Katalog podpůrných opatření

4.3.9

Metodická intervence směrem k pedagogům ze strany ŠPZ a ŠPP

 • Ivana Nováková
Oblast podpory:
 • Intervence
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má sluchové postižení, je nezbytné jeho přijetí do inkluzivního vzdělávání připravit.
 • Došlo ke změně zdravotního stavu žáka, je nezbytné provést změny v IVP na základě doporučení ŠPZ.
 • Změny v doporučení ke vzdělávání reagují na vývoj adaptace žáka na školní a výukové prostředí.

Popis opatření

V čem spočívá

Pracovníci ŠPZ nebo ŠPP mohou významnou měrou ovlivnit výběr konkrétního školského zařízení – pro rodiče zpřehlednit a ujasnit ideální podmínky pro vzdělávání konkrétního dítěte s handicapem, současně zmapovat reálné možnosti konkrétních školských zařízení tyto potřeby uspokojit. Ovlivňují také průběh vzdělávání žáka, od pouhého monitoringu v bezproblémových situacích po aktivní doporučení vzdělávacích opatření při změnách ve zdravotním stavu nebo způsobu adaptace žáka na podmínky výuky i prostředí školy.

Čemu pomáhá

 • Personál školy, který má možnost připravit se na přijetí žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a konzultovat s někým úpravu podmínek i další specifika pro jeho výuku, se tohoto přijetí méně obává.
 • Spolupráce s poradenským zařízením dává jistotu, že personál školy se má na koho obrátit v případě problémů.
 • Díky seznámení se s dopady zdravotního postižení na žáka umí personál školy po nějakém čase možné obtíže předvídat, naučí se jim snáze předcházet a je vybaven kompetencí problémy řešit.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Školské poradenské pracoviště (ŠPP)

Vytváří ideální podmínky pro vzdělávání i pro bezproblémovou adaptaci žáka na školní prostředí na počátku i v průběhu docházky. Je v kontaktu s vedením školy i učiteli žáka pro řešení problémů na jejich počátku. Pomáhá personálu školy vysvětlit dopad zdravotního postižení dítěte na vzdělávání, při změnách vyučujících, přechodech na jiný stupeň vzdělávání, při zařazení dalšího předmětu do výuky (cizí jazyk) – se souhlasem zákonných zástupců. Bez tohoto souhlasu je intervence možná pouze v obecné rovině! V cílových skupinách žáků pracuje zejména se žáky ve stupni podpory č. 1, pomáhá také realizovat doporučení ŠPZ u žáků s vyšší potřebou podpory a spolupracuje s konkrétním poradenským pracovištěm.

Školské poradenské zařízení (ŠPZ – SPC, PPP)

Zajišťuje podpůrná opatření u žáků ve stupních podpory 2–5, včetně těch, kteří dosud nejsou žáky konkrétní školy.

 • Zajistí informované přijetí žáka do školského zařízení běžného typu a podklady, které s přijetím souvisí – doporučení pro integraci, doporučení pro vzdělávání dle IVP, podílí se na jeho vypracování, doporučení pro zajištění funkce asistenta pedagoga, doporučení pro získání pomůcek pro zvyšování kompetencí přijatého žáka.
 • Vystavuje podklady potřebné pro vřazení žáka se zdravotním postižením do jiné formy vzdělávání (skupinová integrace, individuální integrace ve skupině či třídě žáků s jiným zdravotním postižením, vřazení do školy zřízené pro typ zdravotního postižení tohoto žáka), podklady pro uzpůsobení různých typů zkoušek (přijímacích, závěrečných, vč. maturitních), doporučení pro vzdělávání po vypršení jejich platnosti nebo při změně vzdělávacích potřeb (změna zdravotního stavu, změna v doporučení pro pomůcky, které kompenzují sluchovou vadu – jiný typ sluchadel, operace kochleární implantace, situace, kdy kompenzace není ze zdravotního důvodu možná, atd.).
 • Personálu školy pomáhá vysvětlit dopad zdravotního postižení žáka na vzdělávání při změnách vyučujících, přechodech na jiný stupeň vzdělávání, při zařazení dalšího předmětu do výuky (cizí jazyk).
 • Je metodickým garantem i průvodcem při zavádění nebo změnách podpůrných opatření a při zlepšování celkové spokojenosti žáka, kolektivu třídy, personálu zařízení i zákonných zástupců žáka.
 • Intervenční podpora se týká i žáků, u kterých došlo ke změnám v jejich vzdělávacích potřebách z jiných než výše uvedených důvodů (např. stavy po ohluchnutí, dočasné sluchové poruchy, změna v doporučených kompenzačních pomůckách nebo v jejich nastavení, a tedy v jejich efektu pro využití při slyšení a rozumění řeči).

Na co klást důraz

 • Intervence poradenského zařízení směrem k personálu školy je nejefektivnější, pokud v sobě zahrnuje i aktivní účast rodičů ve fázi výběru zařízení – přesné informace o možnostech ve vzdělávání jejich dítěte, a tedy realistická očekávání, jsou podstatné pro výběr zařízení, které může nebo nemůže tyto potřeby efektivně naplnit.
 • Velmi důležitá pro uplatnění tohoto opatření je i vytvořená důvěra mezi poradenským zařízením a školou – jen tak se personál školy obrátí na poradenského pracovníka včas (schopnost a ochota přiznat svůj neúspěch vyžaduje odvahu a obsahuje v sobě důvěru v efektivní pomoc poradenského pracovníka – ne jeho nekonstruktivní kritiku).

rizika

 • Předpokladem pro toto opatření je souhlas, resp. žádost zákonného zástupce o jeho uplatnění a upřesnění rozsahu opatření.
 • Pokud zákonný zástupce nesouhlasí s intervencí poradenského pracovníka ve škole, je obtížné toto opatření škole poskytnout.
 • Překážkou zavedení tohoto opatření může být situace, kdy žák vstupuje do vzdělávacího procesu, přechází do jiného stupně vzdělávání, změnily se podmínky ve vzdělávání, ve zdravotním stavu žáka nebo došlo ke změnám ve schopnosti žáka zvládat efektivně současný způsob vzdělávání a nikdo ze zúčastněných stran vzdělávacího procesu o tuto službu poradenské pracoviště nepožádá.

Ilustrační příklad

Příkladem dobré praxe je dívka se středně těžkým sluchovým postižením, se sluchadly na obou uších, s tělesným postižením, které ji omezuje v rychlosti chůze, v obratnosti a v přesnosti prováděných tělesných pohybů. Její zdravotní stav se často mění, z důvodu častých ortopedických operací, jejichž následkem je dívka i několik týdnů upoutána na lůžko a přerušuje docházku do předškolního zařízení. Komunikuje pouze jednoslovně nebo v jednoduchých větách, střídá mluvená slova a znaky. Porozumění mluvené řeči je omezené. Místní základní škola je malotřídní. Ředitelka školy přijala dívenku ke vzdělávání, právě po intervenci poradenského zařízení přímo ve škole, rok před zápisem dívenky do školy. Konzultace ŠPZ byla zaměřena na vysvětlení zdravotního postižení, dopadů na vzdělávání, požadavků na uzpůsobení aktivit ve výuce. Dívenka byla přijata – škola se během roku a půl před jejím přijetím na tuto žačku připravila a přizpůsobila podmínky pro její vzdělávání. Problémy nejsou avizovány, intervence v podobě opětovného výjezdu do zařízení nebyla požadována, komunikace se odehrává telefonicky nebo elektronicky.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Opatření poskytuje ŠPP, výjimečně i ŠPZ.

Stupně 2–5

Opatření poskytuje ŠPZ ve spolupráci se ŠPP.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. POTMĚŠIL, M. a kol. Metodika práce se žákem se sluchovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. 142 s. ISBN 978-80-244-3310-3.

2. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

3. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

4. Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, ve znění pozdějších předpisů.