Katalog podpůrných opatření

12.2.9

Přepisovatel mluveného slova

 • Jana Barvíková
Oblast podpory:
 • Personální podmínky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které uvedená forma ­personálního/organizačního zabezpečení reaguje

 • Žák nerozumí nebo má velké obtíže při porozumění instrukcím při komunikaci mluvenou řečí.
 • Žák se nemůže plnohodnotně zapojit do komunikace v mluvené češtině, a tím ani do výchovně-vzdělávacího procesu.
 • Žák není schopen zapisovat si učivo (současně odezírat a psát).
 • V některých případech žák nekomunikuje znakovým jazykem, pouze odezírá (např. později ohluchlý žák).

Popis opatření

V čem spočívá

 • Přepisovatel neboli rychlopísař simultánně přepisuje mluvený projev do psané podoby českého jazyka. To předpokládá, že žák se sluchovým postižením dobře ovládá český jazyk v jeho psané podobě. Tato pracovní pozice představuje jednu z možných dostupných služeb v oblasti zprostředkování mluvené řeči dle schopností a požadavků žáka.
 • Mluvený projev je přepisován doslovně na počítači do textu, který je promítán na plátno, popřípadě monitor žáků se sluchovým postižením. Zapisují se mluvní projevy a komentáře všech účastníků vyučovací jednotky, přednášky, besedy apod. Nezaměňujeme simultánní přepis mluveného slova za zapisování učiva asistentem pedagoga ve formě zápisků (zajišťuje asistent zapisovatel).

Čemu pomáhá

Za běžných podmínek nemá žák s těžkým sluchovým postižením dobrý přehled o dění ve třídě. Dostanou se k němu jen informace, které přijímá omezeně sluchovou cestou a zrakem pomocí odezírání. Tyto dovednosti jsou kvalitativně i kvantitativně limitovány. Simultánním přepisem mluveného slova získá žák veškeré informace pronesené mluvenou řečí na daném místě v daný čas a má je dále k dispozici např. pro vytvoření vlastních zápisků.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

 • Je nezbytné legislativně zajistit pracovní pozici přepisovatele v režimu vzdělávání. Přepisovatelem by měla být osoba, která má státní zkoušku ze zpracování textů na počítači nebo státní zkoušku z kancelářského psaní na klávesnici. Do výuky nijak nezasahuje. Žáci pak mají k dispozici veškerý přepis k následnému využití pro své učení (http://www.nuv.cz/vzdelavani-v-cr/statni-tesnopisny-ustav).
 • Přepis se poskytuje přímo na místě – ve třídě, musí být zajištěny technické podmínky, a to PC nebo notebook, externí klávesnice, projektor a plátno (vhodné pro více žáků ve třídě) nebo propojení notebooků navzájem.
 • V České republice se již pracuje v rámci projektu e-Scribe na online službě přepisování, která využívá komunikační technologie (mobilní síť). Výhodou je, že přepisovatel má k dispozici již vytvořené zázemí, které nemusí zajišťovat škola. Vzdálenější vizí projektu je nahradit v budoucnu rychlopísaře automatem na rozpoznávání a přepis mluvené řeči.
 • V současné době se tato služba poskytuje běžně studentům nejen se sluchovým postižením na Masarykově univerzitě (http://www.teiresias.muni.cz/?chapter=8-4#1-introduction), dále na zakázku jako sociální služba Centra zprostředkování simultánního přepisu České unie neslyšících.
 • Je možné zajišťovat přepis jen v některých předmětech (dle doporučení ŠPZ). Se souhlasem mluvčího – učitele – je možno přepis poskytovat žákům ke studiu, popřípadě ho dát k dispozici jen po určitou dobu (zpřístupnění pod heslem na webu).

Na co klást důraz

 • Podmínkou zavedení tohoto opatření jsou dostatečné jazykové kompetence žáka se sluchovým postižením v českém jazyce.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1–2

Opatření se neaplikuje.

Stupeň 3–5

Předpokladem zavedení opatření jsou dostatečné jazykové kompetence žáka v českém jazyce.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. http://www.eprepis.cz.

2. http://www.escribe.cz/.

3. http://www.online.muni.cz/udalosti/3406-teiresias-usiluje-o-vyuku-prepisovateluprednasek#.U5oAk_l_shQ.

4. http://www.teiresias.muni.cz/?chapter=8-4.

5. Zákon č. 155/1998 Sb. ve znění zákona č. 384/2008 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob (§ ٦ odstavce ٥ – poskytování „písemného záznamu mluvené řeči jako převodu mluvené řeči do písemné podoby v reálném čase“).