Katalog podpůrných opatření

4.3.5.1

Posilování sluchové a zrakové percepce

 • Ivana Nováková
Oblast podpory:
 • Intervence
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák nereaguje na zvukové a řečové podněty běžným způsobem, nedokáže využívat sluch (a to ani s kompenzační pomůckou) k rozvoji mluvené řeči, porozumění řeči neodpovídá věku žáka a nepokračuje dále přiměřeným způsobem.
 • Žák nedokáže využívat nebo dále rozvíjet náhradní mechanismy (odezírání), které souvisejí se zvyšováním schopností jiných smyslů, v tomto případě zejména zrakové percepce.

Popis opatření

V čem spočívá

 • Spočívá v cílené reedukaci sluchu, od nejjednodušších reakcí na zvukový podnět ve smyslu detekce (zjištění přítomnosti zvuku), identifikace (schopnost označit zvukový nebo řečový podnět, který dítě slyšelo, ukázáním na zdroj zvuku nebo jeho zopakováním), diskriminace (schopnost jedince vnímat podobnosti a rozdíly mezi dvěma či více zvukovými podněty, nejprve neřečovými, později řečovými), diferenciace (schopnost odlišení zvuku a určení konkrétní odlišnosti zvuku), v rozvoji sluchové paměti a sluchové pozornosti, a to bez ohledu na fyzický věk a obecně předpokládanou úroveň rozvoje.
 • Spočívá v cíleném výcviku zrakové pozornosti a schopnosti diferenciace pro vytváření kompenzačních mechanismů orientace v okolí a komunikaci.

Čemu pomáhá

 • Zavedením tohoto opatření výrazně zvyšujeme pravděpodobnost úspěchu žáka ve školním prostředí i v míře začlenění do společnosti.
 • Pro orientaci v okolním dění, v komunikaci i v oblasti vzdělávání potřebuje žák cíleně využívat informace přicházející nejen prostřednictvím sluchu, ale i prostřednictvím dalších smyslů, zejména zraku.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

 • Aplikujeme u všech žáků, u nichž došlo k postižení sluchu před dokončeným vývojem řeči (cca do 7 let), opatření se týká i žáků s kompenzací sluchadly nebo kochleárním implantátem.
 • Opatření se týká také nově diagnostikovaných pacientů (dosud nezjištěná vada nebo významná progrese). Žák bude toto opatření vyžadovat po přechodnou dobu, než dojde k vyrovnání úrovně dovedností.
 • Skupina ohluchlých žáků bude toto opatření využívat po dobu potřebnou k obnovení dočasně ztracených sluchových, komunikačních a případně také sociálních kompetencí.
 • MŠ, ZŠ: Oblast sluchové percepce: rozvoj detekce, identifikace, diskriminace, diferenciace, rozvoj sluchové paměti a sluchové pozornosti, fonematického sluchu.
 • Podpora v zácviku dovedností, které zvyšují schopnost dítěte spolupracovat s odbornými lékaři při vyšetření a kompenzaci sluchu.
 • MŠ, ZŠ, SŠ: Podpora schopnosti využívat zrak pro porozumění mluvené řeči – schopnost odezírání, schopnost sledovat zrakem pohyb, a to dostatečně dlouhou dobu pro identifikaci významu pohybu i schopnost nápodoby pohybu. Podpora schopnosti zrakové diferenciace a dalších zrakových funkcí pro pokračující čtenářské dovednosti a schopnosti získávat informace z psaného textu.

Na co klást důraz

Dodržení vývojové posloupnosti v jednotlivých oblastech sluchové i zrakové percepce.

rizika

 • Zavedení tohoto opatření i přes součinnost s rodinou fakticky oddaluje postup ve školních dovednostech.
 • Ty jsou z hlediska času pro jejich zvládnutí v každém ročníku limitované, což může snižovat ochotu zavádět toto opatření.
 • Pokud jsou zrakové funkce žáka nenarušené, může chybět motivace věnovat pozornost a úsilí zvyšování schopnosti využívat zrak ke kompenzaci sluchových vjemů.

Ilustrační příklad

Příkladem dobré praxe je dívenka v mateřské škole, s odkladem školní docházky o jeden rok, s nově diagnostikovaným sluchovým postižením a kompenzací sluchadly. Součástí IVP je zácvik v odezírání. Zacvičovaná baterie slov/obrázků je dívence předkládána bezhlasně, pouze mluvními pohyby, současně s expozicí obrázku vedle pohybujících se mluvidel. Dívenka si spojuje pohyb úst s významem obrázku, při dalších cvičeních je schopna „vidět“ význam slova, které mluvčí nevyslovuje nahlas, a označit (vybrat) správný obrázek. Zvyšuje se pravděpodobnost rozumění řeči i v méně akusticky příznivých podmínkách – absenci zvuku částečně nahradí chápání významu artikulovaných slov.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

MŠ, ZŠ, SŠ

 • Zvýšený monitoring nabývání nebo stagnace ve sledovaných oblastech.

Stupeň 2

 • Individuální chvilky pro zácvik v doporučených oblastech.

ZŠ, SŠ

 • Doporučení aplikovatelná v rámci nenavýšené časové dotace – individuální dopomoc v oblastech, ve kterých začíná žák selhávat.

Stupeň 3

MŠ, ZŠ, SŠ

 • Navýšení hodinové dotace o jednu výukovou hodinu týdně – individuální dopomoc v oblastech, ve kterých začíná žák selhávat.

Stupeň 4

MŠ, ZŠ, SŠ

 • Požadavek na intervenci s navýšením hodinové dotace. Pokud je komunikace vedena s užitím podpůrných prostředků, bude s tímto opatřením také souviset nutnost zajištění pracovníka s danou kompetencí, a to po dobu vyučování. V případě výběru znakového jazyka je třeba pracovník s kompetencí ve znakovém jazyce.

Stupeň 5

MŠ, ZŠ, SŠ

 • Žák dosud neužívá mluvený český jazyk k běžnému dorozumívání a nerozumí sdělení a pokynům ani s podpůrnými komunikačními prostředky, žák může mít obtíže i v prosté reakci na zvuk a v identifikaci zdroje zvuku.
 • Intervence musí být vedena českým znakovým jazykem, prostředky náhradní komunikace, v prostředí běžné školy s asistencí pracovníka, který daný komunikační prostředek ovládá, a to i v době pobytu žáka v družině.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. BASLEROVÁ, P. Metodika práce se žákem se zrakovým postižením. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3307-3.

2. POTMĚŠIL, M. a kol. Metodika práce se žákem se sluchovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. 142 s. ISBN 978-80-244-3310-3.