Katalog podpůrných opatření

4.3.9

Metodická intervence směrem k pedagogům ze strany školských poradenských zařízení a školních poradenských pracovišť

 • PaedDr. Věra Čadilová
 • Mgr. Zuzana Žampachová
Oblast podpory:
 • Intervence
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň

 

Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Plánované přijetí žáka s poruchou autistického spektra a/nebo s psychickým onemocněním.
 • Změna v doporučení ke vzdělávání vycházející ze změny zdravotního stavu žáka.
 • Změna v doporučení ke vzdělávání, která reaguje na vývoj adaptace žáka na školní a výukové prostředí.

Popis opatření

V čem spočívá

Metodická podpora je realizována prostřednictvím pracovníků školních a školských poradenských pracovišť a zařízení, rovněž tak i pracovníky neziskových organizací, které se danou problematikou zabývají. Opatření spočívá v poskytování průběžné metodické podpory pedagogickým pracovníkům v jednotlivých typech škol, od předškolních zařízení až po střední a vyšší odborné školy. Je součástí dalšího vzdělávání, které je pro úspěšnou intervenci pedagogů zcela nezbytné.

Čemu pomáhá

 • napomáhá efektivnímu působení pedagogů ve výchovně-vzdělávacím procesu;
 • získávání nových poznatků z oblasti vzdělávání žáků s PAS a žáků s psychickým onemocněním a jejich využití v praktických situacích.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Opatření je aplikováno prostřednictvím pravidelné metodické podpory, která je zpravidla realizována přímo ve školském zařízení, a dále pak dle situace a potřeb pedagoga. K zajištění metodické podpory mohou přispět i další formy metodické pomoci ve formě kazuistických seminářů, přednášek, případových konferencí apod. Realizace konkrétní metodické podpory vychází ze školské legislativy a dále pak probíhá dle dohody mezi pedagogy a pracovníky školského poradenského zařízení a dalších organizací.

Na co klást důraz

 • na odbornost pracovníků poskytujících metodickou podporu;
 • na možnost konzultovat s poradenskými pracovníky konkrétní metodické kroky při výchově a vzdělávání žáků.

Rizika

 • poskytování metodické podpory může být negativně ovlivněno nedostatkem odborných pracovníků v dané oblasti, kteří nemohou zajistit včasnou, a tedy účinnou metodickou podporu pedagogickým pracovníkům.
 • rizikem při poskytování odborné metodické pomoci může být negativní postoj pedagogů k navrhovaným řešením, jejich bagatelizování a neochota realizovat je v praxi.
 • kladení nepřiměřených požadavků ze strany pracovníků odborných zařízení může být překážkou v poskytování účinné metodické podpory.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Pedagog k metodické podpoře aktivně využívá školní poradenské pracoviště.

Stupeň 2

Pedagog k metodické podpoře aktivně využívá školní poradenské pracoviště; pokud je podpora z této strany nedostačující, je možné oslovit školské poradenské zařízení.

Stupeň 3

Pedagog k metodické podpoře aktivně využívá školské poradenské zařízení, zejména v rámci pravidelných metodických konzultací; pokud to situace vyžaduje, je možné si vyžádat individuální metodickou podporu.

Stupeň 4

Pedagog k metodické podpoře aktivně využívá školské poradenské zařízení jak v rámci pravidelných metodických konzultací, tak i jako individuální metodickou podporu vždy, když to vyžaduje situace.

Stupeň 5

Pedagog k metodické podpoře aktivně využívá školské poradenské zařízení jak v rámci pravidelných metodických konzultací, tak i jako individuální metodickou podporu ke konzultacím použitých postupů a metod práce při vzdělávání i k řešení problémového chování.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

 1. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Specifika výchovy, vzdělávání a celoživotní podpory lidí s Aspergerovým syndromem. Praha: IPPP, 2006. ISBN 80-86856-20-8.
 2. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Vzdělávání žáků s PAS ve střední škole. Praha: IPPP, 2007. ISBN 978-80-86856-62-9.
 3. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Specifika vzdělávání dětí, žáků a studentů s Asper­gerovým syndromem. Praha: IPPP, 2007. ISBN 978-80-86856-36-0.
 4. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Strukturované učení. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-475-5.
 5. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. et al. Metodika práce se žákem s PAS. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3309-7.
 6. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. et al. Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s PAS. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3377-6.