Katalog podpůrných opatření

4.2.3

Strukturalizace výuky

 • Jana Janková
Oblast podpory:
 • Modifikace vyučovacích metod a forem
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má nižší schopnost orientace v prostředí školy a třídy.
 • Žák má omezenou schopnost zrakové analýzy a syntézy.
 • Žák je zvýšeně unavitelný, má výkonnostní výkyvy.

Popis opatření

V čem spočívá

U žáků se ZP využijeme strukturalizaci některých činností, prostoru i času k náhradě chybějícího vidění. Při výuce využíváme struktury zadaného úkolu k jeho rozčlenění na jednotlivé kroky. Při tvorbě struktury pak využíváme názoru pomocí zraku, hmatu a sluchu (příp. čichu a chuti).

Čemu pomáhá

 • Vytvořením vodicích linií, orientačních bodů pomáhá učitel žákovi v orientaci v prostoru školy a třídy.
 • Zpřístupněním rozvrhu hodin pro vnímání žáka pomáhá učitel žákovi v orientaci v čin­nostech prováděných ve škole.
 • Rozložením úkolu na jednotlivé kroky pomáhá učitel žákovi při vzdělávání, a tím snižuje in­for­mační deficit způsobený oslabeným nebo chybějícím zrakem.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Zadané úkoly členíme na jednotlivé kroky (viz příklad). Vytváříme stereotypy při orientaci v prostoru i na pracovní ploše. Je důležité seznámit žáka se ZP s prostorami školy, s orientací ve třídě, zdůraznit vhodné orientační body a vhodné orientační linie. Orientaci v textu usnadňujeme podkládáním řádků, používáním zakrývacích rámečků, používáním obou rukou na ukazování v textu. Vytváříme speciální hmatové (haptické) pomůcky (např. plánky okolí školy), hodně vysvětlujeme a popisujeme.

Na co klást důraz

 • Slovní doprovod vlastní zrakové práce.
 • Výcvik v poznávání hmatem (aktivní haptika), u žáků nevidomých se slovním doprovodem.

rizika

 • Přeskakování kroků při vysvětlování úkolu např. v matematice, psaní, tělesné výchově.

Ilustrační příklad

Příklad dobré praxe, 1. ročník ZŠ.

Při nácviku psaní písmene l je třeba žákovi se ZP rozložit písmeno na kličku a spodní zátrh, napsat každé zvlášť, pak napsat písmeno l a jednotlivé části barevně zvýraznit. Slovně zdůraznit, že obě části psacího l už žák umí. Ještě před vlastním psaním je vhodné písmeno modelovat válečkem modelíny, pak psát do písku, obtahovat předepsané písmeno a psát na tabulku, obtahovat a psát na formát A4 dvě písmena (tím je určena velikost) a teprve pak cvičíme psaní do sešitu se speciálním řádkováním fixem, tj. obvyklým psacím prostředkem. Po každém kroku je třeba opravit případné chyby (nejčastější jsou „nerovná záda“ kličky, široký spodní zátrh, krátká nebo příliš dlouhá spojovací čára).

Varianty opatření dle stupňů podpory

Podpůrné opatření nepopisujeme v jednotlivých stupních podpory, protože souvisí spíše s individuální podporou jednotlivých žáků.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. BALUNOVÁ, K.. HEŘMÁNKOVÁ, D.. LUDÍKOVÁ, L. Kapitoly z rané výchovy dítěte se zrakovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2001. ISBN 80-244-0381-1.

2. BASLEROVÁ, P. a kol. Metodika práce se žákem se zrakovým postižením. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3307-3.

3. KEBLOVÁ, A. Zrakově postižené dítě. Praha: Septima, 2001. ISBN 80-7216-191-1.