Katalog podpůrných opatření

12.2.3

Školní speciální pedagog

 • Pavlína Baslerová
Oblast podpory:
 • Personální podmínky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které uvedená forma ­personálního/organizačního zabezpečení reaguje

 • Žák potřebuje individuální podporu v plnění výukových plánů.
 • Žák potřebuje individuální podporu v eliminaci nežádoucích projevů chování.
 • Ve třídě je třeba realizovat aktivity podporující zdravé klima třídy.
 • Učitel vyžaduje metodickou podporu při vzdělávání žáka s SVP.

Popis opatření

V čem spočívá

Školní speciální pedagog (ŠSP) je bohužel v dnešní době ještě stále pouze „nadstavbovou součástí“ školního poradenského pracoviště (výchovný poradce, školní metodik prevence, případně i školní psycholog).

Zabývá se především včasnou identifikací žáků s potřebou podpůrných opatření a vytvářením (případně i realizací) strategií a postupů vedoucích k odstranění či zmírnění výukových problémů. Na rozdíl od speciálního pedagoga v ŠPZ nemůže ŠSP uskutečňovat speciálněpedagogickou diagnostiku za účelem vytvoření doporučení k integraci žáka vedoucí k finanční částce se vzděláváním žáka normativně svázané. Při dobré komunikaci s pedagogickým sborem však může být ŠSP významným pomocníkem a rádcem pedagogů v otázkách vzdělávání dětí a žáků, kteří často neplní představy běžných pedagogů.

Čemu pomáhá

 • Vzdělávání heterogenních skupin žáků v jednom třídním kolektivu.
 • Vzdělávání žáka se závažným stupněm potřeby podpůrných opatření (neschopného plně se zapojit do spolupráce se třídou) v kolektivu intaktních žáků.
 • Vytvoření podmínek pro týmovou spolupráci.
 • Více příležitostí k individuální práci se žákem (i s ostatními žáky ve třídě).
 • Možnost lépe poznat osobnost žáka (žáků).

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Výše úvazku přímé práce je speciálnímu pedagogovi určena legislativně ve výši 20–24 hodin týdně. Konkrétní výši určí ředitel školy ve vnitřním předpisu školy.

Speciální pedagog získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku nebo v rámci rozšiřujícího studia doplňujícího magisterské studium učitelství nebo pedagogiky. Náplň práce související s výkonem činnosti školního speciálního pedagoga je uvedena v příloze č. 3 k vyhlášce č. 72/2005 Sb.:

Standardní činnosti školního speciálního pedagoga:

1. Depistážní činnosti

Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálněpedagogické péče.  

2. Diagnostické a intervenční činnosti

Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka (shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy osobní a rodinné), analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení.

Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvence, trvání intervenčních činností).

Realizace intervenčních činností, tj.:

 • Provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem (speciálněpedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační).
 • Provádění, event. zajištění speciálněpedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních se skupinou žáků.
 • Participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu (v kooperaci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř a vně školy).
 • Průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav.
 • Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
 • Zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka (se zákonným zástupcem).
 • Speciálněpedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy školy.
 • Participace na kariérovém poradenství – volba vzdělávací cesty žáka – individuální provázení žáka.
 • Konzultace s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracovišť.

3. Metodické a koordinační činnosti

Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole – koordinace speciálněpedagogických poradenských služeb ve škole.

Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

Participace na vytváření vzdělávacích plánů a programů školy s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Metodické činnosti pro pedagogy školy – specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky – jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů.

Koordinace a metodické vedení pedagogických asistentů ve škole.

Dokumentace případů a její zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, administrativa. (MŠMT: Věstník 2005, MŠMT: vyhláška č. 72/2005 Sb.)

Ustanovení pracovní pozice ŠSP je plně v kompetenci ředitele školy. Bohužel však nejde o pedagogickou pozici, na jejíž zřízení by škola dostala navýšený rozpočet. Problém financování ŠSP je možné řešit prostřednictvím:

 • rozvojového programu MŠMT,
 • ale v praxi žel i snížením nenárokových složek platu ostatním pedagogům školy.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Školní speciální pedagog sehrává velmi důležitou roli zejména při podpoře edukace žáků v 1. stupni podpory, kde identifikuje výukové (výchovné) problémy žáků, navrhuje podpůrná opatření, dohlíží na jejich zařazení do školní práce. Ve vyšších stupních podpory spolupracuje s pracovníkem ŠPZ, který má žáka s tímto stupněm podpory v poradenské péči.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění.

2. Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálněpedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků.

3. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění.

4. http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/rozvojovy-program-na-podporu-skolnich-psychologu-a-skolnich.