Katalog podpůrných opatření

4.3.5.5

Zácvikové pobyty

 • Eva Matoušková
Oblast podpory:
 • Intervence
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák neumí ovládat doporučenou pomůcku (optickou, neoptickou, elektronickou).
 • Žák nemá osvojenu dovednost čtení a psaní Braillovým písmem, neumí psát na PC, užívat notebook.
 • Žák neumí používat bílou hůl.
 • Žák nezvládá prvky prostorové orientace a samostatného pohybu.

Popis opatření

V čem spočívá

Zácvikové pobyty žáka zařazujeme jako podporu z důvodu získání specifických dovedností, které souvisejí se změnou zdravotního stavu žáka. Cílem je osvojit si novou specifickou dovednost, nácvik práce s doporučenou pomůckou. Zácvikové pobyty umožní diagnostický pobyt v odborném zázemí speciální školy, která má zkušenosti, je vybavena speciálními pomůckami, nebo je možné využít nabídky různých organizací a sdružení, které nabízejí zácvik dané speciální dovednosti (př. psaní na PC). Výsledkem by mělo být osvojení speciální dovednosti, kterou žák bude využívat ve své škole.

Zácvikový pobyt může být krátkodobý nebo dlouhodobý, víkendový, pobytový nebo s možností docházení žáka na odborné pracoviště, popřípadě odborník jezdí za žákem (do zařízení, rodiny). Určitou formou zácvikového pobytu jsou i týdenní pobyty pořádané některými SPC, SRP, které jsou zaměřeny na rozvoj speciálních dovedností (kompenzačních a reedukačních).

Čemu pomáhá

 • Vyrovnat se s novou životní situací, která nastala (např. Zhoršení zraku, získání nové speciální pomůcky).
 • Osvojení nových dovedností při změně zdravotního stavu (náhlé oslepnutí, postupná ztráta zraku).
 • Vytvoření vhodných vzdělávacích podmínek ve škole, ve které je žák zapsán.
 • Pomáhá v samostatnosti při obsluze kompenzační nebo reedukační pomůcky.
 • Bezpečnému pohybu, zvládnutí dané trasy, jízdě v dopravních prostředcích.
 • Získání takové dovednosti pedagoga, kterou pedagog využije při vzdělávání žáka v kme­nové škole při integraci (obsluha kompenzační nebo reedukační pomůcky, nácvik čtení a psaní Braillova písma).

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Zákonný zástupce se spojí s poradenským zařízením, které podle konkrétní vzdělávací potřeby doporučí vhodné školské zařízení nebo jiné zařízení, jež nabízí zácvik potřebné speciální dovednosti.

Na co klást důraz

 • Samostatnost a soběstačnost.
 • Psychickou pohodu.
 • Spolupráci.
 • Znalost speciálních potřeb žáka.

rizika

 • Žák je vytržen ze známého prostředí, psychické strádání.
 • Dostupnost služeb je velmi malá, nabídka nepokryje poptávku.
 • Nesouhlas zákonných zástupců.
 • Možnost využívání získaných speciálních dovedností v praxi neodpovídá potřebám (televizní lupa – stěhování tříd).
 • Vážný zdravotní stav.
 • Pedagogové nemají znalosti o speciálních vzdělávacích potřebách.
 • Nerespektování speciálních vzdělávacích potřeb žáka, nevytváření vhodného prostředí tak, aby mohl žák novou dovednost využít.

Ilustrační příklad

Dívka s nádorem v hlavě, který jí byl odoperován ve věku 1 roku. Po operaci vizus dívky klesl do pásma lehké a střední slabozrakosti (před operací byl vizus 1). V 7 letech zahájila povinnou školní docházku. Četla černotisk, využívala běžné učebnice. Ve druhém pololetí školního roku nastal progres zdravotního postižení a dívka musela absolvovat další operaci. Po operaci klesl vizus do stupně praktické nevidomosti, dívka byla schopna využívat pouze světlocit. Vzhledem k nově vzniklé potřebě vytvoření takových podmínek, které by respektovaly dívčiny speciální vzdělávací potřeby, bylo nezbytné, aby si osvojila dovednost čtení a psaní Braillova písma, naučila se obsluhovat Pichtův psací stroj. Byla oslovena škola pro žáky se zrakovým postižením, zda by dívce umožnila docházku do této školy za účelem osvojit si nově vzniklou potřebu. Dívka navštěvovala tuto školu v rámci diagnostického pobytu denně po dobu dvou měsíců, pak nastoupila do své kmenové třídy. Pravidelně jedenkrát za 14 dní dojížděla do školy pro zrakově postižené na konzultace. Docházku do druhé třídy již zahájila s osvojenými dovednostmi (plynně četla Braillovo písmo, psala na Pichtově psacím stoji a byla samostatná v jeho obsluze) a konzultace nebyly nutné.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

V tomto stupni podpory není pedagog nutný, zácvik zajišťuje rodina.

Stupeň 2

V tomto stupni podpory není pedagog nutný, zácvik zajišťuje rodina. U poruch JBV (se zakrýváním lepšího oka) může pedagog provádět pleoptická cvičení (cvičení zaměřená na rozvíjení zrakového vnímání). pokud je zajištěn specialista, je možné zařazovat ortoptická cvičení.

Stupeň 3

Při vzdělávání žáků se aplikuje jako podpůrné opatření k minimalizaci dopadů zrakového postižení a znevýhodnění ve vyučování. Jedná se o seznamování s ovládáním optických a neoptických pomůcek, elektronických pomůcek, probíhá nácvik psaní na PC. pokud je progresivní postižení intenzivní, probíhá rozvíjení specifických dovedností (rozvíjení kompenzačních smyslů). intenzivní pleoptická cvičení (cvičení zaměřená na rozvíjení zrakového vnímání při zakrytí jednoho oka).

Stupeň 4

Realizuje se při regresi, změně zrakového postižení, změně vzdělávacích potřeb. Rodič, škola se spojí s poradenským zařízením, zjistí, které zařízení tuto službu nabízí. Po dohodě se zařízením, které danou službu nabízí, žák absolvuje kurz nebo pobyt. Podpora se aplikuje nácvikem dalších speciálních dovedností v daném zařízení nebo nácvikem obsluhy při změně kompenzační pomůcky.

Při vzdělávání jedinců se zrakovým postižením se aplikuje jako podpůrné opatření k minimalizaci dopadů zrakového postižení ve vyučování. Při změně speciálních vzdělávacích potřeb je nezbytné osvojit si nové speciální postupy tyto potřeby pokrývající (nácvik Braillova písma, práce na PC, psaní všemi deseti, práce s optickou pomůckou do blízka a do dálky, nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu – zajišťují ex­terní poskytovatelé).

Stupeň 5

Při vzdělávání jedinců se zrakovým postižením se aplikuje jako podpůrné opatření k minimalizaci dopadů zrakového postižení ve vyučování. Při změně speciálních vzdělávacích potřeb je nezbytné osvojit si nové speciální postupy tyto potřeby pokrývající (nácvik Braillova písma, práce na PC, nácvik sebeobslužných dovedností).

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. BASLEROVÁ, P. a kol. Metodika práce se žákem se zrakovým postižením. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3307-3.

2. BASLEROVÁ, P. a kol. Metodika práce asistenta se žákem se zrakovým postižením. Olo­mouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3376-9.