Katalog podpůrných opatření

4.1.2

Další pracovní místo pro žáka (ve třídě i mimo třídu)

 • Jana Barvíková
Oblast podpory:
 • Organizace výuky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má obtíže v oblasti aktivity a pozornosti.
 • Žák má potíže v oblasti sluchového i zrakového zpracování informací (nerozumí zadání, přeslýchá, zaměňuje, chybuje).
 • U žáka se objevuje únava způsobená koncentrací na zrakové a sluchové podněty.

Popis opatření

V čem spočívá

Podpůrné opatření souvisí s potřebou individuální práce se žákem ve třídě nebo mimo třídu s asistentem pedagoga nebo učitelem.

Čemu pomáhá

 • Zamezíme rušení ostatních žáků ve třídě při vysvětlování učiva.
 • Zamezíme rušení žáka se sluchovým postižením ostatními žáky ve třídě při odlišné práci podle IVP.
 • Podporujeme aktivitu žáka, který při individuální práci lépe slyší a rozumí.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Klade se důraz na to, aby oddělená práce žáka mimo třídu byla využívána co nejméně, aby nedocházelo k sociálnímu vyloučení žáka z kolektivu třídy. Mnohdy se tomu ale vyhnout nedá, a to v případech, kdy se žák učí podle upraveného školního vzdělávacího programu (ŠVP), podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP) či podle odlišných učebnic (viz stupně podpory).

Rizika

 • Pokud není vytvořeno další pracovní místo, pracuje učitel obdobně jako v malotřídce, avšak se zvýšenými nároky na potřeby žáka v oblasti komunikace, porozumění řeči a individuálních potřeb z hlediska vzdělávacího.
 • Financování spojené s koupí další lavice a židle pro žáka a učitele.

Ilustrační příklad

Žák individuálně integrovaný ve ٤. třídě ZŠ má diagnostikovanou těžkou vadu sluchu, která je až v ١٠ letech kompenzována kochleárním implantátem, a těžkou formu ADHD. Od počátku má veliké problémy v českém jazyce i matematice. Se žákem pracuje asistent pedagoga po celou dobu vyučování. V důsledku těžké sluchové vady má výrazné potíže v komunikaci, pracuje podle odlišných učebnic a odlišných metod práce v českém jazyce, individuální vzdělávací plán (IVP) má také v matematice. Je proto nutné zajistit jeho výuku mimo třídu ve chvílích, kdy se mu vysvětluje nové učivo, a také v době rušivých projevů chování v důsledku ADHD. Opakování učiva a písemné práce stejně jako výchovné činnosti probíhají společně s ostatními žáky ve třídě.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupně 1 a 2

Podpůrné opatření se neaplikuje.

Stupeň 3

 • V MŠ většinou není třeba vytvářet další pracovní místo. Učitelka může využít pracovních stolů ve třídě a s dítětem zde pracuje individuálně v době, kdy jsou ostatní děti zaměstnány jinou prací, popř. u předškolních dětí po dohodě s rodiči v odpoledním odpočinku.
 • Pracovní místo v oddělené místnosti je však výhodné proto, aby dítě nebylo rozptylováno a soustředilo se na požadovaný výkon.

ZŠ a SŠ

 • Další pracovní místo umožňuje individuální práci se žákem.
 • Využívá se především v naukových předmětech, ve výchovách zůstává žák s postižením v kmenové třídě.
 • V některých případech lze vytvořit další pracovní místo v jiné třídě, pokud se žák vzdělává v některém z předmětů podle učebního plánu vyššího či nižšího ročníku, jak je uvedeno v IVP.
 • Další pracovní místo může mít charakter procvičovací, kde si žák opakuje učivo prostřednictvím vhodných výukových programů (např. stůl s počítačem).

Stupeň 4

ZŠ a SŠ

 • Vytvoření dalšího pracovního místa ve třídě je méně efektivní, protože dochází i nadále k rušení třídy při odlišné práci se žákem. Tišší je práce s neslyšícím žákem, který komunikuje výhradně znakovým jazykem bez doprovodu mluvenou řečí. Výhodou je neustálá přítomnost žáka ve třídě, díky čemuž je součástí dění, má přehled o tom, co se ve třídě odehrává, o vzájemné komunikaci pedagoga a ostatních žáků.
 • Vytvoření pracovního místa mimo třídu neomezuje asistenta či učitele v hlasitosti výkladu. Je vhodnější u žáků, kteří komunikují mluvenou řečí, popřípadě v kombinaci se znakovým jazykem, ale obtížně regulují hlasitost vlastní mluvní produkce. Nevýhodou je sociální vyloučení žáka z kolektivu ostatních spolužáků.
 • Další pracovní místo můžeme využívat jen v části hodiny, pro určitou činnost apod.

Stupeň 5

 • Další pracovní místo je možno vytvořit i ve škole pro sluchově postižené či jiné speciální škole pro potřeby individuální práce se žákem (většinou se souběžným postižením více vadami).

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. POTMĚŠIL, M. a kol. Metodika práce se žákem se sluchovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. 136 s. ISBN 978-80-244-3310-3.

2. POTMĚŠIL, M. Úvodní stati k výchově a vzdělávání sluchově postižených. Praha: Fortuna, 1999. 72 s. ISBN 80-7168-744-8.