Katalog podpůrných opatření

12.2.2

Druhý učitel

 • Pavlína Baslerová
Oblast podpory:
 • Personální podmínky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které uvedená forma ­personálního/organizačního zabezpečení reaguje

 • Aktuálně pouze žák základní školy speciální.
 • Aktuálně pouze žák soukromé školy s dostatečnými finančními zdroji.

Popis opatření

V čem spočívá

Druhý učitel ve třídě, s výjimkou základních škol speciálních, pracuje v českých školách spíše výjimečně. Je stále vnímán jako určitý nadstandard, který se spíše uplatňuje ponejvíce v soukromých školách. Jeho využití při vzdělávání však může výrazně zvýšit efektivitu práce ve třídách, ve kterých je umístěno více žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Čemu pomáhá

 • Vytvoření tandemové spolupráce pedagogů.
 • Zvýšení efektivity vzdělávacího procesu.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Žáci pracují společně ve třídě pod vedením dvou pedagogů, kteří střídají různé metody a formy práce. Jeden z pedagogů má klíčovou roli, druhý (tandemový) učitel pracuje s jednotlivci nebo s malou skupinkou na zadaném úkolu, popř. v oddělených skupinách. Přítomnost druhého pedagoga ve výuce výrazně zvyšuje možnosti individualizace výuky s ohledem na speciální vzdělávací potřeby žáků. Oba pedagogové působící ve výuce mají plné pedagogické vzdělání (nejedná se tedy o asistenty pedagoga).

Legislativní normy hovoří o druhém učiteli pouze ve spojitosti se vzděláváním žáků s těžkým zdravotním postižením. V odst. 6 § 8 vyhlášky č. 73/2005 Sb. je uvedeno, že „ve třídách a studijních skupinách zřízených pro žáky s těžkým zdravotním postižením a ve třídách škol při psychiatrických léčebnách mohou zabezpečovat výchovně-vzdělávací činnost souběžně 3 pedagogičtí pracovníci, z nichž alespoň 1 je asistent pedagoga“. To znamená, že máme možnosti: 1 učitel + 2 AP, 1 učitel + 1 vychovatel + 1 AP, 2 učitelé + 1 AP.

V běžných školách lze souběžnou účast dvou učitelů zajistit pouze v případě, že díky malému počtu žáků můžeme spojit do jedné učební jednotky výuku dvou tříd (např. při projektovém vyučování) nebo díky zajištění doplňkových finančních zdrojů, které umožní druhého učitele zaplatit. Důležité je, že oba učitelé mají plnohodnotné pedagogické vzdělání odpovídající požadavkům zákona o pedagogických pracovnících.

Při spojení kmenových tříd (při společné výuce) máme možnost více uplatňovat nejrůznější metody a formy vyučování, kdy se pedagogové střídají ve vedení vyučovacích hodin, a práce je tak efektivnější. S pomocí druhého učitele se můžeme individuálně věnovat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a přizpůsobovat jim vyučovací metody a techniky. Individualizace výuky rozšiřuje příležitosti každého žáka k dosažení úspěchu a zvýšení sebevědomí. Práce s menším počtem žáků umožňuje pedagogům individualizaci přístupu k problémovým žákům, větší míru poznávání skutečných potřeb žáků a následně lepší přístup a podporu jejich schopností. Díky tomu dochází k intenzivnějšímu opakování učiva a zautomatizování pracovních návyků. Žáci tak vykazují lepší výsledky.

Tento způsob práce je pro obě strany (pedagog a žák) snazší, přitažlivější a efektivnější. Projevuje se především ve větší soustředěnosti žáků na výuku, v posilování jejich sebevědomí. Druhého učitele ve výuce můžeme využít rozličnými způsoby. Jejich volba závisí na konkrétním složení skupiny, speciálních vzdělávacích potřebách žáků, volbě vyučovacích metod i charakteru probírané látky.

V zásadě se jedná o tři možnosti využití druhého učitele ve výuce:

a) Tandemové vyučování:

 • ve třídě jsou přítomni 2 pedagogové;
 • jeden pedagog má klíčovou (vedoucí) roli;
 • druhý (tandemový) učitel pracuje s jednotlivci nebo s malou skupinkou na zadaném úkolu;
 • ve vedení třídy se pedagogové mohou střídat.

b) Dělení žáků do skupin:

 • žáci pracují v menších skupinách pod vedením jednoho z pedagogů;
 • různorodá pravidla dělení třídy na skupiny (nemělo by být založeno pouze na schopnostech žáků, ale také např. na jejich stylech učení);
 • skupiny se vzdělávají buď ve stejné učebně, nebo v samostatných místnostech.

c) Pomoc při práci v centrech aktivit (např. daltonský plán):

 • druhý učitel se zde věnuje dětem ve skupinách i individuálně dle aktuální potřeby a pokynů vedoucího učitele;
 • druhý učitel pomáhá při plánování center aktivit;
 • druhý učitel se podílí na přípravě pomůcek pro realizaci center aktivit;
 • pedagogové spolupracují na diagnostice úrovně klíčových kompetencí a znalostí žáků.

Základem pro úspěšné působení dvou učitelů v jedné učební jednotce je odborný i osobnostní soulad obou pedagogů. Je náročné na plánování, při kvalitním vyhodnocování dává důkladnější zpětnou vazbu o průběhu výuky a výsledcích žáků v dané vyučovací jednotce.

Ambicí tvůrců katalogů je navrhnout MŠMT ČR takové úpravy organizace vzdělávání (s dopadem do legislativních norem), které by umožnily častější využití druhého učitele ve vzdělávání.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění.

2. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění.