ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň, SŠ.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Neaplikuje se. Není potřeba vytvoření dalšího pracovního místa. Žák ale může krátkodobě pracovat mimo své stálé místo ve třídě (pro naplnění konkrétního úkolu je žák krátkodobě přesazen na jiné pracovní místo, které odpovídá charakteru konkrétního úkolu a individuálním schopnostem žáka).

Stupeň 2

V případě potřeby je možné vytvoření dalšího pracovního místa pro žáka v konkrétních předmětech v závislosti na druhu postižení a jeho projevech.

Stupeň 3

Je možné vytvoření dalšího pracovního místa pro žáka v konkrétních předmětech v závislosti na druhu postižení a jeho projevech a potřebě pomůcek v rámci třídy.

Stupeň 4

Žák si může osvojovat vybrané učivo individuálně v prostoru k tomu vyhrazeném, za přítomnosti pedagogického pracovníka v rámci třídy a za přítomnosti dalšího pedagogického pracovníka i mimo třídu.

Stupeň 5

Žák si může osvojovat vybrané učivo individuálně v prostoru k tomu vyhrazeném ve třídě i mimo třídu, za přítomnosti pedagogického pracovníka a s podporou náročnějších pomůcek. Je možné vytvoření dalšího pracovního místa pro žáka v konkrétních předmětech v závislosti na druhu postižení a jeho projevech. Výuka je pouze individuální, v určeném prostředí.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. BARTOŇOVÁ, M. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 257 s.

ISBN 978-80-210-6646-5.

2. BARTOŇOVÁ, M.; VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 409 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

3. ČADOVÁ, E. a kol. Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. ISBN 978-80-244-3308-0.

4. KLENKOVÁ, J.; VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 386 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

5. OPATŘILOVÁ, D. Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 146 s. ISBN 978-80-210-3819-6.