Katalog podpůrných opatření

4.3.7

Nácvik sociálního chování

 • Eva Matoušková
Oblast podpory:
 • Intervence
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák nemá osvojeny sociální dovednosti, neumí vyjádřit své potřeby adekvátním způsobem.
 • Žák se neumí chovat v náročných situacích.
 • Žák nezvládá přijetí neúspěchu.
 • Žák neumí spolupracovat.

Popis opatření

V čem spočívá

Toto opatření spočívá v osvojení sociálního chování a sociálních dovedností v mezilidských vztazích, v dovednosti přiměřeným způsobem vyjádřit své potřeby, pocity, přání s ohledem na druhé, v projevech vhodného chování při vyučování. Sociální chování v sobě zahrnuje také dovednost slušného chování.

V důsledku omezení přijímání a získávání informací zrakovým smyslem je u žáků možné opoždění v oblasti sociálních zkušeností. Absence zrakového vnímání nedovolí vnímat neverbální projevy v sociální komunikaci (výrazy obličeje, gesta, mimiku). Roz­víjení sociálních dovedností patří mezi základní speciální péči o jedince se zrakovým postižením. Nácvik sociálního chování je velmi důležitý zejména v předškolním období, ve kterém je sociální vyspělost jednou z podmínek úspěšného nástupu do základní školy. Je nezbytné mít osvojeny sociální dovednosti, mezi které patří adaptabilita, zvládnutí odloučení od rodiny, pobytu v jiném prostředí, s jinými lidmi, respektování autority, dále schopnost začlenit se do skupiny vrstevníků, umět s nimi komunikovat, rozumět pravidlům společenského soužití a respektovat je, současně schopnost říci si přiměřeným způsobem o svoje potřeby. Nácvik sociálního chování se uskutečňuje prostřednictvím sociálního učení.

Čemu pomáhá

 • Zvládat změny aktivním přizpůsobováním žáka daným životním podmínkám a jejich změnám, adaptovat se.
 • Osvojit si pravidla slušného chování (oslovit, pozdravit, požádat o něco, poděkovat, při rozhovoru být tváří v tvář, nezasahovat nevhodně do rozhovoru, chovat se ukázněně v různých situacích – při jídle, u lékaře, ve škole, v obchodě, v kině).
 • Rozvíjet sociální adaptaci, navazování sociálních vztahů, sounáležitosti se skupinou, navazování kontaktů s vrstevníky, dospělými.
 • Osvojit si dovednost kontrolovat vlastní chování, pochopit a správně uplatnit společenské normy a pravidla, být empatický, správně vyhodnotit chování lidí v různých situacích, přizpůsobit se situaci, vhodně komunikovat, zvyšovat pocit sebevědomí, sebedůvěry a sebehodnocení.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Nácvik sociálního chování se aplikuje prostřednictvím sociálního učení. Může se aplikovat přímo v zařízení, podle závažnosti problému průběžně ve vyučovacích hodinách, v hodinách k tomu vyhrazených, po vyučování (po celý den), společnými aktivitami, zájmy. mimo zařízení ve specializovaných zařízeních (poradnách, SPC a podobně), jednotlivě (seznámení se s normami) nebo ve skupinách (vlastní realizace chování).

Pro osvojení přiměřeného sociálního chování využíváme nápodobu (přebírání modelů chování osobně preferovaných osob, vychováváme příkladem vlastního chování). identifikaci (podvědomé přijetí chování ztotožněním se s ním nebo se situací na základě hlubokého prožitku).

Cvičení:

– Vyřizování vzkazů.

– Rozlišování a rozbor situací, jednání, co je správné, co ne a proč (využíváme konkrétní situace, literaturu – práce s textem: příběhy, povídky, pohádky, verše. dramatizaci, fil