Katalog podpůrných opatření

4.3.4

Intervence nad rámec běžné výuky

 • PaedDr. Věra Čadilová
 • Mgr. Zuzana Žampachová
Oblast podpory:
 • Intervence
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň

 

Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák vykazuje dlouhodobou absenci z důvodu nemoci, úrazu, hospitalizace apod.
 • Žák dlouhodobě selhává ve výuce.
 • Žák se doma nedostatečně připravuje na výuku z důvodu odmítání spolupráce s rodičem, vysoké únavy po návratu ze školy, nedostatku motivace.
 • Žák má deficity v oblasti exekutivních funkcí.
 • Žák má problémy v oblasti pozornostních funkcí.

Popis opatření

V čem spočívá

Opatření spočívá v zajištění intervence nad rámec běžné výuky (např. doučování, procvičování, konzultace) u žáků s PAS a psychickými onemocněními, kteří mohou mít problémy se zvládáním některých vyučovacích předmětů z důvodu dlouhodobější absence, nebo po delší dobu v některém předmětu selhávají.

Čemu pomáhá

 • objasnění a doplnění učiva, které žák buď zameškal, nebo v něm selhává, a potřebuje jeho dovysvětlení, procvičení a upevnění.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Toto opatření aplikujeme v případě, že dítě odmítá doplnit si učivo v domácím prostředí, nebo je doučování dítěte pro zákonné zástupce nadměrně obtížné z důvodu negativních postojů dítěte k učení v domácím prostředí; prostřednictvím individuálních konzultací zajišťuje žákům dovysvětlení učiva při jeho nepochopení nebo po dlouhodobé absenci. Aplikujeme ho i v situaci, kdy žák není v důsledku svého handicapu schopen plánovat si a organizovat čas, zajistit si potřebné materiály (doplnit sešity, učit se z učebnice apod.) a cíleně se věnovat samostudiu.

Na co klást důraz

 • Doplnění a objasnění učiva z důvodu dlouhodobé absence nebo z důvodu selhávání v běžné výuce.

Rizika

 • pozdě identifikovaný problém se zvládáním učiva.
 • nedostatečná motivace žáka k doučení učiva.
 • neochota pedagogů věnovat se žákovi mimo vyučování.
 • rodič často neinformuje pedagoga, že se dítě v domácím prostředí odmítá na vyučování připravovat, a to zejména ve chvíli, kdy jsou na něj kladeny zvýšené nároky.
 • nedostatečné personální zajištění.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Opatření aplikujeme u déle nemocných dětí, které z těchto důvodů nedocházejí do školy. Učivo si doplňují s podporou rodičů nebo samostudiem. Pokud se nezvládnou naučit zameškané učivo tímto způsobem, nabídne pedagog žákovi doučování nebo konzultaci. Opatření může být realizováno rovněž u žáků, kteří neporozumí určité oblasti učiva – pedagog s nimi probere toto učivo individuálně.

Stupeň 2

Opatření aplikujeme u žáků v případě, že pedagog shledá nedostatky v osvojování učiva v některých vyučovacích předmětech. Může být rovněž využito u dítěte, které bylo dlouhodobě hospitalizované nebo v léčebně, kde docházelo dle možností do školy, avšak během vzdělávání mimo spádovou školu došlo k diskrepanci v rozsahu učiva nebo tempu probíraného učiva v jednom nebo více předmětech. Pedagog věnuje dítěti čas nad rámec výuky formou doučování nebo konzultací za účelem probírání nezvládnutého učiva.

Stupeň 3

Opatření aplikujeme v případě, že pedagog shledá, že se dítě dlouhodobě nepřipravuje na výuku v domácím prostředí a ve zvládání učiva stále více selhává. Rodiče informují pedagoga, že přes jejich veškeré snahy domácí příprava selhává, dítě při učení odmítá jejich přítomnost a vlastní příprava dítěte je neefektivní. Pedagog se věnuje dítěti nad rámec výuky, probírá s ním učivo, dohlíží na plnění domácích úkolů (dítě vypracovává domácí úkoly pod dohledem pedagoga v rámci doučování). Pedagog žáka současně učí organizovat a plánovat domácí přípravu s využitím vizuálních pobídek (časový harmonogram přípravy, seznam činností apod.).

Stupeň 4

Opatření aplikujeme v případě, že dítě při domácí přípravě vykazuje problémové chování (školní povinnosti je ochotné plnit pouze ve škole), nebo má těžkou formu poruchy aktivity a pozornosti. Pedagog s ním nad rámec výuky probírá a procvičuje učivo, které žák nezvládl během vyučovacího procesu. Dítě při opakování vyžaduje specifický přístup, respektování pracovního tempa, motivaci, střídání činností a relaxace.

Stupeň 5

Jde o dítě se závažnými problémy plynoucími z deficitů základní diagnózy se závažným problémovým chováním, které je v převážné části doby vyučování mimo třídu s asistentem pedagoga, kde v krátkých časových intervalech, které jsou střídány relaxačními přestávkami, procvičuje již alespoň částečně zvládnuté učivo. Pedagog s ním pracuje nad rámec vyučování, aby mu vysvětlil nové učivo. K tomu využívá specifických metod práce při respektování individuálního tempa a specifických zvláštností žáka s využitím motivačního systému.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

 1. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Strukturované učení. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-475-5.
 2. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Metodika práce se žákem s PAS. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3309-7.