Katalog podpůrných opatření

4.1.5

Snížení počtu žáků ve třídě

 • Jana Barvíková
Oblast podpory:
 • Organizace výuky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň

 

Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák je unaven z důvodu hlukové zátěže.
 • Žák má problémy v porozumění řeči v hlučném prostředí.
 • Žák ztrácí koncentraci při potřebě usilovněji se soustředit na poslech a odezírání.
 • U žáka je nápadný orientační reflex (žák se otočí za jiným zrakovým či zvukovým podnětem), který může zapříčinit ztrátu souvislosti ve výkladu.
 • Žák je nesamostatný, ve větší míře potřebuje individuální přístup.

Popis opatření

V čem spočívá

Podpůrné opatření je vhodné zvolit u žáků, kteří jsou do jisté míry schopni samostatné práce, nevyžadují nutně přítomnost asistenta pedagoga, přesto u nich dochází k neporozumění v důsledku špatného sluchového zpracování a potřebují mnohem častější kontrolu a intervenci učitele.

Čemu pomáhá

 • Zavedením opatření zlepšujeme kvalitu komunikačního prostředí.
 • Zavádíme u žáků, kteří potřebují více individuální péče, intervence a pomoci.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Doporučení pro vřazení či přeřazení žáka do třídy s nižším počtem žáků dává školské poradenské zařízení. Ve školách samostatně zřízených pro žáky se zdravotním (sluchovým) postižením nebo ve speciálních třídách pro žáky se zdravotním postižením je snížený počet žáků ve třídě zaručen vyhláškou.

Na co klást důraz

Požadavek předpokládá potřebu navýšení finančních prostředků na dalšího učitele v případě, že je nutno rozdělit jednu třídu do dvou (na základě souhlasu zřizovatele).

Rizika

 • Samotné snížení počtu žáků ve třídě nezajistí bezproblémové vzdělávání žáka s těžkým postižením (sociální integrace, komunikační bariéra apod.).
 • Méně vhodným řešením je třída, ve které je sice méně žáků, ale vzdělávají se zde žáci více ročníků.
 • Škola, kterou si rodiče vybrali, nemůže např. z kapacitních a finančních důvodů zajistit snížený počet žáků ve třídě.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupně 1 a 2

Podpůrné opatření se neaplikuje.

Stupeň 3

V období intenzivní reedukace sluchu a řeči je nízký počet dětí ve třídě důležitým podpůrným opatřením, protože zajišťuje menší hlučnost, častější možnost individuální práce s dítětem, větší prostor pro reedukaci sluchu i řeči dle doporučení SPC. Výhodou proto bývá vzdělávání v logopedické třídě MŠ, kde je snížený počet dětí zajištěn, stejně jako pravidelná logopedická péče a komunikace orální cestou.

Potřeba nižšího počtu žáků je stále aktuální zejména v první, druhé a třetí třídě, důvody jsou stejné jako u dětí v MŠ. S větší samostatností a zdokonalováním sluchové orientace v průběhu vyučování mohou být žáci vzděláváni i ve třídách s větším počtem žáků, je však i nadále nezbytné zohlednění v oblasti sluchového vnímání (přeslechy, záměny slov, chybovost v hluku apod.).

PO se zpravidla neaplikuje.

Stupeň 4

Děti s těžkým postižením sluchu, popřípadě žáci s kombinovaným postižením jsou většinou odkázáni na znakový jazyk nebo jiný, alternativní druh komunikace (např. znakovaná čeština, VOKS apod.). V případě, že jsou integrované v běžné MŠ, pouhé zajištění nižšího počtu dětí jim výrazně nepomůže, je nezbytné současné zajištění péče asistentem pedagoga, druhým učitelem.

Opatření se doporučuje u žáků, kteří nepotřebují pomoc druhého učitele, asistenta pedagoga, či ji potřebují jen v omezené míře.

Opatření se v inkluzívním vzdělávání neaplikuje, výrazný handicap pomáhá kompenzovat tlumočník ZJ, přepisovatel mluveného slova, druhý učitel či asistent pedagoga.

Stupeň 5

Platí jako v MŠ s pomocí asistenta pedagoga, druhého učitele, tlumočníka znakového jazyka.

Platí jako v ZŠ s možným využitím přepisovatele mluveného slova.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. POTMĚŠIL, M. a kol. Metodika práce se žákem se sluchovým postižením. Olomouc: UP, 2012. 136 s. ISBN 978-80-244-3310-3.

2. Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

3. Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

4. Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

5. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

6. Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, č. 155/1998 Sb., ve znění novely č. 384/2008 Sb.