Katalog podpůrných opatření

4.3.6

Nácvik sebeobslužných dovedností

 • PaedDr. Věra Čadilová
 • Mgr. Zuzana Žampachová
Oblast podpory:
 • Intervence
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň

 

Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má problémy v porozumění pokynům souvisejícím se sebeobsluhou.
 • Žák má oslaben kognitivní výkon, má nerovnoměrný vývojový profil.
 • Žák má závažnější obtíže při příjmu a zpracování potravy, případně trpí poruchou příjmu potravy.
 • Žák má problémy v prostorové a pravolevé orientaci.
 • Žák má problémy se smyslovou integrací.
 • Žák má problémy s adaptací související s nízkou flexibilitou myšlení.
 • Žák má problémy v oblasti pozornostních funkcí.

Popis opatření

V čem spočívá

Opatření spočívá v podpoře žáka při rozvoji sebeobslužných dovedností s cílem zajistit co nejvyšší míru samostatnosti a nezávislosti. Jde o rozvoj dovedností, jako je používání toalety, oblékání, stravování, umývání, ale i příprava na vyučovací hodinu, příprava pomůcek, vykonávání jednoduchých domácích prací apod.

Čemu pomáhá

 • rozvoji sebeobslužných dovedností v nejvyšší možné míře u konkrétního žáka v souladu s respektováním jeho aktuální vývojové úrovně i možností;
 • posilovat samostatnost žáka v této oblasti.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Opatření aplikujeme prostřednictvím individuálního vzdělávacího plánu nebo edukačního plánu v průběhu vyučovacího procesu, a to nejlépe v každodenních reálných situacích za poskytnutí přiměřené míry podpory. Opatření zavádíme v situacích, kdy žák určitou dovednost nezvládá nebo ji má osvojenou jen částečně, a současně jsme přesvědčeni, že je na takové vývojové úrovni, na níž je možné danou dovednost rozvíjet. K vlastní realizaci volíme takové postupy, které jsou vhodné pro konkrétního žáka a jsou v souladu s metodikou vzdělávání dětí s PAS a dětí s psychickými onemocněními za použití vhodných didaktických pomůcek.

Na co klást důraz

 • Dbáme na správné ohodnocení dovedností žáka a klademe na něj jen takové požadavky, které je schopen zvládnout.

Rizika

 • nedostatečná motivace žáka k výkonu těchto činností.
 • problémy spojené s deficity v oblasti motorických funkcí, v oblasti smyslového vnímání a exekutivních funkcí, které mohou bránit rozvoji uvedených dovedností (rigidní stravovací návyky, hypersenzitivita na dotyk, hluk, nepřiměřené reakce na různé pachy, potíže v oblasti polohocitu a vestibulárního systému).
 • nepřiměřenost a nerespektování vývojové úrovně dítěte a osvědčených metodických postupů.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Žák při rozvoji sebeobslužných dovedností vyžaduje kontrolu a verbální upozornění pedagoga nad rámec práce s běžným dítětem. Kontrola a verbální upozornění se týká: udržení pozornosti v průběhu konkrétní sebeobslužné aktivity; dodržování postupů, místa, přiměřené doby trvání; motivačních stimulů. Zachování individuálního přístupu ke konkrétnímu dítěti je nezbytné.

Stupeň 2

Žák při rozvoji sebeobslužných dovedností vyžaduje mírnou kontrolu, verbální upozornění pedagoga, případně verbální vedení pedagogem (v průběhu nácviku aktivity poskytuje dítěti potřebné pokyny ke zvládnutí celého procesu aktivity). Pokud žák dlouhodoběji při nácviku selhává, využije pedagog vizuální podporu v podobě procesuálního schématu. V případě, že se pedagogovi nedaří dosáhnout cíle, je možné požádat o metodickou podporu školní poradenské pracoviště.

Stupeň 3

Nácviky sebeobslužných dovedností jsou prováděny v běžných, každodenních situacích tak, aby byl jejich nácvik pro žáka smysluplný. Při nácviku dílčích dovedností jsou využívány specifické metodické postupy a pomůcky (procesuální a pracovní schémata v takové formě, které bude dítě rozumět – konkrétní předměty, obrázky, slovní karty). Při nácviku je třeba dílčí činnosti strukturalizovat (např. uspořádání oblečení, které si dítě obléká), v některých případech je vhodné strukturalizovat prostředí, ve kterém aktivita probíhá (např. úprava místa pro stolování, oblékání). Pedagog využívá metodickou podporu školského poradenského zařízení. V opodstatněných případech může být do rozvoje sebeobslužných dovedností zapojen asistent pedagoga.

Stupeň 4

Při individuálních nácvicích dílčích dovedností jsou využívány specifické metodické postupy, pomůcky a individuální přístup k žákovi. U některých dětí je třeba nácvik sebeobslužných dovedností spojovat s určitým prostorem, který je k dané činnosti určen (např. dítě se převléká pouze v šatně, nikoliv v přilehlých prostorách; jí u jídelního stolu, nikoliv na místě, kde vykonává vzdělávací aktivity). Pedagog využívá metodickou podporu školského poradenského zařízení. Na rozvoji sebeobslužných dovedností se významnou měrou podílí asistent pedagoga, který může provádět individuální nácvik s dítětem, případně vykonává dohled nad žákem.

Stupeň 5

Pro nácvik dílčích dovedností je stanoven společný postup všech pedagogických pracovníků podílejících se na vzdělávání žáka. Jsou využívány specifické metodické postupy, pomůcky a individuální forma nácviku. Do nácviku je zařazen asistent pedagoga. Pedagog využívá metodickou podporu školského poradenského zařízení.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

 1. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. et al. Edukačně hodnotící profil žáka s poruchou autistického spektra (8–15 let). Praha: IPPP, 2005. ISBN 80-86856-12-7.
 2. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. et al. Tvorba individuálních vzdělávacích plánů pro děti s poruchou autistického spektra (metodický materiál). Praha: IPPP, 2006. ISBN 80-86856-17-8.
 3. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Specifika výchovy, vzdělávání a celoživotní podpory lidí s Aspergerovým syndromem. Praha: IPPP, 2006. ISBN 80-86856-20-8.
 4. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Strukturované učení. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-475-5.
 5. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Sebeobslužné a praktické dovednosti. Praha: APLA Praha, střední Čechy, o. s., 2010.
 6. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. et al. Metodika práce se žákem s PAS. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3309-7.
 7. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. et al. Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s PAS. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3377-6.
 8. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. et al. Edukačně hodnotící profil žáka s poruchou autistického spektra (do 7 let). 3. vyd. Praha: APLA Praha, střední Čechy, o. s., 2012. ISBN 978-80-86856-32-2.
 9. VEČEŘOVÁ, J. Metodika zaměřená na rozvoj kompetence pracovní. Brno: ZŠ, Brno, Štolcova, 2014. ISBN 978-80-7392-217-7.