Katalog podpůrných opatření

4.3.4

Intervence nad rámec běžné výuky

 • Eva Matoušková
Oblast podpory:
 • Intervence
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák nezvládá učivo v dostatečné míře.
 • Žák nemá v dostatečné míře osvojeny speciální dovednosti, což negativně ovlivňuje jeho úspěšnost.

Popis opatření

V čem spočívá

Intervencí nad rámec běžné výuky rozumíme speciálněpedagogickou podporu, kterou pedagog věnuje žákům se zrakovým postižením nad rámec běžného vyučování, vzdělávání. Při vzdělávání žáků se zrakovým postižením se mohou během vyučovacích hodin objevit některé nedostatky, které žákovi nedovolí plnit všechny úkoly ve společném tempu s ostat­ními spolužáky. Problémy nejsou tak závažné, aby byla nutná úprava vzdělávacích podmínek, ale k jejich odstranění je potřeba více vysvětlování, opakování, procvičování učiva, delší časová dotace. Dále je za intervenci nad rámec běžné výuky možné považovat situaci, kdy pedagog připravuje vhodný textový a obrazový materiál pro žáka podle speciálních vzdělávacích potřeb žáka, učí se dovednost číst a psát Braillovým písmem, ovládat speciální pomůcky neoptické, optické, elektronické. Oblast podpory se může týkat rozvoje zrakového vnímání, podpory čtenářských dovedností (čtení a psaní v černotisku, čtení a psaní Braillova písma, obsluha speciálních pomůcek), dovysvětlení učiva, opakování, procvičování.

Může jít o krátkodobou (nárazovou) nebo o dlouhodobou (pravidelnou) intervenci. Doučování může být skupinové nebo individuální. U doučování skupinového by žáci měli mít stejný nebo podobný problém. Konkrétní obsah vychází z aktuálního stavu.

Čemu pomáhá

 • Zmírnit rozdíly mezi žáky, podporuje úspěšnou integraci.
 • Vyrovnávat dopady dlouhodobé absence žáka ve vzdělávání.
 • Rozvoji a osvojení speciálních dovedností, zažít školní úspěch, začlenit se do kolektivu, předcházet pocitu selhání a neúspěšnosti.
 • Odstranit nebo alespoň zmírnit nedostatky, které během vyučování zpomalují tempo.
 • Rozvíjet komunikační a obecně sociální dovednosti, které žák nemá osvojeny (rozpor mezi fyzickým věkem a ontogenetickou úrovní).
 • Skupinové doučování pomáhá podporovat sociální dovednosti.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Viz rozpis stupňů.

Na co klást důraz

 • Na psychickou pohodu žáka.
 • Na zásadu posloupnosti – navazovat na aktuální úroveň osvojených dovedností a kompetencí.

rizika

 • Zaměřenost pedagoga, zákonného zástupce na výkon, nerespektování vývojové úrovně žáka.
 • Časová náročnost – vzhledem k tomu, že intervence probíhá nad rámec běžné výuky, platí také pro přípravu pedagoga na vyučování – příprava vhodných didaktických, kompenzačních a reedukačních pomůcek.
 • Nezájem žáka, zákonného zástupce.
 • Velká nemocnost žáka.
 • Výměna pedagogů.
 • Nepochopení učiva ve více předmětech.
 • Pomalejší pracovní tempo, výrazně se lišící od tempa spolužáků.
 • Větší plánování pedagoga na vyučovací hodiny, volení vhodných metod, postupů, během vyučovacích hodin individuálnější přístup vzhledem k možnostem žáka.

Ilustrační příklad

Dítě s poruchou JBV bylo přijato do běžné mateřské školy. Dítě mělo předepsanou okluzní terapii na 3 hodiny denně. Podle sdělení rodičů dítěte doma odmítalo nasadit si okluzi, bránilo se, plakalo, vztekalo se, oko se nepovedlo zakrývat. SPC doporučilo rodičům domluvit se s učitelkami mateřské školy na zakrývání oka během pobytu v mateřské škole v dopoledních hodinách. Učitelky souhlasily a zahrnuly do týdenního plánu seznámení dětí s okluzí, všechny děti si okluzi vyzkoušely. U dítěte nastala změna. Po příchodu do třídy si nechalo od učitelky zakrýt oko. Bez problémů mělo oko zakryto po předepsanou dobu. Dítě si rychle osvojilo pravidelnost nošení okluze – do pobytu venku. Během okluzní terapie byly individuální činnosti zaměřeny na posilování oslabené zrakové funkce (vypichování, zapichování, omalovánky, obtahování, navlékání, provlékání, šroubování, vkládání).

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

– Nejedná se o klasické doučování, ale během pobytu dítěte v mateřské škole je mož­né individuálně podporovat a rozvíjet určité dovednosti, které dítě nemá zvládnuty v dostatečné míře a bude je potřebovat pro úspěšný vstup do základní školy. jedná se o individuální rozvoj oslabených dovedností a kompetencí (logopedické chvilky, rozvíjení smyslů, grafomotoriky).

ZŠ, SŠ – Při vzdělávání žáků nemusí být opatření vždy aplikováno, je důležitá domácí příprava, časté opakování ve vyučování, při dlouhodobé absenci žáka je možné učivo probírat po vyučování s pedagogem.

Stupeň 2, 3

– Během pobytu dítěte v mateřské škole individuálně podporovat a rozvíjet dovednosti, které dítě nemá dostatečně osvojeny a bude je potřebovat na základní škole. jedná se o individuální rozvíjení oslabených dovedností (logopedické chvilky, rozvíjení smyslů, paměti, pozornosti, příprava vhodných kompenzačních a reedukačních pomůcek).

U dětí s poruchou JBV jsou zařazována pleoptická cvičení (po dohodě se zákonným zástupcem dítěte, popřípadě poradenským pracovníkem).

ZŠ, SŠ – Při vzdělávání jedinců se zrakovým postižením a zrakovým znevýhodněním se aplikuje jako podpůrné opatření k minimalizaci dopadů zrakového postižení a znevýhodnění ve vyučování. do tohoto podpůrného opatření je zahrnuta také úprava vybavení, prostředí, příprava kompenzačních a reedukačních pomůcek. Aplikuje se po vyučování – formou doučování nebo přípravou pedagoga na vyučování (př. textové a obrazové materiály).

Stupeň 4, 5

– Během pobytu dítěte v mateřské škole se jedná o individuální rozvíjení dovednosti, kterou nemá dítě zvládnutou v dostatečné míře (logopedické chvilky, nácvik speciálních dovedností, rozvíjení smyslů, pozornosti, paměti), nácvik sebeobslužných činností, úprava prostředí, příprava speciálních pomůcek, přítomnost asistenta pedagoga.

ZŠ, SŠ – Při vzdělávání žáků se aplikuje jako podpůrné opatření k minimalizaci dopadů zrakového postižení a znevýhodnění ve vyučování. do tohoto opatření spadá také úprava školního prostředí, příprava speciálních pomůcek, nácvik Braillova písma, náhradní komunikace, přítomnost asistenta pedagoga.

Při vyučování – místo vyučovacího předmětu, kterého se žák není schopen účastnit vzhledem k důsledku postižení, nebo je v daném předmětu žák vyučován jinými metodami, než jsou typické metody v běžné škole (Braillovo písmo, práce s optickými, neoptickými a elektronickými pomůckami).

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. BASLEROVÁ, P. a kol. Metodika práce se žákem se zrakovým postižením. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3307-3.