Katalog podpůrných opatření

12.2.10

Instruktor prostorové orientace

 • Jana Trčková
Oblast podpory:
 • Personální podmínky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které uvedená forma
personálního zabezpečení reaguje

 • Žák s těžkým zrakovým postižením potřebuje výcvik v oblasti sebeobsluhy a v oblasti samostatného pohybu.
 • Žák s těžkým zrakovým postižením potřebuje seznámit s prostředím třídy, školy a jejím okolím, případně i seznámit s pohybem na trasách pro žáka důležitých.

Popis opatření

V čem spočívá

 • Instruktor prostorové orientace pomáhá žákovi získávat samostatnost v sebeobsluze (osobní hygiena, oblékání, stolování) i v pohybu. Důležitým aspektem samostatnosti je i mobilita, tj. schopnost a dovednost bezpečně se pohybovat a přemísťovat v prostoru. Získané dovednosti jsou pro žáka předpokladem adekvátního sebehodnocení, sebepojetí, psychické odolnosti a životní pohody.
 • V rámci tematických okruhů provádí instruktor prostorové orientace u žáka nácvik sebeobslužných činností, smyslovou výchovu, seznámení s prostorem třídy, herny, jídelny, šatny, WC – jako předpoklad prostorové orientace žáka se zrakovým postižením. Později žáka učí pohybovat se v budově školy a v nejbližším okolí, seznamuje ho s okolím školy. Cílem je zvládnutí trasy v tomto prostoru.
 • Ve vyšších ročnících potom instruktor prostorové orientace učí žáka zvládnout trasu do jeho bydliště (zastávky MHD, jízda v dopravních prostředcích, křižovatky, obchody apod.). Na střední škole pak instruktor prostorové orientace prohlubuje znalosti a dovednosti žáka a učí jej samostatnosti při pohybu na trasách různé obtížnosti (orientace na trasách pro žáka důležitých – bydliště, obchod, lékař, úřady, vlakové a autobusové nádraží).

Čemu pomáhá

 • Pomáhá zvyšovat samostatnost žáka.
 • Snižovat závislost na jiné osobě.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Instruktor prostorové orientace je pedagogickým pracovníkem podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (§ 20), spadá do kategorie 2 c) speciální pedagog. Vykonává speciální rehabilitační činnost – prostorovou orientaci žáků s těžkým zrakovým postižením. Tato činnost má převážně individuální charakter (pedagog – jeden žák), v němž se učitel snaží o dosažení co možná nejvyššího stupně mobility a samostatnosti podle aktuálních schopností daného žáka.

Ve školách samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením je instruktor prostorové orientace člen pedagogického sboru, který v rámci předmětů speciální péče tuto činnost u žáků s těžkým zrakovým postižením provádí. Ve školách běžného typu (u integrovaných žáků) provádí výuku prostorové orientace asistent pedagoga pod vedením supervizora z řad speciálních pedagogů SPC pro zrakově postižené.

Instruktor prostorové orientace by měl být absolvent studia speciální pedagogiky s víceletou praxí v oboru, případně absolvent kvalifikačního kurzu v rámci DVPP (viz studium podle § 9 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 317/2005 Sb. k výkonu specializovaných činností – specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených). Další kurzy se objevují občas v rámci různých projektů (Univerzita Hradec Králové, SONS, Tyfloservis apod.).

Svoji činnost vykonává instruktor prostorové orientace v dopoledních hodinách – zpravidla 1 hod. týdně – v předmětech speciální péče (ve školách samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením), u integrovaných žáků dle domluvy s vedením školy a pedagogickým sborem. Cílem je postupný nácvik PO ZP při dodržování hlavních zásad, za použití různých technik pohybu a chůze po konkrétních trasách. Vzhledem ke značným rozdílům v individuálních schopnostech a dispozicích v oblasti prostorové orientace u jednotlivých žáků není možno vytvořit učební osnovy pro jednotlivé ročníky, nýbrž pouze tematické okruhy pro jednotlivé stupně a typy škol.

Na co klást důraz

 • Role instruktora prostorové orientace ve výchovně-vzdělávacím procesu u žáka s těžkým zrakovým postižením je nezanedbatelná, instruktor pomáhá dosáhnout co možná nejvyššího stupně mobility a samostatnosti žáka, a tím podporuje i jeho sociální začlenění do společnosti.

Rizika

 • Práci instruktora prostorové orientace ztěžují a komplikují určité nedostatky nebo handicapy v osobnosti zrakově postižených (oslabení či ztráta sluchu nebo hmatu, tělesné postižení – problémy s držením hole, rytmem chůze, špatná koncentrace pozornosti nebo slabá mechanická paměť, kdy si žák nedokáže zapamatovat soubor po sobě jdoucích informací, dále pak vážnější handicapy jako mentální retardace, psychotická onemocnění apod.) a také nepříznivé změny v prostředí žáka se zrakovým postižením (změny v klimatických podmínkách, náhlé terénní změny, náhlé fyzikální změny nebo nepředvídatelné chování laické veřejnosti).

Varianty opatření dle stupňů podpory

Instruktor prostorové orientace působí podle výše uvedených zásad pouze ve stupni 4.–5. dle doporučení SPC.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. TRHLÍK, M. Prostorová orientace zrakově postižených. Interní materiál kurzu akreditovaného MŠMT. 8., upravené a doplněné vydání. Brno: SPC při SŠ, ZŠ a MŠ pro ZP, 2008. 60 s.

2. WIENER, P. Prostorová orientace zrakově postižených. 2., přepracované vydání. Praha: MŠMT, ١٩٩٨. 175 s.