Katalog podpůrných opatření

12.2.8

Poradenský pracovník ŠPZ

 • Pavlína Baslerová
Oblast podpory:
 • Personální podmínky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které uvedená forma
personálního/organizačního zabezpečení reaguje

 • Žák je v péči ŠPZ jako krátkodobý (jednorázový) klient.
 • Žák má diagnostikované speciální vzdělávací potřeby a je v dlouhodobé péči ŠPZ.

Popis opatření

V čem spočívá

 • Mezi odborné pracovníky ŠPZ patří:
  • Speciální pedagog.
  • Psycholog.
  • Sociální pracovník (není ve všech SPC).
  • V případě potřeby další odborný pracovník.
 • Speciální pedagog provádí zejména odborné činnosti v oblasti speciálněpedagogické diagnostiky, speciálněpedagogického poradenství a intervence.
 • Psycholog provádí zejména odborné činnosti v oblasti psychologické diagnostiky, psychologického poradenství a psychoterapeutických služeb.
 • Sociální pracovník provádí odborné činnosti v oblasti sociálně-právního poradenství, sociálních intervencí, provádí činnosti v oblasti sociální zaměřené na žáka a jeho rodinu. Často plní i úkoly administrativního charakteru. V případě, že není součástí odborného týmu ŠPZ (nejčastěji v SPC), přebírá jeho úkoly zpravidla speciální pedagog.
 • Další odborný pracovník je zapojen do týmu ŠPZ v případě, že si to vyžaduje charakter poskytovaných služeb. Může jít např. o fyzioterapeuta či rehabilitačního pracovníka v SPC pro žáky s tělesným postižením.
 • Velikosti pracovních úvazků se liší a jsou závislé na charakteru poskytované péče, mnohdy však bohužel také na finančních možnostech subjektu, který dané pracoviště zřizuje.

Čemu pomáhá

 • Učiteli poskytuje metodickou podporu při vzdělávání žáka s SVP.
 • Zprostředkovává učiteli informace z oblasti speciálněpedagogické a psychologické.
 • V odůvodněných případech vyučuje předměty speciálněpedagogické péče.
 • Zodpovídá za efektivitu nastaveného IVP (IVP odpovídá speciálním vzdělávacím potřebám žáka).
 • Ve vztahu k učiteli, žákovi i jeho rodině plní standardní činnosti stanovené v současnosti v příloze vyhlášky č. 72/2005 Sb.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Odborné činnosti pracovníků ŠPZ jsou prováděny ambulantně (na pracovišti ŠPZ) nebo terénní formou (nejčastěji přímo ve škole, ve které je žák vzděláván). Návštěvy ve školách (případně v rodinách či jiných neškolských zařízeních) jsou typické zejména pro charakter práce v SPC. Škola může o poskytnutí poradenských služeb požádat ŠPZ prostřednictvím zákonného zástupce žáka (zletilého žáka).

Služby je ŠPZ povinno poskytnout nejpozději do tří měsíců od podání žádosti o službu. Je však v zájmu klientů požádat o poskytnutí služby v časnějším termínu (např. u dítěte v MŠ znamenají 3 měsíce života tak dlouhý životní úsek, že se mohou zcela změnit důvody, proč bylo ŠPZ o službu požádáno). Pro učitele může být velmi důležitým způsobem konzultace s poradenským pracovníkem telefonický nebo e-mailový kontakt.

V případě, že poradenský pracovník provádí vyšetření, je s jeho výsledkem seznámen zákonný zástupce. Součástí zprávy z vyšetření je i doporučení k úpravám ve vzdělávání, které rovněž obdrží zákonný zástupce žáka. Je v zájmu žáka, aby škola i ŠPZ trvala na tom, aby zákonný zástupce předal co nejdříve doporučení k úpravám ve vzdělávání škole. Jedině tak mohou být naplňovány speciální vzdělávací potřeby žáka tak, jak je to aktuálně v jeho zájmu.

Na co klást důraz

 • Je velmi vhodné domluvit předem způsob komunikace se ŠPZ (kdo, s kým, kdy, jak, způsob komunikace, kontaktní telefon apod.).
 • Předpokladem dobré spolupráce, která se odrazí v kvalitní péči o žáka, je kvalitní spolupráce školy a ŠPZ, postavená na profesionální korektnosti a vzájemném respektu.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Spolupráce školy a ŠPZ se nepředpokládá, škola však zejména v případě pochybností o efektivitě nastavených podpůrných opatření v 1. stupni může požádat ŠPZ o konzultaci.

Stupeň 2–5

Žák je na základě zařazení do těchto stupňů klientem ŠPZ. Z dikce § 1 odst. 1 vyhlášky č. 72/2005 Sb. (poradenské služby v školských poradenských zařízeních jsou poskytovány dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením) vyplývá, že klientem ŠPZ je i učitel školy, která daného žáka vzdělává.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění.