Katalog podpůrných opatření

4.3.5.5

Zácvikové pobyty

 • Ivana Nováková
Oblast podpory:
 • Intervence
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák s nově diagnostikovaným sluchovým postižením nemá osvojené potřebné kompetence v užívání kompenzačních pomůcek nebo mechanismů pro překonávání sluchového handicapu.
 • Žák má změnu v posouzení zdravotního stavu (změna stupně nebo typu postižení), potřebuje vzdělávání pomocí jiných (speciálních) metod práce, které pedagogové tohoto žáka neznají a neumí mu efektivně pomoci.

Popis opatření

V čem spočívá

Jedná se o krátkodobý pobyt žáka ve školském zařízení, které má se vzděláváním žáků s těmito vzdělávacími potřebami větší zkušenost. Využívá se jako podpora při vytváření a zdokonalování nových dovedností, které souvisí se změnou zdravotního stavu žáka, k nácviku práce s doporučenou kompenzační pomůckou, u žáka s náhlými nebo přetrvávajícími obtížemi ve výuce, které souvisí se změnou v diagnóze, s novou kompenzační pomůckou a malou nebo žádnou zkušeností s jejím ovládáním.

Lze také využít nabídku zdravotnických organizací nebo různých sdružení. Cílovou skupinou pro jejich aktivity bývá celá rodina, protože sluchové postižení ve svém důsledku zasahuje celou rodinu a mění způsoby jejího fungování. Tato sdružení své pobyty koncipují jako víkendová nebo týdenní setkání.

Opatření umožňuje podporu pedagogickému personálu kmenové školy i zařízení, ve kterém se pobyt realizuje (nárůst pracovních povinností pro personál).

Čemu pomáhá

 • Pomáhá žákovi i zákonným zástupcům vyrovnat se s novou životní situací, která nastala (ohluchnutí, znatelné zhoršení sluchu nebo po potvrzení diagnózy, tzv. z „plného“ zdraví, zácvik v užívání nové kompenzační pomůcky).
 • Zácvikový pobyt podporuje u žáka vytváření a zdokonalování specifických dovedností pro kompenzaci negativních dopadů zdravotního postižení, s cílem dosáhnout co možná největšího efektu při kompenzaci ztráty sluchu.
 • Rodině žáka poskytuje informace o zdravotním postižení a jeho dopadech na další život žáka i rodiny.
 • Personálu kmenové školy pomáhá dále rozvíjet získané dovednosti žáka kompetentním způsobem.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Zákonný zástupce žáka (ne kmenová škola, ta může zákonného zástupce žáka o poradenském zařízení a jeho podpoře informovat, pokud o něm již neví) se spojí s příslušným školským poradenským zařízením, které zácvikový pobyt zajistí, případně předá zákonným zástupcům žáka informace o možnostech zácviku v jiných než školských zařízeních.

Rizika

 • Zácvikový pobyt pro personál kmenové školy ve škole pro sluchově postižené záleží na řediteli zařízení (nutnost uvolnit pedagoga a finanční prostředky spojené s pracovní cestou zaměstnance a se zastupujícím pedagogem).
 • Praktická nemožnost získat konkrétní kompenzační nebo didaktickou pomůcku (zesilovač zvuku, indukční smyčka, počítačové programy nebo informační a komunikační technologii) nebo využívat speciální postupy při výuce i po návratu žáka zpět do kmenové školy (užívání znakového jazyka) – pobyt žáka může být chápán jako zbytečný.
 • Zákonný zástupce žáka v případě nově zjištěné diagnózy poradenské zařízení neosloví.
 • Příslušná škola (místo pro zácvikový pobyt) není v místě bydliště žáka nebo není v denní dojezdové vzdálenosti, a toto opatření je tedy jednoznačně spojeno s přechodným pobytem žáka na internátě dané školy.
 • Zácvikové pobyty, které organizují jiné subjekty, jsou plně v kompetenci rodičů a záleží na nich, zda tyto kurzy využijí (vždy jsou za úplatu).

Ilustrační příklad

Příkladem dobré praxe mohou být:

Dívenka, 2,5 roku, s krátkou dobou kompenzace sluchadly, s připravovaným přijetím do běžné mateřské školy od začátku nového školního roku. Ředitelka mateřské školy, která bude současně třídní učitelkou dívky, docházela dva týdny do SPC, aby se blíže seznámila s pedagogickými možnostmi ve vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením, aby se orientovala v nabídce speciálních didaktických pomůcek a vyzkoušela si jejich ovládání.

Žákyně 7. třídy, běžná základní škola, náhlé ohluchnutí po úrazu. Po operaci kochleární implantace, po tzv. oživení implantátu, intenzivní zácvik docházkou žákyně do SPC. Dívenka se naučila přístroj (řečový procesor za uchem) obsluhovat a ovládat pro co nejlepší efekt slyšení. Důležitou částí zácviku byla sluchová cvičení (po ohluchnutí je slyšení s kochleárním implantátem subjektivně jiné, žák si jinakost uvědomuje, pamatuje si zvuk různých zdrojů zvuku – při jejich zaslechnutí věděl, co slyší – nyní neví), žákyně nedokázala poznat, co slyší a co konkrétní zvuk způsobilo (nedokázala poznat, že slyšený zvuk je tekoucí voda, troubící auto, mluvící žena; nerozuměla tomu, co kdo říká). Intenzivním zácvikem získala žákyně jistotu i chuť zvukový procesor nasazovat.

Dívenka, 5,5 let, vietnamské národnosti, s velmi těžkou vadou sluchu dosud nekompenzovanou žádnými pomůckami. Rodina neumí česky, na žákyni mluví rodným jazykem. Přijata do speciální mateřské školy pro děti s různým zdravotním postižením. Ředitelka zařízení zajistila v rámci zácviku kurz na celý školní rok, a to pro veškerý personál, včetně nepedagogického, docházkou lektora přímo do zařízení, s účastí konkrétní dívenky.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupně 1–3

MŠ, ZŠ, SŠ: Neuplatňuje se – žák se s novou situací vyrovnává dobře nebo velmi dobře, zácvik směrem k žákovi i personálu zajišťuje rodina žáka.

Stupeň 4

MŠ, ZŠ, SŠ: Opatření se doporučuje žákovi. S opatřením bude souviset nutná finanční podpora pro zařízení, které bude zácvikový pobyt realizovat.

Stupeň 5

MŠ, ZŠ, SŠ: Opatření se doporučuje také pracovníkům „nové“ školy – z důvodu nízkého věku žáka nebo jeho velmi těžkého zdravotního postižení nemá tento žák potřebnou motivaci k dodržování všech doporučení, a nelze tedy očekávat plnou samostatnost v užívání kompenzačních pomůcek nebo v rozvíjení specifických dovedností.

Pedagogičtí pracovníci potřebují intenzivní zácvik v užívání některého z náhradních nebo doplňujících komunikačních prostředků.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. POTMĚŠIL, M. a kol. Metodika práce se žákem se sluchovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. 142 s. ISBN 978-80-244-3310-3.

2. http://www.tamtam-praha.cz/

3. http://frpsp.cz

4. http://www.suki.cz/

5. http://www.pevnost.com