Katalog podpůrných opatření

4.3.3

Intervenční techniky

 • Ivana Nováková
Oblast podpory:
 • Intervence
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má deficit v oblasti sluchového vnímání.
 • Žák má problémy s chápáním, respektováním a dodržováním přiměřených norem společenského chování; má potíže v sociálním kontaktu s dospělými i vrstevníky.
 • Žák má obtíže v oblasti kognitivních a exekutivních funkcí.

Popis opatření

V čem spočívá

Souhrnným pojmem intervenční techniky mohou být označovány podpůrné terapie, stimulační programy a ostatní způsoby intervence využitelné v oblasti vzdělávání, podpory zdraví a rehabilitace žáka. Svým uceleným přístupem podporují nutnost hodnotit vývoj žáka v souvislostech a postup ve vzdělávání žáka podřizovat tomuto pohledu.

Čemu pomáhá

 • Zavedením konkrétních intervenčních technik do vzdělávání a obecně do podpory žáka zvyšujeme jeho celkové kompetence, a to v sebeobslužných a sociálních dovednostech, v komunikačních schopnostech, ve smyslových i kognitivních schopnostech.
 • Ovlivňujeme tím velmi výrazně to, jak se žák cítí ve svém těle, v sociální interakci i v úspěšnosti při výuce. Pomáháme žákovi vnímat svět jako bezpečné a dobré místo.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Z hlediska potřeb školy a vzdělávání je možné intervenční techniky, podpůrné terapie a tzv. stimulační programy rozdělit na ty, které:

1. Jsou přímo obsahem školního vzdělávacího programu (Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální). Tyto terapie se realizují v rámci plnění příslušného rámcového vzdělávacího programu, včetně zabezpečení prostorových i finančních nákladů na zajištění těchto terapií.

2. Jsou přímo koncipované pro rozvoj v oblastech typických pro určitá zdravotní postižení, v ideálním případě by je proto škola (zřízená pro tento typ postižení nebo obecně zdravotní postižení) měla pro vzdělávání svých žáků využívat, nabízet, realizovat a podílet se na jejich finančním krytí. Do této skupiny bychom zařadili specifické terapie i stimulační programy.

3. Cílová skupina žáků je nespecifikovaná zdravotním postižením, ale dílčím oslabením v některých dovednostech. Žáci jsou vzděláváni většinou v běžných školách, je zcela na informovanosti personálu, zda tyto programy/terapie nabízí, uskutečňuje a podílí se na jejich finančních nákladech. I do této skupiny patří specifické terapie a stimulační programy.

Na co klást důraz

 • Zdravotní stav žáka s ohledem na orgánové nebo funkční změny organismu ovlivňuje způsob jeho vzdělávání.
 • Je nezbytně nutné vytvářet podmínky pro zmírňování dopadů nepříznivého zdravotního stavu a co nejefektivnější možnosti učení, ať už ve smyslu nabývání dovedností a vědomostí ve školním prostředí, nebo v učení sociálním.

rizika

 • Nutný pracovník s potřebnou kvalifikací – potřebné kurzy, resp. oprávnění využívat tyto programy pro působení na žáky.
 • Možnost spolupráce s externím odborníkem nebo pracovištěm – prostor pro poskytování těchto terapií, logistické zajištění terapií a programů.
 • Náklady na související vybavení (snoezelen, rehabilitační místnost) a zajišťování přesunu žáků a dozoru nad nimi během programu.

Ilustrační příklad

Dívenka v běžné základní škole, zdravotní postižení kompenzované sluchadly. Stimulační program Fonematické uvědomování dle Elkonina byl zařazen nad rámec výuky, a to pro zlepšení schopnosti zapsat zcela samostatně slyšená slova (program zlepšuje schopnost rozčlenit slovo na hlásky, které obsahuje, a jmenovat je ve správném pořadí za sebou).

Chlapec, s kompenzací sluchadly, se souběžným postižením více vadami, ležící, neužívající hlas, ve škole pro žáky s tělesným postižením. Canisterapie pro stimulaci užívání hlasu – pokyny pro psa.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Ve stupních 1, 2, 3 se neaplikuje.

Stupeň 4

 • Specifické podpůrné terapie i stimulační programy jsou přímo koncipované pro rozvoj žáků v oblastech typických pro určitá zdravotní postižení.
 • Do této skupiny, pro žáky se sluchovým postižením, bychom zařadili např. myofunkční terapii, která je zaměřená na změnu orálních funkcí, a dále některé z ucelených vzdělávacích nebo stimulačních programů.
 • Dalším příkladem může být Fonematické uvědomování dle Elkonina – zlepšuje výrazně stav sluchového vnímání, především vnímání hlásek ve slově, jejich správného pořadí ve slově (http://www.poradys.cz/#!fonematicke-uvedomovani/c1kc5).
 • Další možností je stimulační program Hypo, který pomáhá zlepšit a prodloužit dobu aktivní pozornosti a soustředění žáka, což je pro tuto skupinu zdravotního postižení velmi výhodné.
 • Mezi další patří např. Metoda dobrého startu, Maxík, Kupoz, Kuprev aj.
 • Cílová skupina žáků je nespecifikovaná zdravotním postižením, ale dílčím oslabením v některých dovednostech při vzdělávání v běžných školách. Typické jsou stimulační programy.

Stupeň 5

 • Do této skupiny lze zařadit podpůrné terapie realizované v rámci plnění příslušného rámcového vzdělávacího programu, na doporučení poradenského pracoviště i v rámci plnění individuálního vzdělávacího plánu.

Intervenční techniky se zaměřují především na rozvoj nebo podporu funkcí těla (ovládání pohybů, vnímání polohy těla a zapojování konkrétních svalových skupin, vnímání svých pocitů, schopnost zapojit konkrétní svalovou skupinu), na zvyšování samostatnosti v sebeobslužných činnostech (udržování čistoty, samostatnost v příjmu potravy a tekutin), na schopnost udržovat čistotu. Mohou působit čistě relaxačně. Lze jmenovat např.: rehabilitace, canisterapie, hypoterapie, myofunkční terapie, bazální stimulace, snoezelen, ergoterapie.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. LUDÍKOVÁ, L. a kol. Kombinované vady. Olomouc: UP, 2005. ISBN 80-244-1154-7.

2. PAVLŮ, K. V. Pedagogické programy – Kupoz a Hypo [online]. 2011 [vid. 18. 1. 2014]. Dostupné z: http://www.pedagogicka-poradna.cz/pedagogicke-programy/pedagogicky-program-kupoz.html.

3. MIKULAJOVÁ, M., DOSTÁLOVÁ, A. V krajině slov a hlásek: trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina: metodická příručka. 1. vyd. Bratislava: Dialóg, 2004. ISBN 80-968502-2-9.

4. VIKTORINOVÁ, I. Aby školáčci měli lepší start – stimulační program Kuprev a Maxík [online]. 2011 [vid. 14. 1. 2014]. Dostupné z: http://www.dohodapohoda.cz/news/aby-skolacci-meli-lepsi-start/.

5. MINAŘÍKOVÁ, L. Metoda dobrého startu: Skládanka [online]. 2012 [vid. 12. 1. 2014]. Dostupné z: http://skladanka.webnode.cz/news/metoda-dobreho-startu/.

6. http://www.Alternativnikomunikace.cz

7. http://www.urozcesti.cz/kategorie/canisterapie/

8. http://www.itaac.com/

9. http://www.os-svitani.cz/hipoterapie.php

10. http://www.hiporehabilitace-cr.com/vzdelavaci-system-chs/kurz-hipoterapie/

11. http://www.Bazalni-stimulace.cz/

12. http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=1901