Katalog podpůrných opatření

4.2.4

Kooperativní učení

 • Jana Janková
Oblast podpory:
 • Modifikace vyučovacích metod a forem
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák je vyčleňován z kolektivu, což má za důsledek snížené sebevědomí žáka.
 • Žák má obavy z neúspěchu.
 • Žák není dostatečně motivován k učení a ke spolupráci.
 • Žák nedostatečně komunikuje s intaktními spolužáky.

Popis opatření

V čem spočívá

Žáci se učí pracovat v týmu. Tento způsob výuky je opakem individuálního vyučování z hlediska sociálních vztahů. Žák se prostřednictvím kooperativního učení učí efektivněji využívat své schopnosti jak v oblasti kognitivní, tak v oblasti sociálních vztahů. Takto se žák učí dovednostem, vědomostem, hodnotám i postojům, které nemůže získat od dospělých. Využití tohoto způsobu práce je pro získávání klíčových kompetencí žáka velmi důležité.

Čemu pomáhá

 • Pedagog podporuje rozvoj samostatnosti žáka.
 • Vytváří prostor pro využití samostatné práce s kompenzačními pomůckami.
 • Vytváří podmínky pro nácvik dovednosti „požádat o pomoc“.
 • Vytváří podmínky pro využití schopnosti žáka získávat informace.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Kooperativní vyučování je založeno na principu spolupráce při dosahování cílů. Výsledky žáka se ZP jsou podporovány činností celé skupiny a celá skupina má prospěch z činnosti žáka. Učitel určí složení skupiny, zadá a vysvětlí úkol, který bude skupina řešit. Učitel předem stanoví a vysvětlí kritéria úspěchu práce skupiny. Učitel pozoruje činnost žáků ve skupině a může asistovat při plnění úkolu. Učitel uzavírá úkol – sumarizuje výsledky. Učitel hodnotí žákovo učení, hodnotí také fungování skupiny.

Na co klást důraz

 • Podporovat adaptaci žáka na své zrakové postižení (netajit sníženou schopnost vidění).
 • Podporovat samostatnost žáka, zejména v používání kompenzačních pomůcek.
 • Pomáhat žákovi se ZP k plnoprávnému zapojení do pracovního týmu.

rizika

 • Nesprávné zadání úkolu s důrazem na rychlost, případně kvantitu, nikoli na kvalitu jeho řešení.

Ilustrační příklad

Třetí ročník ZŠ v hodině ČJ – cílem hodiny bude seznámení se s vyjmenovanými slovy po s. Žáci budou rozděleni do skupin, každá skupina dostane několik vyjmenovaných slov a úkolem žáků bude zjistit význam slov a připravit pro ostatní vysvětlení významu, názorné po­můcky a ukázku pravopisu. Žák se zrakovým postižením bude členem jedné ze skupin. V rámci této skupiny bude plnit zadaný úkol, např. vymýšlet slovní spojení (věty) se zadanými vyjmenovanými slovy. Na závěr hodiny učitel vyhodnotí práci skupin (výsledky činnosti i způsob fungování) i činnost jednotlivých žáků.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Toto podpůrné opatření nečleníme do stupňů podpory, protože jeho využití na stupni podpory nezávisí.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. FINKOVÁ, D.. LUDÍKOVÁ, L.. RŮŽIČKOVÁ, V. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. ISBN 978-80-244-1857-5.

2. HAMADOVÁ, P.. KVĚTOŇOVÁ, L.. NOVÁKOVÁ, Z. Oftalmopedie. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-159-1.

3. KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení. In: Valíšová, A.. Kasíková, H. (eds.). Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3357-9.