Katalog podpůrných opatření

4.2.2

Individuální práce se žákem

 • Jana Kulštrunková
Oblast podpory:
 • Modifikace vyučovacích metod a forem
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák neumí přijímat adekvátní pomoc.
 • Žák není schopen při frontálním způsobu výuky plnit požadavky jako ostatní žáci.
 • Žák má pomalé nebo kolísavé pracovní tempo.
 • Žák je nesamostatný, vyžaduje dozor dospělé osoby.

Popis opatření

V čem spočívá

Individuální práci provádíme buď současně s ostatními žáky ve třídě, nebo jen během části výuky, ve vymezených prostorách, například během hodin speciální péče – viz orga­nizace výuky. Také ji poskytujeme (když je třeba) stále, po celou dobu pobytu žáka ve školním prostředí. Přitom respektujeme jeho věk, specifické potřeby vyplývající ze zrakového postižení, aktuální zdravotní stav, schopnosti, psychologické vlastnosti, sociál­ní zázemí, zkušenosti, osobní vlastnosti a také jeho aktivity a zájmy v rámci denního režimu. Stejně tak je žádané vytvoření optimálních podmínek, které se mohou využívat v jedné oblasti nebo ve více oblastech, v jednom předmětu nebo ve více předmětech nebo v různých variantách postupů.

Čemu pomáhá

 • Pomáhá žákovi pracovat podle vlastního tempa a zrakových možností.
 • Pomáhá mu úspěšně se vzdělávat v příslušném vzdělávacím programu.
 • V rozvoji osobního potenciálu a v seberealizaci.
 • V posilování správných dovedností a návyků v oblasti zrakové hygieny a psychohygieny.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Pro individuální práci se žákem si předem vytyčíme pravidla, postupy a metody, úpravu prostředí, výběr pomůcek a organizaci. Respektujeme zejména oblasti zrakové reedukace (posilování zrakových funkcí vhodnou stimulací), kompenzace (prostřednictvím kompenzačních pomůcek) a rehabilitace (například pleoptika). Vycházíme vždy ze základního dokumentu, individuálního vzdělávacího plánu (IVP) doporučeného školským poradenským zařízením (SPC) nebo z plánu pedagogické podpory (PPP). Dále viz stupně podpory.

Na co klást důraz

 • Na naši přípravu a znalost zrakového problému.
 • Na organizaci výuky, na volbu strategie pomoci.
 • Na spolupráci s ostatními pedagogy, zákonnými zástupci, poradenským pracovištěm (týmová spolupráce, atmosféra důvěry, jednotnost postupů).

rizika

 • Podceňování nebo přeceňování zrakového, případně dalšího problému žáka.
 • Poskytování nadměrné nebo omezující pomoci.
 • Respektování faktu, že individuální práce může rušit ostatní spolužáky.
 • Žák často pracuje s asistentem pedagoga mimo třídu, čímž se ochuzujeme o potřebnou integraci a vedení.

Ilustrační příklad

Příkladem dobré praxe je pedagogova pomoc slabozrakému žákovi na prvním stupni základní školy, který sedí v první lavici uprostřed, při manipulaci se sklopnou deskou. Nastavuje mu ji co nejblíže očím, pomáhá mu při uchycení učebnice, sešitu nebo pracovního listu na sklopnou desku s pomocí protiskluzné podložky, skřipce nebo lepicí hmoty a sleduje, zda má žák potřebné informace proti zornému poli a ve správném úhlu. Následně žákovi pomáhá při čtení orientovat se na stránce, na řádku, v textu, ve vyhledávání potřebné infor­mace. Žákovo čtení je krátké, proložené poslechem četby ostatních spolužáků. Tím mu je dán prostor na zrakový odpočinek a následný odposlech. Při opisu z tabule (čistě smazaná, s kontrastním textem) vyzývá pedagog žáka, aby se šel podívat blíže k požadované informaci. Jestliže nedohlédne nebo je pro něho zraková práce náročná, předloží mu vše totožné, připravené a upravené do lavice (například zvětšené, ohraničené, zvýrazněné, podtržené informace na pracovním listu). Žákovi rovněž pomůže s výběrem psacího náčiní, které má silnější a měkkou stopu. Zohledňuje více času na napsání, sleduje projevy během psaní do sešitu se zesílenými linkami a větší roztečí. Podle potřeby mu redukuje množství zadání. Následně pro něho volí relaxační chvilku, při které si žák zavře oči a položí si hlavu na ruce opřené o plochu lavice, zatímco ostatní žáci ještě pracují.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Zohledňujeme případné problémy a reagujeme na komplikace, které s sebou přináší zrakové oslabení (například zrakovou únavu, zhoršené soustředění, menší akceschopnost, potřebu vhodných světelných podmínek, zajištění optimálního vnímání na různé vzdálenosti atd.).

– Posilujeme zejména správný nácvik používání brýlové korekce a její čistoty, správné a účelné nošení okluze, kontaktních čoček. Umožníme dítěti, aby vše zrakem správně postihlo, bylo blíže požadovanému vjemu. Připravíme mu dle potřeby pracovní listy ze­stručněné, přehledné, výrazné. S posilováním zrakových funkcí rozvíjíme i grafomotorické dovednosti. Kontrolujeme bezpečný a jistý pohyb, manipulaci při sebeobslužných činnostech, při získávání potřebných dovedností a návyků. Posilujeme zrakové vnímání prostřednictvím názoru a smyslů. Dle potřeby zařadíme v rámci denního režimu dítěte smyslová nebo pleoptická cvičení. Ortoptickou péči ponecháme vyškolenému odborníkovi – ortoptistovi, který na některých MŠ působí.

– Učitel během výuky posiluje správné pracovní návyky žáka v oblasti zrakové hygie­ny a zrakového zpracování a pomoc promítá do všech činností, kde je práce s pomocí zrakové kontroly. Zaměřujeme se zejména na využití metod:

 • názorně-demonstračních, které pomáhají žákovi v záměrném pozorování a získávání potřebných informací a vjemů prostřednictvím zraku s využitím ostatních smyslů, přitom tolerujeme optimální vzdálenosti;
 • dovednostně-praktických, vedoucích žáka k převedení teoretických znalostí do praxe (důraz klademe na manipulační činnosti a na uplatnění potřebných návyků a dovedností);
 • slovních, které aplikujeme formou srozumitelného a jasného vyjadřování;
 • písemných, při kterých dle potřeby redukujeme množství textu, zajistíme vhodné svě­telné podmínky, zohledňujeme vzdálenosti, pracovní tempo atd.

– Sledujeme, jak žák zrakově dostačuje, a v případě potřeby mu pomáháme při zajištění opti­málních podmínek pro zrakovou práci.

Stupeň 2

Tento stupeň vychází ze stupně předcházejícího. Individuální práci zaměřujeme na pomoc při ztížené orientaci, např. z důvodu vyřazení jednoho oka z funkce nebo z důvodu „dvojího vidění“, zhoršeného odhadu vzdálenosti a hloubky, barev, na zrakovou percepci a orientaci v mikro- a makroprostoru (pracovní plocha, místnost, okolí), na zrakovou reedukaci například formou smyslových a pleoptických cvičení. Dále na samostatnost při pohybových a manuálních činnostech s důrazem na zvýšenou bezpečnost ze strany, kde je zrakové znevýhodnění, a tím i narušené binokulární vidění, na úpravu pracovních materiálů včetně pomůcek a náčiní, se kterými budeme jednotlivé činnosti provádět. Dohled provádíme při pohybu a bezpečné orientaci v mikro- a makroprostoru, sledujeme vhodnou interakci, podřizujeme výběr pohybové aktivity zrakovému postižení, které vyžaduje omezení některých pohybových činností (překrvení hlavy, otřesy, údery, prudké skoky, visy atd.).

– Individuální práci v mateřské škole zaměříme na posilování oslabených zrakových funkcí dítěte formou cíleně připravených smyslových cvičení (zraková, sluchová, hmatová, chuťová a čichová). Dbáme na kontrolu bezpečnosti dítěte při hře, pohybu, orientaci a sebeobsluze po dobu, kdy má zakryté oko okluzí nebo se učí používat brýlovou korekci (například bifokální brýle).

– Orientujeme se především na nácvik a použití správných pracovních návyků žáka v oblasti zrakové hygieny (zejména čistota brýlové korekce, úprava pracovní plochy s pře­hledným vymezením, co se kde nachází a kde co žák najde), zrakového zpracování (respektování vzdáleností, vhodné velikosti sledované informace, množství zadání, akceschopnosti, orientace atd.) a ve všech činnostech, kde je potřeba zraková kontrola. U slabozrakých žáků uplatňujeme prvky zrakové reedukace (posilování zrakového vnímání do blízka i do dálky), eliminujeme rychle nastupující zrakovou únavu (relaxací nebo změnami činností), pracovní prostředí upravíme tak, aby byla vhodně umístěna lavice vpředu, pracovní místo mělo správné nasvětlení, sklopnou desku, aby byly připraveny vhodné pracovní listy, materiály a pomůcky.

– Předpokládáme, že žák má již vytvořeny potřebné návyky týkající se zrakové hygieny a psychohygieny. Individuální práci proto zaměřujeme zejména na individuální kontrolu osvojeného učiva (viz pravidelná kontrola) se zajištěním optimálních podmínek pro zrakovou práci.

Stupeň 3

Základem v tomto stupni podpory je stupeň 1 a 2. Vždy také vycházíme z doporučení poradenského pracoviště (SPC).

– Pracujeme s dítětem pod přímým vedením nebo individuální práci provádíme prostřednictvím asistenta pedagoga, jestliže je doporučen SPC. Zaměříme se na cílenou pří­pravu dítěte na vstup do školy v oblastech týkajících se sebeobslužných činností, hygienických návyků a dovedností, včetně osvojování návyků zrakové hygieny, dále na pravidelné každodenní zařazení smyslové výchovy nebo zrakové stimulace a reedukace včetně předvýcviku bodového písma s pomocí „šestibodu“ (Braillova abeceda), bude-li potřeba. Také se zaměříme na bezpečný pohyb a orientaci v mikro- a makroprostoru s prvky prostorové orientace (PO SP) s výraznými překážkami, orientačními body, výraznými i ozvučenými pomůckami, odlehčenými míči atd. Posilujeme také komunikaci a interakci, která je nezbytná při navazování kontaktů, při nedostatku zrakové kontroly. Stejně tak se zaměříme na rozvoj jemné a hrubé motoriky, včetně různých činností s náhradními technikami – viz metodika práce se žákem se zrakovým postižením.

– Důraz klademe hlavně na organizaci práce, volbu vhodných pomůcek a orientaci v prostoru, včetně bezpečnosti. Individuální práci dle potřeby rozšíříme i na hodiny spe­ciální péče (například při zhoršené prognóze lze začít s nácvikem psaní a čtení v bodovém písmu – Braillova abeceda, v nácviku chození s bílou holí, s prostorovou orientací, také s psaním všemi deseti nebo s nácvikem k používání vhodné kompenzační pomůcky). Posilujeme sebeobsluhu.

– Individuální práci zaměříme především na správné využití kompenzačních pomůcek, zejména práci s PC, potřebnou úpravu prostředí a pomůcek, včetně zohlednění podmínek při zrakové práci do blízka a do dálky. Do hodin speciální péče zařadíme podle potřeby posilování sebeobsluhy, výcvik a posilování pravidel prostorové orientace a samostatného pohybu (POSP), psaní a práci na počítači, také přípravu na závěrečnou nebo maturitní zkoušku s volbou vhodných podmínek pro zrakovou práci.

Stupeň 4

Tento stupeň podpory vychází ze stupně 1, 2 a 3. U žáků s těžkým zrakovým postižením nebo žáků nevidomých individuální práci posilujeme především kompenzací – výcvikem náhradních smyslů.

– Vedeme děti k efektivnímu využívání oslabeného zraku a náhradních smyslů s případným použitím kompenzačních pomůcek, a to během celého jejich pobytu v předškolním zařízení. Prioritou je bezpečný pohyb a orientace v prostoru (POSP).

– Důraz klademe na aktivizující metody při zadávání instrukcí, na sledování vnímání a správného porozumění. Vedeme asistenta pedagoga, který bude provádět individuální práci se žákem.

– Individuální práci provádíme s podporou asistenta pedagoga.

Stupeň 5

V tomto stupni podpory opíráme všechny postupy o poznatky z předcházejících stupňů (1, 2, 3 a 4). U žáka se souběžným postižením více vadami podmiňujeme její poskytování jeho možnostmi a schopnostmi (viz metodiky, postupy a modifikace obsahu učiva pro žáky s různým druhem postižení).

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. BASLEROVÁ, P. a kol. Metodika práce se žákem se zrakovým postižením. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3307-3.

2. FINKOVÁ, D.. LUDÍKOVÁ, L.. RŮŽIČKOVÁ, V. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. ISBN 978-80-244-1857-5.

3. KEBLOVÁ, A. Integrované vzdělávání dětí se zrakovým postižením. Praha: Septima, 1996. ISBN 80-85801-65.