Katalog podpůrných opatření

4.1.6

Vzdělávání v jiném než školním prostředí (domácí prostředí nebo jiné než školské zařízení)

 • Alexandra Tichá
Oblast podpory:
 • Organizace výuky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák není schopen běžného vzdělávání z důvodu diagnostikovaného dalšího závažného onemocnění (například onkologického onemocnění) nebo z důvodu kombinace s jiným těžkým zdravotním postižením (například po úrazu, kdy nemůže chodit a je upoután na lůžku).

Popis opatření

V čem spočívá

Ve výjimečných případech lze vzdělávat žáky po dobu nezbytně nutnou v domácím prostředí. Žákům jejich zdravotní stav krátkodobě či dlouhodobě nedovoluje navštěvovat jejich kmenovou třídu. Tento způsob vzdělávání mohou žáci zahájit i v průběhu školního roku, pokud proto u nich nastaly mimořádné důvody zdravotního charakteru.

Čemu pomáhá

 • V plné míře uplatňujeme zvýšenou individuální péči, kterou žáci potřebují.
 • Domácí prostředí je pro ně v danou dobu s ohledem na zdravotní stav méně stresové než školní prostředí.
 • Způsob a rozsah výuky přizpůsobujeme s ohledem na závažnost onemocnění i aktuální psychický stav.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Zákonný zástupce žáka, který je nepřítomen ve výuce déle než dva měsíce, a to v důsledku svého zdravotního stavu, může písemně požádat ředitele příslušné školy o takový způsob vzdělávání, který bude odpovídat jeho možnostem. Mezi ně patří možnost být vzděláván i podle IVP, ale i možnost být vzděláván v domácím prostředí.

K žádosti musí doložit doporučení lékaře a školského poradenského zařízení, v našem případě SPC pro sluchově postižené. Jeho součástí je i nastavení učebních plánů žáků a náhradní způsoby vzdělávání.

Na co klást důraz

 • Ředitelé škol musí těmto žákům maximálně přizpůsobit organizaci, obsah, formy a metody vzdělávání vzhledem k jejich vzdělávacím potřebám, nesmí být opomenuta zdravotní hlediska a musí být respektována individualita a potřeba žáka.
 • Pedagog, asistent pedagoga docházející k žákovi domů.
 • Je vhodné využívat počítačovou techniku, kterou může být on-line sledování výuky, komunikace prostřednictvím e-mailu, skypu.
 • Pedagog musí umět využívat speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání, kompenzační, rehabilitační a učební pomůcky.

Ilustrační příklad

Příkladem dobré praxe je:

Žák je vzděláván v domácím prostředí. Domů pravidelně dochází pedagog, případně asistent pedagoga jeho kmenové třídy. Jeho návštěvy jsou pečlivě naplánovány i s přesně stanoveným obsahem učiva.

Žák je vzděláván v domácím prostředí. Může on-line sledovat výuku, která probíhá ve škole. Pedagog třídy mu poskytne speciálně připravené úkoly k procvičování. Pedagog má možnost v pravidelných intervalech se žákem komunikovat a zjišťovat, jak porozuměl učivu při sledování probíhající výuky. Komunikaci se žákem lze zajistit i prostřednictvím skypu, e-mailu. Při vzdělávání lze využít i školní web, e-learning.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupně 1–3

Opatření se neaplikuje.

Stupeň 4

1. stupeň / 2. stupeň, SŠ

Aplikujeme u žáků, kterým jejich zdravotní stav nedovoluje pravidelně navštěvovat školu, ale mohou do školy docházet pouze na konzultace a přezkoušení. Jejich vzdělávání probíhá v domácím prostředí a může probíhat i podle IVP.

Stupeň 5

1. stupeň / 2. stupeň, SŠ

Aplikujeme u žáků, kterým jejich zdravotní stav nedovoluje pravidelně navštěvovat školu. Jejich vzdělávání probíhá v domácím prostředí a také může probíhat i podle IVP.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. MICHALÍK, J. Školský poradenský systém v ČR, expertní stanovisko, 2008. Dostupné na: http://www.uss.upol.cz/czčlenové/profil/michalik/SPZ-expert-stanovisko. Pdf.

2. POTMĚŠIL, M. a kol. Metodika práce se žákem se sluchovým postižením. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3310-3.

3. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

4. Vyhláška č. 73/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb.