Katalog podpůrných opatření

4.2.6

Výuka respektující styly učení

 • Jana Janková
Oblast podpory:
 • Modifikace vyučovacích metod a forem
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák nedokáže při výuce efektivně zapojit své smysly, zejména kompenzační (sluch, hmat).

Popis opatření

V čem spočívá

Opatření spočívá v multisenzoriálním znázorňování a přibližování obsahu učiva. Spočívá v aktivním přístupu k osvojování nových dovedností, a tím pro žáky vytváří podmínky k pochopení probírané látky. Žáci mají s největší pravděpodobností různé styly učení, např. zrakový, sluchový apod., a jejich styly učení se často liší od stylu učení pedagoga. Střídáním postupů umožníme žákům osvojování učiva stylem, který je jim individuálně dán. Žák se ZP nezískává informace z okolního světa zrakem spontánně. Některé informace získá zkreslené, jiné nezíská vůbec. Obsah učiva je třeba vždy ozřejmit slovním doprovodem.

Čemu pomáhá

 • Vytváří podmínky k efektivnímu učení.
 • Podporuje individuální potřeby žáka se zrakovým postižením.
 • Opatření aktivizuje žáky, a tím oddaluje nástup únavy ze zrakové práce.
 • Procvičuje kompenzační postupy.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Při vyučování doporučujeme střídat různé činnosti tak, aby žáci s různými styly učení našli svůj optimální způsob osvojování poznatků. Podobně je vhodné upravit i hodnocení žáků, využívat portfolio.

Styl učení:

 • Zrakový

Připravíme si dostatek obrázků, nákresů, plánků, schémat pro zrakově postižené v dostatečné velikosti, s jednoduchou a výraznou konturou, barevně zvýrazněné (používáme kontrastní barvy: černá/žlutá, modrá/žlutá). Využíváme obrázky se sytými barvami (světlé pastelové barvy doplníme konturou), využijeme kontrastu figury a pozadí.

 • Sluchový

  Pravidla určená k zapamatování říkáme nahlas, nahlas přeříkáváme číselnou řadu, násobky, vyjmenovaná slova apod. Při vzdělávání nevidomého používáme podrobný slovní doprovod vždy. Zpětně kontrolujeme pochopení obsahu sdělovaného. Pojmenováváme všechny činnosti, které se ve třídě dějí.

 • Slovně-pojmový

  Učivu dáváme jasnou strukturu, osnovu, logické schéma. Píšeme na tabuli cíl hodiny – mokrou křídou předem a velkým písmem, aby byl pro žáka čitelný. Vždy doprovázíme i slovy. Pro nevidomé žáky slovně zdůrazňujeme souvislosti jevů. Zdůrazňujeme rozlišování podstatného a podřadného. Kontrolujeme představy o předmětech a jejich vztazích.

 • Hmatový a pohybový

  Hrajeme s dětmi námětové hry, využíváme aktivizační metody, pracujeme s kartičkami (i/y), žáci vyhledávají na koberci slovní spojení, příklady, obrázky. Materiál musí být v takové velikosti, aby jej viděl i žák se ZP. Trojrozměrné pomůcky necháme žákům osahat. Pro nevidomé aplikujeme hry do podoby uzpůsobené ke vnímání hmatem, využíváme hmatového (reliéfního) označení tříd, hmatových (reliéfních) obrázků na stěnách chodby školy (možné využít pro orientaci). Při práci s nevidomými máme na paměti parciálnost vnímání hmatem.

Na co klást důraz

 • Zásadní je každou činnost doprovázet slovním popisem, využívat názorné pomůcky (zrak, sluch, hmat), každému úkolu dát jasnou strukturu, začleňovat nové poznatky do systému již zvládnutých dovedností.

rizika

 • Pedagog nepředpokládá, že žák se ZP může preferovat zrakové podněty při učení.

Ilustrační příklad

Na magnetické tabuli jsou polystyrenové aplikace (koláče, housky, papriky, rajčata, mrkev, jablka atd.) uspořádány podle jednotlivých druhů ovoce, zeleniny a pečiva a jsou opatřeny výraznou kartičkou s cenou. Žáci 1. ročníku ZŠ chodí „nakupovat“ s určitým obnosem. Jejich úkolem je nakoupit a spočítat cenu nákupu a peníze k vrácení. Takové hry se běžně účastní i žák se ZP. Procvičují se složené slovní úlohy na sčítání a odčítání (později i násobení a dělení, případně typ „o více, o méně“). Podobná činnost podporuje různé styly učení a je vhodné ji používat a prokládat jí běžné psaní a čtení slovních úloh v matematice.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Podpůrné opatření není rozepsáno do stupňů, neboť je možné ho aplikovat bez akcentace míry podpory.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. BASLEROVÁ, P. a kol. Metodika práce se žákem se zrakovým postižením. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3307-3.

2. FINKOVÁ, D.. LUDÍKOVÁ, L.. RŮŽIČKOVÁ, V. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. ISBN 978-80-244-1857-5.

3. MAREŠ, J. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-246-7.