Katalog podpůrných opatření

4.3.4

Intervence nad rámec běžné výuky

 • Ivana Nováková
Oblast podpory:
 • Intervence
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák nereaguje přiměřeně svému věku na běžné řečové podněty (nerozumí běžným pokynům a slovním komentářům k okolnímu dění, rozumí omezeně; sociálně nerozumí dění kolem sebe, „čte“ jinak reakci okolí).
 • Žákovy výsledky neodpovídají jeho intelektovým schopnostem ani péči, která je mu věnována v rodině i pedagogy ve škole.
 • V některé z oblastí vzdělávání žák výrazně selhává.
 • Žák zdánlivě nerespektuje společností uznávaná pravidla chování a společenského styku. Pravidla chování v určité společnosti dítě přejímá informovaným spolužitím v dané komunitě. Omezený přístup informací v případě smyslového postižení může způsobovat u dětí se sluchovým postižením „skleníkové“ vnímání okolního světa – dítě ví „jen to, co mu řekneme“ (může být omezeno mimovolní slyšení a nepřetržitý tok informací sluchovou cestou k dítěti).

Popis opatření

V čem spočívá

Podpůrné opatření spočívá v poskytování speciálněpedagogické podpory v oblastech, které se vzhledem k věku žáka nepovažují za zvládnuté v dostatečné kvantitě i kvalitě, jsou důsledkem zdravotního postižení a jejich nedostatečné rozvinutí dále negativně ovlivňuje úspěšnost žáka nejen ve školních dovednostech, ale i v míře začlenění do společnosti.

Čemu pomáhá

 • Umožňuje pedagogovi zaměřit se na rozvoj dovedností, které se obecně nevnímají jako dovednosti výukové, přesto ale zásadním způsobem ovlivňují úspěšnost žáka ve škole (zvyšování jazykových dovedností – rozvoj slovní zásoby, sociální a samoobslužné dovednosti, emocionální korekce, resp. podpora).
 • Intervence v oblasti, která je rozvinuta velmi slabě, nedostatečně nebo vůbec, pomáhá žákovi úroveň dovedností posunout kvalitativně výše a vyrovnávat tak nejen konkrétní handicap, ale celkový dopad sluchového postižení na vývoj osobnosti žáka.
 • Zavedením tohoto opatření výrazně zvyšujeme pravděpodobnost úspěchu žáka ve školním prostředí i v míře začlenění do společnosti.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Mateřská škola

Všichni žáci, u nichž došlo k postižení sluchu před dokončeným vývojem řeči – tj. cca do 7 let. Opatření se týká i žáků s kompenzací sluchadly nebo kochleárním implantátem. Rozvoj sluchového i zrakového vnímání, podpora v oblasti funkční komunikace (včetně zácviku v užívání některého z možných prostředků alternativní a augmentativní komunikace) a zvyšování sociálních kompetencí.

Základní a střední škola

Skupina žáků se sluchovým postižením získaným v pozdějším věku bude toto opatření vyžadovat po přechodnou dobu, než dojde k vyrovnání úrovně dovedností.

Skupina ohluchlých žáků bude toto opatření využívat po dobu potřebnou k obnovení dočasně ztracených sluchových, komunikačních a případně také sociálních kompetencí.

Opatření aplikujeme také v situacích, které můžeme označit jako nedostatečné z hlediska podpory žáka jeho vlastní rodinou – rodiče s obdobným, nebo dokonce ještě těžším sluchovým postižením, s malými kompetencemi v komunikaci s mluvícím prostředím nebudou moci svému dítěti pomáhat ve výuce v takové míře a kvalitě, jako jiní rodiče (přesto se nejedná o rodiče s nedostatečnou péčí – z hlediska podpory žákovi lze využít podpůrná opatření pro žáky se sociálním znevýhodněním, mluvený jazyk je pro rodiče se sluchovým postižením cizím jazykem). Tento bod platí zejména v zařízeních tzv. běžného vzdělávacího proudu (individuální integrace, inkluze).

Na co klást důraz

 • Rozvoj sluchového i zrakového vnímání.
 • Podpora v oblasti funkční komunikace (včetně zácviku v užívání některého z možných prostředků alternativní a augmentativní komunikace) a zvyšování sociálních kompetencí.
 • Zlepšování čtenářských dovedností nejen v počátcích školní docházky, doučování v předmětech obtížných pro žáka atd.
 • Využívat doporučení pro dotaci vyučovací hodiny navíc, nebo dokonce zajištění úvazku pro dalšího pracovníka pro poměrnou část vyučování (družina).
 • V ojedinělých případech může být doporučením na celou dobu vyučování.
 • Doporučení může zahrnovat i zajištění dopomoci během odpoledních aktivit (družina).

rizika

 • Obecné zaměření školství na výkon, na získání určitých kompetencí v rámci některého z výstupů, a tudíž na nutnost co nejrychleji tyto požadavky splnit.
 • Dovednosti vývojově nižší jsou považované za zdržující, mnohdy zbytečné, velmi často nejsou identifikovány jako nutně předcházející požadované dovednosti.

Ilustrační příklad

Příkladem dobré praxe je doporučení k zácviku v dovednostech, které žákovi pomáhají lépe zvládat vyšetření u foniatra. Žák byl přijatý do běžné mateřské školy, s malou sluchovou zkušeností, po krátké kompenzaci sluchadly. Pedagog tak zvyšuje pravděpodobnost dobré spolupráce žáka s lékařem, a tím i spolehlivost udávaných hodnot při audiologickém vyšetření. To je nezbytně nutné pro správné (tzn. pro žáka ideální) nastavení sluchadel.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

MŠ, ZŠ, SŠ

Realizuje se pouze ve smyslu zvýšeného monitoringu nabývání nebo stagnace ve sledovaných oblastech. Bez nároku na navýšení finančních prostředků.

Stupeň 2

MŠ, ZŠ, SŠ

V tomto stupni podpory se týká doporučení aplikovatelných v rámci nenavýšené časové dotace, s nárokem na finance pro vybavení a přípravu pomůcek a dalšího didaktického materiálu.

Stupeň 3

ZŠ, SŠ

Navýšení hodinové dotace o jednu výukovou hodinu týdně, a to pro intervenci v oblastech selhávání žáka.

Stupeň 4

ZŠ, SŠ

Opatření již zahrnuje požadavek na intervenci v potřebném rozsahu, vedenou s užíváním podpůrné komunikace. V případě výběru znakového jazyka je třeba pracovník s kompetencí ve znakovém jazyce.

Stupeň 5

MŠ, ZŠ, SŠ

Žák dosud neužívá mluvený jazyk a nerozumí pokynům ani s podpůrnými komunikačními prostředky. Opatření tedy zahrnuje požadavek vybrat, zavést a užívat prostředky náhradní komunikace, v prostředí běžné školy s asistencí pracovníka, který daný komunikační prostředek ovládá, a to i v době pobytu žáka v družině.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. POTMĚŠIL, M. a kol. Metodika práce se žákem se sluchovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. 142 s. ISBN 978-80-244-3310-3.