Katalog podpůrných opatření

4.3.9

Metodická intervence směrem k pedagogům ze strany ŠPZ a ŠPP

 • Martina Králová
Oblast podpory:
 • Intervence
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Ve třídě se vzdělává žák s oslabením zrakového vnímání.
 • Ve třídě se vzdělává žák se zrakovým postižením.
 • Ve třídě se vzdělává žák se zrakovým postižením v kombinaci s jiným postižením.
 • Plánované přijetí žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ke vzdělávání.

Popis opatření

V čem spočívá

Pracovník ŠPZ nebo ŠPP podá přehled o celém průběhu integrace žáka. Vyjasní podmínky, které žák potřebuje ke vzdělávání. Zároveň poskytuje podporu vedení školy v procesu integrace (např. informace, jak požádat o asistenta pedagoga, výběr pomůcek apod.).

Třídnímu učiteli je poskytována podpora při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu či plánu pedagogické podpory.

Podpora pedagoga při výuce žáka v oblastech:

 • nalézání vhodného způsobu chování k žákovi – při vyučování, mimo vyučování, pozitivní motivace;
 • doporučení speciálněpedagogických metod, postupů, výběr vhodných kompenzačních pomůcek, způsob práce s nimi;
 • doporučení možných forem zapojení žáka do kolektivu ostatních spolužáků;
 • vysvětlení závěrů a doporučení zpráv z vyšetření;
 • zapůjčení literatury, pomůcek, odkaz na další odborná pracoviště;
 • podpora při chápání odlišností v chování žáka vycházejících ze zrakové vady;
 • metodické vedení v oblastech zrakové stimulace, předbraillské přípravy, prostorové orientace, nácviku sebeobslužných dovedností.

Důležité je obrátit se na ŠPZ a ŠPP včas.

Čemu pomáhá

 • Pozitivně ovlivňuje motivaci pedagoga integrovaného žáka.
 • Umožňuje propracovanou přípravu před přijetím integrovaného žáka.
 • Seznamuje s dopady zdravotního postižení na žáka.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Školské poradenské pracoviště

Zajišťuje poskytování podpůrných opatření u žáků ve stupni podpory 1. Tvoří podmínky pro vzdělávání a adaptaci žáka v průběhu vzdělávání, poskytuje podporu pedagogům, je v kontaktu se zákonnými zástupci a vedením školy. Intervence probíhá pouze se souhlasem zákonného zástupce.

Školské poradenské zařízení (SPC, PPP)

Zajišťuje podpůrná opatření u žáků ve stupních podpory 2–5, zahrnuje přípravu před nástupem integrovaného žáka do školy.

Příprava podkladů pro přijetí žáka do vzdělávacího procesu – doporučení pro integraci, doporučení pro vzdělávání dle IVP, spolupráce při tvorbě IVP, doporučení pro zajištění asistenta pedagoga, doporučení pro získání pomůcek pro žáka, podklady pro uzpůsobení různých typů zkoušek (přijímací zkoušky, maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky).

Vysvětlení dopadu zdravotního postižení žáka na vzdělávání (např. při přechodu na druhý stupeň: stěhování do odborných učeben způsobí, že žák nebude mít k dispozici pomůcky v každé hodině – sklopná lavice, televizní lupa apod.). Poskytuje možnost, jak předejít komplikacím vznikajícím z neznalosti dopadu zdravotního postižení na žáka, upřesnění konkrétních vzdělávacích potřeb žáka, vhodné přizpůsobení s ohledem na reálné možnosti školy.

Metodická podpora ze strany ŠPZ probíhá osobně při návštěvě ŠPZ nebo při terénní návštěvě pracovníka ŠPZ přímo ve škole. Další možností jsou telefonické, e-mailové a korespondenční intervence. Spolupráce se ŠPZ je možná pouze se souhlasem zákonného zástupce.

Na co klást důraz

 • Žádost zákonného zástupce o spolupráci se ŠPZ a souhlas k této spolupráci.
 • Aktivní účast rodičů na spolupráci.
 • Vytvoření důvěry mezi ŠPZ, školou a zákonnými zástupci.

rizika

 • Neochota pedagoga přijmout metodické vedení.
 • Nedostatek financí k terénním výjezdům, což zamezí poskytnutí metodické podpory přímo ve škole.

Ilustrační příklad

Za příklad dobré praxe považujeme situaci, kdy se na ŠPZ obrátil speciální pedagog více­letého gymnázia s žádostí o metodickou pomoc před nástupem integrovaného žáka do primy. První telefonát proběhl v červnu, společná schůzka byla dohodnuta na přípravný týden, tedy těsně před nástupem do školy. Schůzky se zúčastnil tyfloped ŠPZ, školní speciální pedagog, výchovný poradce, pedagogové z budoucí primy. Všichni byli seznámeni se žákovou zrakovou vadou, se specifickými vzdělávacími potřebami, tyfloped poskytl doporučení k práci se žákem, k úpravě prostředí a zodpověděl dotazy pedagogů. Po schůzce proběhlo několik e-mailových komunikací se školním speciálním pedagogem ohledně sestavení IVP. Začátkem dalšího měsíce proběhla telefonická komunikace o tom, jak se žák na gymnáziu zadaptoval, jak probíhá výuka. Další konzultace proběhly telefonicky ohledně možností nákupu vhodných pomůcek apod. Na podzim proběhla návštěva speciálního pedagoga ve vyučování, následně další integrační schůzka. Tyfloped předal vyučujícím kontakt na gymnázium pro studenty se zrakovým postižením, včetně termínu dne otevřených dveří pro další inspiraci a možnou konzultaci vlastních zkušeností.

Vedení základní školy se obrátilo na ŠPZ se žádostí o metodickou podporu před usku­tečněním zápisu do prvních tříd, kterého se zúčastní nevidomý chlapec.

Tyfloped uskutečnil terénní výjezd do školy, během společné schůzky s vedením školy a budoucím třídním učitelem projednali možnosti vzdělávání nevidomého žáka, možnosti financování asistenta pedagoga, spolupráce učitele a asistenta. Součástí společné schůzky bylo podrobné projednání částí zápisu, společné přizpůsobení jednotlivých činností tak, aby odpovídaly potřebám nevidomého žáka.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Zajišťuje školní poradenské pracoviště.

Stupeň 2

Zajišťuje školské poradenské zařízení (PPP, SPC). Metodická podpora formou telefonickou, e-mailovou, korespondenční, osobní dle potřeb. Uplatnění ve všech stupních podpory se souhlasem zákonného zástupce.

Stupeň 3

Zajišťuje školské poradenské zařízení (PPP, SPC). Metodická podpora formou telefonickou, e-mailovou, korespondenční, osobní dle potřeb. Uplatnění ve všech stupních podpory se souhlasem zákonného zástupce.

Stupeň 4

Zajišťuje školské poradenské zařízení (PPP, SPC). Metodická podpora formou telefonickou, e-mailovou, korespondenční, osobní dle potřeb. Uplatnění ve všech stupních podpory se souhlasem zákonného zástupce.

Stupeň 5

Zajišťuje školské poradenské zařízení (PPP, SPC). Metodická podpora formou telefonickou, e-mailovou, korespondenční, osobní dle potřeb. Uplatnění ve všech stupních podpory se souhlasem zákonného zástupce.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. BASLEROVÁ, P. et al. Metodika práce se žákem se zrakovým postižením. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3307-3.

2. HAMADOVÁ, P.. KVĚTOŇOVÁ, L.. NOVÁKOVÁ, Z. Oftalmopedie. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-159-1.