Katalog podpůrných opatření

4.3.3

Intervenční techniky

 • PaedDr. Věra Čadilová
 • Mgr. Zuzana Žampachová
Oblast podpory:
 • Intervence
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň

 

Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • U žáka se projevuje vývojová porucha motorických funkcí.
 • Žák má problémy v oblasti pozornostních funkcí.
 • Žák má deficity v oblasti vnímání.
 • Žák má deficity v oblasti sociálních a komunikačních dovedností.

Popis opatření

V čem spočívá

Různé intervenční techniky jsou využívány jako doplňkové aktivity, které mohou mít motivační charakter a uspokojovat zájmy žáků s PAS a žáků s psychickými onemocněními. Mohou rozvíjet pohybové dovednosti, koordinaci pohybů, jemnou motoriku, ale i sociální a komunikační dovednosti. Mezi nejčastěji využívané doplňkové aktivity u dětí s PAS a u dětí s některými psychickými onemocněními patří: zooterapie, arteterapie, muzikoterapie, ergoterapie, dramaterapie, terapie tancem, snoezelen.

Čemu pomáhá

 • rozvíjet některé dovednosti, jako jsou pohybové dovednosti, koordinace pohybů, jemná motorika, ale i sociální a komunikační dovednosti;
 • uspokojovat zájmy dětí;
 • mohou být dobrou aktivitou pro naplnění volného času;
 • pro některé žáky mohou mít motivační a relaxační charakter.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Toto opatření aplikujeme tehdy, jestliže je ve školském zařízení možnost zapojit žáka do výše uvedených aktivit buď v rámci vzdělávacího procesu, anebo formou zájmových aktivit. Tyto intervenční techniky rovněž zařazujeme v souladu se zájmy žáka a ve chvíli, kdy bude z uplatňované intervence profitovat. Při zavádění tohoto opatření postupujeme v souladu s metodikou strukturovaného učení (intervenci zařazujeme do denního režimu, v případě potřeby pro ni vytvoříme pracovní či procesuální schéma, provedeme úpravu prostředí, volíme vhodnou motivaci, není-li aktivita sama o sobě motivující, apod.).

Na co klást důraz

 • Vhodné využití intervenčních technik a nepřeceňování jejich významu při vzdělávání dětí s PAS a s některými psychickými onemocněními.

Rizika

 • rizikem mohou být problémy žáka spojené s deficity v oblasti motorických funkcí či v oblasti smyslového vnímání, které mohou bránit ve využití podpůrných terapií (hypersenzitivita na dotyk, hluk, zrakové podněty, nepřiměřené reakce na různé pachy, potíže v oblasti polohocitu a vestibulárního systému, fobie ze zvířat apod.).

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Žák je dle možností a potřeb zapojen do intervenčních technik ve skupině nebo individuálně pod vedením terapeuta.

Stupeň 2

Žák je dle možností a potřeb zapojen do intervenčních technik ve skupině nebo individuálně pod vedením terapeuta.

Stupeň 3

Žák je dle možností a potřeb zapojen do podpůrných terapií ve skupině nebo individuálně pod vedením terapeuta a v některých případech s podporou asistenta pedagoga.

Stupeň 4

Žák je dle možností a potřeb zapojen do podpůrných terapií ve skupině nebo individuálně pod vedením terapeuta a v některých případech s podporou asistenta pedagoga.

Stupeň 5

Žák je dle možností a potřeb zapojen do podpůrných terapií ve skupině nebo individuálně pod vedením terapeuta a v některých případech s podporou asistenta pedagoga.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

 1. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Strukturované učení. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-7367-475-5.
 2. MÜLLER, O. et al. Terapie ve speciální pedagogice. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4172-7.
 3. VELEMÍNSKÝ, M. et al. Zooterapie ve světle objektivních poznatků. České Budějovice: Dona, 2007. ISBN 978-80-7322-109-6.