Katalog podpůrných opatření

4.3.5.1

Posilování sluchové a zrakové percepce

 • Eva Matoušková
Oblast podpory:
 • Intervence
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má problémy se zrakovou a sluchovou percepcí (problémy v analýze a syntéze, diferenciaci, rozlišování figury a pozadí).
 • Žákovi chybí nebo jsou omezeny (zkresleny) zrakové vjemy v důsledku těžkého zrakového postižení.

Popis opatření

V čem spočívá

Posilování sluchové percepce žáka zařazujeme jako podpůrné opatření, pokud je v nedostatečné míře rozvinuto sluchové vnímání. Sluchový analyzátor poskytuje patnáct procent všech informací z okolního prostředí a je pro žáky důležitým kompenzačním smyslem.

U žáků je nutné systematické rozvíjení schopnosti sluchového vnímání se zaměřením na sluchová cvičení naslouchání, rozvíjení akustické paměti, fonematického sluchu, pozornosti, rytmu, analýzy a syntézy. toto opatření pomáhá naučit žáka začleňovat a integrovat zvukové počitky a využívat je k dokreslení situace, osvojit si specifická kritéria pro hodnocení projevů okolního světa, které se odlišují od kritérií vidoucích. Žáci získávají prostřednictvím sluchu informace, které nahrazují omezenou nebo vyloučenou možnost zrakového vnímání. Sluchová percepce je důležitou podmínkou pro učení a poznávání.

Posilování zrakové percepce zařazujeme jako podpůrné opatření u žáků se zrakovým postižením, je-li zrakové vnímání oslabeno vzhledem ke zrakové vadě, nebo i u poruch binokulárních k posílení. Aktivní cvičení za úplného zakrytí lepšího oka – pleoptická cvičení. Využívají se zraková cvičení zaměřená na rozvoj zrakového vnímání, zrakové diferenciace, zrakové analýzy a syntézy, zrakové paměti, rozlišování figury a pozadí, očních pohybů, zrakové pozornosti, pravolevé orientace, vnímání časového sledu, zrakové reedukace při poruchách binokulárního vidění.

Čemu pomáhá

Posilování zrakové a sluchové percepce pomáhá při úspěšném vzdělávání, je předpokladem dovedností čtenářských, písemných a početních.

Posilování sluchové percepce pomáhá:

 • Doplnění a upřesnění informací získaných z prostředí zrakem, které mohou být vlivem zrakového postižení zkreslené, nepřesné.
 • Učení se slyšet, sledovat a vést rozhovor.
 • Rozvíjení oslabeného sluchového vnímání, sluchové stimulaci.

Posilování zrakové percepce pomáhá:

 • U žáků s poruchou binokulárního vidění posilování zrakové funkce oslabeného oka.
 • Učit se vnímat, vizualizovat, jednat.
 • Vytvořit si co nejpřesnější představu o okolním prostředí.
 • Zrakové stimulaci.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Viz rozpis stupňů.

Na co klást důraz

 • Znalost možností a schopností žáka, vědět, jak se zrakové postižení promítá do vzdělávání.
 • Multisenzorický přístup.

rizika

 • Podnětová a zkušenostní deprivace.
 • Chybí motivace k posilování učení, vytrvalost, zájem.
 • Zvýšená únava a ztráta koncentrace.
 • Špatný odhad míry zátěže, přehnané nároky, psychická a fyzická nepohoda.
 • Nedostatečné rodinné zázemí.
 • Nerespektování speciálních vzdělávacích potřeb, chybí seznámení se se specifiky postižení.
 • Velký počet žáků ve třídě.

Ilustrační příklad

Pětiletý chlapec s diagnózou těžce slabý zrak nastoupil do mateřské školy. Po nástupu bylo zjištěno, že chlapec využívá zrak pro získávání informací minimálně, upřednostňuje hmat. Také sluchové vnímání bylo velmi nezralé. Chlapci bylo doporučeno funkční vyšetření zraku na odborném pracovišti. Chlapci byla předepsána brýlová korekce. Učitelky v mateřské škole vytvořily IVP ve spolupráci s SPC a rodinou. Plán rozvíjení byl zaměřen především na posilování sluchové a zrakové percepce. Sluchové a zrakové rozvíjení bylo realizováno hravou formou. Chlapec pravidelně 1× za 14 dní docházel do SPC. Probíhala velmi dobrá spolupráce mezi SPC, MŠ a rodiči. v rozvíjení postupovali jednotně, doplňovali se, také rodiče se zaměřili na rozvíjení zrakového a sluchového vnímání v rodinném prostředí. Dvakrát týdně měl chlapec zařazeno individuální rozvíjení zrakového a sluchového vnímání v mateřské škole. Činnosti byly zaměřeny na zrakovou a sluchovou analýzu a syntézu, diferenciaci, rozlišování, pozornost. Pravidelným rozvíjením se výrazně zlepšilo sluchové a zrakové vnímání. Ke konci školního roku již chlapec dovedl využívat k získávání informací také zrak.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

MŠ, ZŠ – posilování zrakové a sluchové percepce se realizuje především v rámci domácí přípravy.

Stupeň 2

– posilování zrakové percepce zařazujeme, pokud má dítě okluzi (věnujeme se především zrakovým činnostem při práci do blízka – různé pracovní listy na doplňování, spojování, obkreslování, překreslování. puzzle, mozaiky, práce se špendlíky – zapichování, vypichování, navlékání korálků, třídění různých drobných předmětů. práce s knihou, obrázkem, časopisem – vyhledávání detailů, rozdílů, doplňování do obrázku, rozvíjení koordinace oko–ruka), nebo jsou-li nedostatky ve zrakovém a sluchovém vnímání. S dítětem pracujeme individuálně a volíme činnosti zaměřené na rozvíjení zrakového a sluchového vnímání (práce s obrázky – popis obrázku, dějová posloupnost, říkanky, básničky, vyprávění pohádek, popis situací. rozvíjení fonematického sluchu – počet slabik, hláska na začátku nebo na konci slova, určování krátké a dlouhé samohlásky).

– posilování zrakové a sluchové percepce realizujeme jak v rámci domácí přípravy, tak během vyučování. zařazujeme cvičení zaměřená na posilování zrakové (pracovní listy) a sluchové percepce (krátká a dlouhá slabika, hláska na začátku a konci slova – řetěz slov, grafický záznam počtu slabik, délka slabiky, rozlišování hlásek či slabik znějících stejně/odlišně).

Stupeň 3

MŠ, ZŠ – pokud je nedostatečná sluchová a zraková percepce, je nutné zjistit, na jaké úrovni žák je, a vytvořit plán individuálního sluchového a zrakového rozvíjení. Konkrétní obsah cvičení zrakového rozvoje se odvíjí od úbytku zrakových funkcí, je nutné mít materiály přizpůsobené pro zrakové vnímání s ohledem na zrakové možnosti žáka (zvětšené texty, obrazový materiál, využívat kontrast, širší linky, sklopné desky, protiskluzové podložky). Je nutné zapojit multisenzorický přístup při příjmu informací a využívat kompenzační metody a pomůcky, pokud je to nutné, částečně modifikovat obsah učiva.

Stupeň 4

– platí stupeň 3, pokud je to možné, dítě pracuje se spolužáky.

– pokud je to možné, je žák vzděláván se spolužáky, využívá opatření jako stupeň 3, využívá kompenzační metody, ve třídě pracuje pod vedením asistenta pedagoga.

Stupeň 5

MŠ, ZŠ – žák pracuje většinou individuálně, je nutná přítomnost asistenta pedagoga, činnosti jsou zaměřeny na rozvíjení kompenzačních smyslů, zrakové počitky se většinou nedají k získání informací využít. Pedagog využívá kompenzační pomůcky, učivo je redukováno na základní.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. BASLEROVÁ, P. a kol. Metodika práce se žákem se zrakovým postižením. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3307-3.

2. POTMĚŠIL, M. a kol. Metodika práce se žákem se sluchovým postižením. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3310-3.