Katalog podpůrných opatření

4.1.4

Úprava zasedacího pořádku

 • Karla Adámková
 • Jitka Shánělová
 • Petra Průchová
Oblast podpory:
 • Organizace výuky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák trpí poruchami pozornosti.
 • U žáka je vysoká míra unavitelnosti.
 • Žák má problémy v oblasti vizuomotoriky.
 • Žák má omezenou schopnost pohybu.
 • Žák má problémy s přesuny na bázi tělesného postižení.

Popis opatření

V čem spočívá

Toto opatření spočívá v přizpůsobení zasedacího pořádku aktuálním potřebám žáka s tělesným postižením a v přizpůsobení celkového počtu žáků ve třídě. Úprava zasedacího pořádku je ovlivněna:

 • Potřebami konkrétního žáka vycházejícími z jeho speciálních vzdělávacích potřeb (kvalita zrakových funkcí, poruchy pozornosti).
 • Stupněm zdravotního postižení (a z něho vyplývajících omezení).
 • Záleží i na tom, zda je ve třídě jeden, nebo více žáků s potřebou pedagogické podpory.
 • Počtem žáků ve třídě.

Čemu pomáhá

 • Žák se po úpravě zasedacího pořádku může lépe soustředit.
 • Má vytvořeny optimální podmínky pro svoji práci.
 • Je zajištěn kvalitní kontakt s učitelem (při potřebě podpory učitelem).
 • Žák není rušen a neruší ostatní spolužáky.
 • Důležitá je také dostupnost při přesunech k tabuli, případně do dalších částí třídy.
 • Zajištění větší bezpečnosti žáků (snížení pravděpodobnosti úrazu).

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Při úpravě zasedacího pořádku ve třídě je vzhledem k tělesnému postižení (případně zdravotnímu znevýhodnění) třeba dbát především na dostupnost pomůcek a dostatek prostoru při přesunech k tabuli. Je třeba využívat také možnosti zvážit kontakt se spolužáky (prostor pro skupinovou práci, práci ve dvojici). Žáci s tělesným postižením potřebují často také další prostor pro ukládání pomůcek.

Možnosti úpravy zasedacího pořádku, zdůvodnění

 • Klasické rozmístění lavic ve třídě, přičemž žák s tělesným postižením sedí v první nebo ve druhé lavici pro lepší možnost sledování dění u tabule a výkladu učitele.
 • Rozmístění lavic do tvaru písmene U (do půlkruhu) se osvědčuje v menších kolektivech, žáci jsou intenzivněji vtaženi do výuky, mají lepší přehled. Vzniká ideální prostředí pro rozvoj komunikačních schopností žáka, pro lepší interakci.
 • Pokud má žák přiděleného asistenta pedagoga, ten by měl mít možnost v případě potřeby posadit se vedle žáka k dopomoci (neměl by ale sedět se žákem stále).
 • Do společné lavice posadíme žáka klidného, který ochotně pomůže spolužákovi s tělesným postižením (podá pomůcku, zopakuje informaci, ukáže na místo, kde má pokračovat ve čtení, ukáže, které cvičení v učebnici mají udělat).

Rizika

 • Nedostatek prostoru ve třídě.
 • Nevyhovující prostorové uspořádání místnosti.
 • Případně také zařazení více žáků s potřebou úpravy zasedacího pořádku do jedné třídy.

Ilustrační příklad

Příkladem dobré praxe je následující případ: Žák s lehkým tělesným postižením (spastickou diparézou) a poruchou pozornosti seděl v poslední lavici. Po přesazení do první lavice přímo před katedru se spolupráce a kvalita vnímání u žáka zlepšila.

Projevy/překážky v učení a zapojení, na které opatření zejména reaguje

Výpis překážek:

 • poruchy pozornosti;
 • vysoká míra unavitelnosti;
 • problémy v oblasti vizuomotoriky;
 • omezená schopnost pohybu;
 • problémy s přesuny na bázi tělesného postižení.

Cílové skupiny

MŠ, ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň, SŠ.

Varianty opatření dle stupňů podpory
z hlediska počtu žáků

Stupeň 1

Žák plní výuku v plně početné třídě, není třeba měnit zasedací pořádek, zasedací pořádek odpovídá průběhu hodiny a formám výuky. Případně lze žáka přesunout do přední lavice. Podpora pedagoga spočívá v individuálním přístupu k tomuto žákovi.

Stupeň 2

Žák plní výuku v plně početné třídě nebo ve třídě se sníženým počtem žáků. Žák může plnit vybrané úkoly v menších skupinách žáků za přítomnosti plného počtu žáků ve třídě. Zasedací pořádek odpovídá průběhu hodiny a formám výuky, případně se nabízí úprava zasedacího pořádku pouze přesunem žáka do přední lavice. Podpora pedagoga spočívá v individuálním přístupu k tomuto žákovi.

Stupeň 3

Žák plní výuku v plně početné třídě nebo ve třídě se sníženým počtem žáků. Žák může plnit vybrané úkoly v prostoru k tomu vyhrazeném, pouze za přítomnosti pedagogického pracovníka. Žák může plnit vybrané úkoly v menších skupinách žáků. Úprava zasedacího pořádku je doplněna dalšími podpůrnými opatřeními z oblasti organizace výuky.

Stupeň 4

Žák plní výuku v plně početné třídě nebo ve třídě se sníženým počtem žáků. Žák může plnit vybrané úkoly v prostoru k tomu vyhrazeném, pouze za přítomnosti pedagogického pracovníka. Žák může plnit vybrané úkoly v menších skupinách žáků. Žák může plnit některé úkoly samostatně v domácím prostředí. Úprava zasedacího pořádku je doplněna dalšími podpůrnými opatřeními z oblasti organizace výuky.

Stupeň 5

Žák plní výuku v plně početné třídě nebo ve třídě se sníženým počtem žáků. Žák může plnit vybrané úkoly v prostoru k tomu vyhrazeném, pouze za přítomnosti pedagogického pracovníka. Žák může plnit vybrané úkoly v menších skupinách žáků. Žák může plnit některé úkoly samostatně v domácím prostředí. Výuka je pouze individuální, v určeném prostředí. Výuka a zadávání úloh může částečně probíhat i prostřednictvím internetu v domácím prostředí. Úprava zasedacího pořádku je doplněna dalšími podpůrnými opatřeními z oblasti organizace výuky.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. BARTOŇOVÁ, M. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 257 s.

ISBN 978-80-210-6646-5.

2. BARTOŇOVÁ, M.; VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 409 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

3. ČADOVÁ, E. a kol. Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. ISBN 978-80-244-3308-0.

4. KLENKOVÁ, J.; VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 386 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

5. OPATŘILOVÁ, D. Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 146 s. ISBN 978-80-210-3819-6.